Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου δήμου Τρικκαίων

dimotiko symvoulio 5

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην  25η και 26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στις 22/09/2015 Ημέρα Τρίτη, ώρα 21:30 και αποφάσεων που λήφθηκαν (περιληπτικά) σύμφωνα με το άρθρο 97 του N.3463/2006 (ΔKK).

ΘΕΜΑΤΑ Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας):

1. Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Τρικκαίων οικ. έτους 2014
Α.Δ.Σ 507/2015: Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Eγκρίνει τον απολογισμό, ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης του Δήμου Τρικκαίων οικ. έτους 2014.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Επανακαθορισμός αριθμού θέσεων ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, έτους 2015, στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Α.Δ.Σ 508/2015: Αποφασίζει Ομόφωνα

Επανακαθορίζει τον αριθμό θέσεων ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, έτους 2015, στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

2. Αποδοχή της με αριθμ.πρωτ: 3666/17-9-2015 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου
Ταμείου που αφορά τον oρισμό του Δήμου Τρικκαίων ως Δικαιούχου στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Συνεχιζόμενο προς χρηματοδότηση Πρόγραμμα για την Απόκτηση και Διαμόρφωση Ελευθέρων Κοινόχρηστων Χώρων και Διατηρητέων Κτιρίων στις πόλεις 2014-Α.Π.4» (ΑΔΑ: 6ΔΞ646Ψ844-1Γ2)» με εγκεκριμένο ποσό χρηματοδότησης διακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια τριάντα τρία ευρώ (298.833,00€), για το έργο «ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΙΑΣ(1) ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ –ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»
Α.Δ.Σ 509/2015: Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

α) Αποδέχεται την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου περί καθορισμού του Δήμου Τρικκαίων ως Δικαιούχου στο εν λόγω Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα με εγκεκριμένο ποσό χρηματοδότησης 298.833,00€ για το έργο «ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΙΑΣ(1) ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ –ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» β) την ανάληψη δέσμευσης και αποδεδειγμένης εξόφλησης από τον Δήμο κάθε απαιτούμενης δαπάνης και γ) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου να προβεί στην υπογραφή συμβολαίου και σε όποια άλλη ενέργεια απαιτηθεί.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού:

1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων
Α.Δ.Σ 510/2015: Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου

2. 7η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων
Α.Δ.Σ 511/2015: Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την 7η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Έργων του Δήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

3. 8η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων
Α.Δ.Σ 512/2015: Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την 8η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Έργων του Δήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας:

4. Λήψη Απόφασης για επιβολή προστίμου για αυθαίρετη κοπή δένδρων στην οδό Αντιπαξών
Α.Δ.Σ 513/2015: Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει: α) Η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου να προβεί στην αντικατάσταση των δένδρων που κόπηκαν και β) Να επιβληθεί στον κ. Γεώργιο Τουλάκη πρόστιμο 150 ευρώ για την αυθαίρετη κοπή των δένδρων καθώς και την πληρωμή του κόστους των δένδρων που θα αντικατασταθούν.

5. Λήψη Απόφασης – Γνωμοδότησης για την κοπή δένδρου εντός κοινοχρήστου χώρου
Α.Δ.Σ 514/2015: Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Γνωμοδοτεί θετικά για την κοπή ενός δένδρου (λεύκα) πλησίον της οικίας της κ. Μαρίας Τάκα επί της οδού Πλουτάρχου 48, στα παλιά εργατικά.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος:

6. α) Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής, για καταπάτηση τμημάτων του δημοτικού
ακινήτου με ΚΑΕΚ 451305741001,από τους α) Λάμπρο Μυλωνά, β) Βασίλειο Μπλαβογιώργο και γ) Ιάσωνα Καραούλη και β) Λήψη απόφασης για αποζημίωση λόγω αυθαίρετης χρήσης δημ. έκτασης.
Α.Δ.Σ 515/2015: Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει: 1) τη σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής, για καταπάτηση τμημάτων του δημοτικού
ακινήτου με ΚΑΕΚ 451305741001, από τους α) Λάμπρο Μυλωνά, β) Βασίλειο Μπλαβογιώργο και γ) Ιάσωνα Καραούλη και 2) τη σύνταξη πρωτοκόλλου αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης της δημοτικής έκτασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑΤΑ Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας):

7. Έγκριση 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2015
Α.Δ.Σ 516/2015 : Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Κάνει δεκτή την αρίθ. 442/2015 απόφαση της Οικ. Επιτροπής και εγκρίνει την 10η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜ. ΜΠΑΡΔΑΣ