Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου δήμου Τρικκαίων

dimotiko symboulio trik

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην 19η συνεδρίαση στις 21/07/2015 Ημέρα Τρίτη, ώρα 20:00 και αποφάσεων που λήφθηκαν (περιληπτικά) σύμφωνα με το άρθρο 97 του N.3463/2006 (ΔKK).

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Kαθορισμός κοινού ωραρίου και κοινών διαστημάτων διακοπής εργασιών στους Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς-Βρεφικούς Σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2015-2016»
Α.Δ.Σ 381/2015: Αποφασίζει Ομόφωνα
Καθορίζει κοινό ωράριο και κοινό διάστημα διακοπής εργασιών στους Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς-Βρεφικούς Σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2015-2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

2. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Τρικκαίων στην υπ΄ αρίθμ 2100/16-7-2015 πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος-Υποβολή αίτησης συμμετοχής-δήλωσης-προσφοράς δεκαεννέα δομών (19)-Έγκριση των προσφερόμενων θέσεων και του προσφερόμενου συνολικού προϋπολογισμού, έκδοση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης.
Α.Δ.Σ 382/2015: Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει:1) Την συμμετοχή του Δήμου Τρικκαίων στην υπ΄ αρίθμ 2100/16-7-2015 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», περιόδου 2015-2016, καθώς και την υποβολή αίτησης συμμετοχής-δήλωσης-προσφοράς δεκαεννέα δομών (19), 2) Τις προσφερόμενες θέσεις Βρεφονηπιακούς –Παιδικούς Σταθμούς, παιδιών ΚΔΑΠ και παιδιών /εφήβων/ /ατόμων με αναπηρία στο ΚΔΑΠ-ΜΕ.Α., 3) Τον προσφερόμενο συνολικό προϋπολογισμό καθώς και τον πρου/σμό της κάθε δομής, 4) Την έκδοση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, 5) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή της σύμβασης με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. και 6) Ορίζει την υπάλληλο του Δήμου κ. Κουτσούκου Ευθυμία για την επικοινωνία του Δήμου Τρικκαίων με την ΕΕΤΑΑ.

3. Τροπ/ση Κανονισμού Λειτουργίας Ετήσιας Εμποροπανήγυρης & σύσταση 5/μελούς επιτροπής για τη
διενέργεια της εμποροπανήγυρης 2015
Α.Δ.Σ 383/2015: Αποφασίζει Ομόφωνα
Τροποποιεί τον Κανονισμό Λειτουργίας Ετήσιας Εμποροπανήγυρης & συστήνει 5/μελή επιτροπή για τη
διενέργεια της εμποροπανήγυρης 2015.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας):

1. 7η αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015
Α.Δ.Σ 384/2015 : Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Κάνει δεκτή την αρίθ. 331/2015 απόφαση της Οικ. Επιτροπής και εγκρίνει την 7η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2015

2. Έγκριση της αριθ.134/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την κυκλοφορία των αυτοματοποιημένων μέσων μαζικής μεταφοράς κοινού στα Τρίκαλα
Α.Δ.Σ 385/2015 : Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Κάνει δεκτή την αρίθ.134/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εγκρίνει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, για την κυκλοφορία των αυτοματοποιημένων μέσων μαζικής μεταφοράς κοινού στα Τρίκαλα

3. Έγκριση συμβιβασμού-κατάργηση δίκης επί της αριθ. ΕιΜ151/2015 ανακοπής και αίτησης αναστολής του Δήμου Τρικκαίων κατά της από 31-03-2015 αναγγελίας (Αριθ. απόφασης Οικ. Επιτροπής 310/2015)
Α.Δ.Σ 386/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τον συμβιβασμό-κατάργηση δίκης επί της αριθ. ΕιΜ151/2015 ανακοπής και αίτηση αναστολής του Δήμου Τρικκαίων κατά της από 31-03-2015 αναγγελίας, καθώς και την έγκριση του ιδιωτικού συμφωνητικού περί συμβιβασμού και κατάργηση δίκης.

4. Έγκριση της αριθ. 90/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα
«ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ-ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΤΑ ΟΤ 6, 7 ΚΑΙ 10 ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΕΛΙΜΟΓΛΟΥ»
Α.Δ.Σ 387/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Κάνει δεκτή την αριθ. 90/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, και εγκρίνει την τροποποίηση του σχεδίου πόλεως στα Ο.Τ. 6, 7 και 10 της περιοχής διανομής οικοπέδων Σελίμογλου, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

5. Έγκριση της αριθ. 97/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα
«Εξέταση αίτησης της κ. ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για ακύρωση μεταβίβασης προσκυρωτέας έκτασης σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της, στην περιοχή «Αγία Μονή Ι»
Α.Δ.Σ 388/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Κάνει δεκτή την αριθ. 97/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αποδέχεται την αίτηση της κ. ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για ακύρωση μεταβίβασης προσκυρωτέας έκτασης σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της, στην περιοχή «Αγία Μονή Ι» και εγκρίνει τη διαγραφή των βεβαιωμένων οφειλών της, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

6. Έγκριση της αριθ. 102/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Εξέταση αίτησης των κ.κ. Παύλη Καλλιόπης, Ασημίνας και Σοφίας, ως νόμιμοι κληρονόμοι του Ιωάννη Παύλη του Δημητρίου, περί συμψηφισμού υποχρεώσεων και δικαιωμάτων για τις αρχικές του ιδιοκτησίες, που εμπίπτουν στα Ο.Τ. Γ729-Γ729Β στην περιοχή «Αγία Μονή- Τμήμα Ι»
Α.Δ.Σ 389/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Κάνει δεκτή την αριθ. 102/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, αποδέχεται την αίτηση των κ. κ. Παύλη Καλλιόπης, Ασημίνας και Σοφίας, ως νόμιμοι κληρονόμοι του Ιωάννη Παύλη του Δημητρίου, και εγκρίνει τον συμψηφισμό υποχρεώσεων και δικαιωμάτων για τις αρχικές του ιδιοκτησίες, που εμπίπτουν στα Ο.Τ. Γ729-Γ729Β στην περιοχή «Αγία Μονή- Τμήμα Ι», σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

7. Έγκριση της αριθ. 103/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα
«Εξέταση για έγκριση τοποθέτησης ρυθμιστικών πινακίδων υποχρεωτικής διακοπής πορείας Ρ-2 (STOP)».
Α.Δ.Σ 390/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Κάνει δεκτή την αρίθ. 103/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων και εγκρίνει την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων υποχρεωτικής διακοπής πορείας Ρ-2 (STOP)».

8. Έγκριση της αριθ. 125/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Απομάκρυνση κενωθέντος περίπτερου».
Α.Δ.Σ 391/2015 : Αποφασίζεται Ομόφωνα
Κάνει δεκτή την αρίθ.125/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων και εγκρίνει την απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου.

9. Έγκριση της αριθ.126/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για την συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις με την ευκαιρία τοπικών, θρησκευτικών ή επετειακών εκδηλώσεων.
Α.Δ.Σ 392/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Κάνει δεκτή την αρίθ. 126/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων και καθορίζει τις θέσεις υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για την συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις με την ευκαιρία τοπικών, θρησκευτικών ή επετειακών εκδηλώσεων.

10. Έγκριση στρατηγικού σχεδίου δράσης (απόφαση εκτελεστικής επιτροπής)
Α.Δ.Σ 393/2015 : Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Κάνει δεκτή την αρίθ. 2/2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου και εγκρίνει το στρατηγικό σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος των ετών 2015-2019 του Δήμου Τρικκαίων.

ΘΕΜΑΤΑ Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες:

11. Ίδρυση Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης
Α.Δ.Σ 395/2015 : Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Κάνει δεκτή την αρίθ. 3/2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου και εγκρίνει την ίδρυση Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Τρικκαίων με τον διακριτικό τίτλο ΔΕΚΑ Τρικάλων, σύμφωνα και με την οικονομοτεχνική μελέτη.

12. Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε.) του έργου «Μελέτη δικτύου
ακαθάρτων, έργων προσαγωγής και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) του οικισμού Μεγάλων Καλυβίων»
Α.Δ.Σ 394/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Γνωμοδοτεί θετικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε.) του έργου «Μελέτη δικτύου
ακαθάρτων, έργων προσαγωγής και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) του οικισμού Μεγάλων Καλυβίων»

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού:

13. Έγκριση μελέτης «Ανακατασκευής δαπέδου Κεντρικής σιδηράς γέφυρας & ανάδειξης κιγκλιδωμάτων»
Α.Δ.Σ 399/2015 : Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την μελέτη «Ανακατασκευής δαπέδου Κεντρικής σιδηράς γέφυρας & ανάδειξης κιγκλιδωμάτων», που θα υλοποιηθεί με δωρεά της Ανώνυμης Εταιρείας «ΤΥΡΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

14. Εν μέρει τροποποίηση της αριθ. 586/2014 Α.Δ.Σ ως προς την ακύρωση 1ης Συμπληρωματικής
Σύμβασης και έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντηρήσεις Επισκευές Σχολικών Κτιρίων (2010-2011)»
Α.Δ.Σ 400/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Τροποποιεί εν μέρει την αριθ. 586/2014 Α.Δ.Σ ως προς το αποφασιστικό μέρος αυτής, ακυρώνει την έγκριση 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και εγκρίνει τον 5ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντηρήσεις Επισκευές Σχολικών Κτιρίων (2010-2011)»

15. Έγκριση μελέτης και κατασκευής έργου με τίτλο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ» που θα χρηματοδοτηθεί με πόρους του Δήμου Τρικκαίων, καθώς και των Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. που το συνοδεύουν.
Α.Δ.Σ 401/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την μελέτη και κατασκευή του έργου με τίτλο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ» που θα χρηματοδοτηθεί με πόρους του Δήμου Τρικκαίων, καθώς και το Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. που το συνοδεύουν.

16. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ
ΛΟΥΤΡΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ «ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ 2:
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣΤΣΙΤΣΑΝΗΣ
Α.Δ.Σ 402/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. και 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ
ΛΟΥΤΡΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ «ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ 2:
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ

17. Αποδοχή της υπ’ αριθμ……… Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Δημιουργία Διαδραστικού Χώρου με Θέμα την Προβολή του Έργου του ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ στην Δ.Ε. Κόζιακα του Δήμου Τρικκαίων», στα πλαίσια του Άξονα 4 «Εφαρμογή της Προσέγγισης Leader» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013», έγκριση των επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης και των ΣΑΥ – ΦΑΥ του εν λόγω έργου, καθώς επίσης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Τρικκαίων για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης υλοποίησης της πράξης αυτής μεταξύ Αναπτυξιακής Τρικάλων Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. – ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε.
Α.Δ.Σ 403/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα την Αναβολή
Εγκρίνει την αναβολή του θέματος και τη συζήτησή του σε επόμενη συνεδρίαση Δ.Σ.

18. Αποδοχή της υπ. αριθμ……Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Κατασκευή Ποδηλατικής
Διαδρομής στην Αγροτική Ύπαιθρο του Δήμου Τρικκαίων – Σύνδεση του δάσους Φωτάδας με τον υγρότοπο στην Τ.Κ. Κεφαλόβρυσου», στα πλαίσια του Άξονα 4 «Εφαρμογή της Προσέγγισης Leader» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013», έγκριση των επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης και των ΣΑΥ – ΦΑΥ του εν λόγω έργου, καθώς επίσης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Τρικκαίων για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης υλοποίηση της πράξης αυτής μεταξύ Αναπτυξιακής Τρικάλων Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. – ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε.
Α.Δ.Σ 404/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα την Αναβολή
Εγκρίνει την αναβολή του θέματος και τη συζήτησή του σε επόμενη συνεδρίαση Δ.Σ.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών:

19. Έγκριση διαγραφής ποσού 3.363,68 ευρώ από τον Βενέτη Ευάγγελο ως αχρεωστήτως βεβαιωθέν
Α.Δ.Σ 405/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την διαγραφή ποσού 3.363,68 ευρώ από τον Βενέτη Ευάγγελο, ως αχρεωστήτως βεβαιωθέν
20. Έγκριση εκμίσθωσης (παραχώρησης με τίμημα) κοινόχρηστων δημοτικών εκτάσεων που βρίσκονται στην Τοπ. Κοιν. Γοργογυρίου, στην Τοπ.Κοιν.Ριζώματος για αγροτική χρήση (γεωργική-κτηνοτροφική).
Α.Δ.Σ 406/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την εκμίσθωση (παραχώρησης με τίμημα) κοινόχρηστων δημοτικών εκτάσεων, που βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Γοργογυρίου και στην Τοπική Κοινότητα Ριζώματος, για αγροτική χρήση (γεωργική-κτηνοτροφική).

21. Παραγραφή των υποχρεώσεων έτους 2009 συνολικού ποσού 670.994,75€ του Δήμου Τρικκαίων προς τρίτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ.1του Ν.2362/95
Α.Δ.Σ 407/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα την Αναβολή
Εγκρίνει την αναβολή του θέματος και την συζήτηση αυτού στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.

22. Έγκριση διαγραφής από το σύστημα και την οικονομική διαχείρηση του Δήμου από τον Κ.Α. 80-8113 προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 του Δήμου Τρικκαίων, τιμολογίων έτους 2014
Α.Δ.Σ 408/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την διαγραφή τιμολογίων έτους 2014, από το σύστημα και την οικονομική διαχείριση του Δήμου, από τον Κ.Α. 80-8113 του προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 του Δήμου Τρικκαίων.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας:

23. Έγκριση επιβολής προστίμου για υπαίθρια διαφήμιση
Α.Δ.Σ 396/2015 : Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Δεν εγκρίνει την επιβολή προστίμου για υπαίθρια διαφήμιση

24. Λήψη Απόφασης – Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων
Α.Δ.Σ 409/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Γνωμοδοτεί για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

25. Χορήγηση Παραγωγικών Αδειών Πωλητή Λαϊκών Αγορών
Α.Δ.Σ 397/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την χορήγηση Παραγωγικών Αδειών Πωλητών Λαϊκών Αγορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

26. Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου έξι (6) ηλεκτρονικών υπολογιστών» στον Μεσιακάρη Χρήστο του Κων/νου μέσα σε κατάστημα «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ IV-Επιχείρηση Αναψυχής» που βρίσκεται στο συν. Ριζαριό Τρικάλων
Α.Δ.Σ 398/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την χορήγηση άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου έξι (6) ηλεκτρονικών υπολογιστών», στον Μεσιακάρη Χρήστο του Κων/νου μέσα σε κατάστημα «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ IV-Επιχείρηση Αναψυχής», που βρίσκεται στο συν. Ριζαριό Τρικάλων.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού:

27. Παραχώρηση χρήσης πολιτιστικού χώρου του τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Διεύθυνσης
Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων
Α.Δ.Σ 410/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την παραχώρηση χρήσης του πολιτιστικού χώρου του Δήμου Τρικκαίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

28. Έγκριση δαπάνης και δέσμευση ποσού 2.214,00 € για διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στα πλαίσια της Εβδομάδας Μουσικής και Τέχνης
Α.Δ.Σ 411/2015 : Απόσυρση
Εγκρίνει την απόσυρση του θέματος

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης:

29. Λήψη απόφασης περί Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) του Δήμου Τρικκαίων.
Α.Δ.Σ 412/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) του Δήμου Τρικκαίων.

30. Λήψη απόφασης περί Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών
Ομάδων του Δήμου Τρικκαίων
Α.Δ.Σ 413/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων του Δήμου Τρικκαίων

31. Λήψη απόφασης περί Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Προγράμματος ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨ του Δήμου Τρικκαίων.
Α.Δ.Σ 414/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Προγράμματος ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨ του Δήμου Τρικκαίων.

32. Λήψη απόφασης περί ενιαίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας
Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Δήμου Τρικκαίων
Α.Δ.Σ 415/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Δήμου Τρικκαίων

33. Έγκριση διαγραφής των εγγεγραμμένων νηπίων στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς σταθμούς του
Δήμου Τρικκαίων κατά το σχολικό έτος 2014-2015.
Α.Δ.Σ 416/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την διαγραφή των εγγεγραμμένων νηπίων στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς σταθμούς του
Δήμου Τρικκαίων κατά το σχολικό έτος 2014-2015, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος:

34. Εν μέρει τροποποίηση των με αριθμό 282/2010 & 653/2014 ΑΔΣ
Α.Δ.Σ 417/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Τροποποιεί εν μέρει τις με αριθμό 282/2010 & 653/2014 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

ΘΕΜΑΤΑ Γενικά:

35. Έγκριση συμμετοχής σε Δίκτυο του άρθρου 101 του ν. 3852/2010, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ»
Α.Δ.Σ 418/2015 : Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου σε Δίκτυο του άρθρου 101 του ν. 3852/2010, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ»

36. Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας
Α.Δ.Σ 419/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τις μετακινήσεις του Δημάρχου κ. Δημήτρη Παπαστεργίου εκτός έδρας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

37. Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχων και Δημοτικής Συμβούλου και έγκριση δαπάνης μετακίνησης
Α.Δ.Σ 420/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τις μετακινήσεις των Αντιδημάρχων και της Δημοτικής Συμβούλου, εκτός έδρας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜ. ΜΠΑΡΔΑΣ

.