Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου δήμου Τρικκαίων

dimotiko symvoulio trika

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην 14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στις 09/06/2015 Ημέρα Τρίτη, ώρα 20:00 και αποφάσεων που λήφθηκαν (περιληπτικά).
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Έκδοση ψηφίσματος για συμπαράσταση στο Παλαιστινιακό λαό και στο “Στόλο της Ελευθερίας ΙΙΙ”»
Α.Δ.Σ 284/2015: Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης προς τον Παλαιστινιακό λαό και στο “Στόλο της Ελευθερίας ΙΙΙ”», για το δράμα που διαβιούν στη Λωρίδα της Γάζας.
2. Εξουσιοδότηση του υπολόγου Ταμία του Δήμου Τρικκαίων, Μαντά Βασίλειου του Περικλή, για το άνοιγμα ενός λογαριασμού ειδικού σκοπού του Δήμου Τρικκαίων στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Α.Δ.Σ 285/ 2015: Αποφασίζει Ομόφωνα
Εξουσιοδοτεί τον Ταμία του Δήμου Τρικκαίων κ. Βασίλειο Μαντά, για το άνοιγμα ενός λογαριασμού ειδικού σκοπού του Δήμου Τρικκαίων στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για την καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες.
3. Εξουσιοδότηση του υπολόγου Ταμία του Δήμου Τρικκαίων, Μαντά Βασίλειου του Περικλή α) για το
κλείσιμο λογαριασμών Τραπεζών του πρώην Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού, Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης «Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» β) την μεταφορά του υπολοίπου αυτών σε λογαριασμούς που διατηρεί ο Δήμος Τρικκαίων και γ) για το άνοιγμα νέου λογαριασμού στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Α.Δ.Σ 286/2015 / 2015: Αποφασίζει Ομόφωνα
Εξουσιοδοτεί τον Ταμία του Δήμου Τρικκαίων κ. Βασίλειο Μαντά, α) για το κλείσιμο λογαριασμών Τραπεζών του πρώην Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού, Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης «Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» β) την μεταφορά του υπολοίπου αυτών σε λογαριασμούς που διατηρεί ο Δήμος Τρικκαίων και γ) για το άνοιγμα νέου λογαριασμού στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.
4. Εξουσιοδότηση του υπολόγου Ταμία του Δήμου Τρικκαίων, Μαντά Βασίλειου του Περικλή α) για το
κλείσιμο λογαριασμών Τραπεζών της πρώην Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης Δ.Ε.Κ.Α. Τρικάλων, β) την μεταφορά του υπολοίπου αυτών στον Δήμο Τρικκαίων και γ) για το άνοιγμα νέου λογαριασμού στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Α.Δ.Σ 287/2015 / 2015: Αποφασίζει Ομόφωνα
Εξουσιοδοτεί τον Ταμία του Δήμου Τρικκαίων κ. Βασίλειο Μαντά, α) για το κλείσιμο λογαριασμών Τραπεζών της πρώην Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης Δ.Ε.Κ.Α. Τρικάλων, β) την μεταφορά του υπολοίπου αυτών στον Δήμο Τρικκαίων και γ) για το άνοιγμα νέου λογαριασμού στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών:
1. Καθορισμός του τρόπου καταβολής των τελών χρήσης Κοινόχρηστων χώρων
Α.Δ.Σ 288/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Καθορίζει τον τρόπο καταβολής των τελών χρήσης Κοινόχρηστων χώρων να γίνεται και σε δόσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εισήγηση της Οικ. Υπηρεσίας του Δήμου.
2. Διαγραφή ποσών ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων
Α.Δ.Σ 289/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη διαγραφή ποσών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου, ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εισήγηση της Οικ. Υπηρεσίας του Δήμου.
3. Διόρθωση-διαγραφές οφειλετών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Τρικκαίων λόγω ένταξης των ιδιοκτησιών τους στην περιοχή Αγία Μονή Ι στο σχέδιο πόλης.
Α.Δ.Σ 290/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη Διόρθωση-διαγραφές οφειλετών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Τρικκαίων, λόγω ένταξης των ιδιοκτησιών τους στην περιοχή Αγία Μονή Ι στο σχέδιο πόλης, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.
4. Διόρθωση διαγραφές χρεωστών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Τρικκαίων που αφορούν
Εισφορά γης σε χρήμα καθώς και Μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα λόγω ένταξης των ιδιοκτησιών τους στο σχέδιο πόλης.
Α.Δ.Σ 291/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη Διόρθωση, διαγραφές χρεωστών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Τρικκαίων, που αφορούν εισφορά γης σε χρήμα καθώς και μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα λόγω ένταξης των ιδιοκτησιών τους στο σχέδιο πόλης, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.
5. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών για την Πράξη:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»: ΥΠΟΕΡΓΟ 6 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» του Ε.Π:
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα του Υπ. Τουρισμού (ΕΣΠΑ 2007-2013).
Α.Δ.Σ 292/2015 : Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών για την Πράξη:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»: ΥΠΟΕΡΓΟ 6 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» του Ε.Π:
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα του Υπ. Τουρισμού (ΕΣΠΑ 2007-2013).
6. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσιών για την Πράξη: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»: ΥΠΟΕΡΓΟ 5 «ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ» του Ε.Π: Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα του Υπ. Τουρισμού (ΕΣΠΑ 2007-2013).
Α.Δ.Σ 293/2015 : Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη διενέργεια ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσιών για την Πράξη: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»: ΥΠΟΕΡΓΟ 5 «ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ» του Ε.Π: Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα του Υπ. Τουρισμού (ΕΣΠΑ 2007-2013).
7. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των δομών του Δήμου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Τρικκαίων, προϋ/σμού δαπάνης 413.550,92€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Α.Δ.Σ 294/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των δομών του Δήμου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Τρικκαίων, προϋ/σμού δαπάνης 413.550,92€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
8. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση: α) των μαθητών μουσικού σχολείου Τρικάλων, σχολικού έτους 2015-2016 και β) των ωφελουμένων του ΚΗΦΗ {Η ΤΡΙΚΚΗ}.
Α.Δ.Σ 295/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση: α) των μαθητών μουσικού σχολείου Τρικάλων, σχολικού έτους 2015-2016 και β) των ωφελουμένων του ΚΗΦΗ {Η ΤΡΙΚΚΗ}.
9. Λήψη απόφασης “Περί ακύρωσης κλήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας Ε.Μ.Π. Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων για το έτος 2009 ”
Α.Δ.Σ 296/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την ακύρωση κλήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας Ε.Μ.Π. Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων για το έτος 2009, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εισήγηση της Οικ. Υπηρεσίας του Δήμου.
10. Έγκριση λύσης μίσθωσης του κυλικείου του κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου Τρικάλων επί της οδού Κατσιμήδου.
Α.Δ.Σ 297/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει: α) τη λύση μίσθωσης του κυλικείου του κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου Τρικάλων επί της οδού Κατσιμήδου και β) την εκμίσθωση αυτού με δημοπρασία τους όρους της οποίας θα συντάξει η Οικ. Επιτροπή του Δήμου.
11. Πρόωρη λύση της μίσθωσης δημοτικού ακινήτου (καταστήματος) στην Τ.Κ Γοργογυρίου της Δ.Ε
Κόζιακα επιφάνειας 40,00 τ.μ. και εκ νέου εκμίσθωση αυτού.
Α.Δ.Σ 298/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την πρόωρη λύση της μίσθωσης δημοτικού ακινήτου (καταστήματος) στην Τ.Κ Γοργογυρίου της Δ.Ε. Κόζιακα, επιφάνειας 40,00 τ.μ. και την εκ νέου εκμίσθωση αυτού με δημοπρασία τους όρους της οποίας θα συντάξει η Οικ. Επιτροπή του Δήμου.
12. Υπεισέλευση των νομίμων κληρονόμων Κοκόγια Αρχοντούλας του Σωτηρίου, Κοκόγια Αποστόλου του Κων/νου και Κοκόγια Γεωργίου του Κων/νου στη μισθωτική σχέση μεταξύ του αποθανόντος Κοκόγια Κωνσταντίνου του Γεωργίου και του Δήμου Τρικκαίων
Α.Δ.Σ 299/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την υπεισέλευση των νομίμων κληρονόμων Κοκόγια Αρχοντούλας του Σωτηρίου, Κοκόγια Αποστόλου του Κων/νου και Κοκόγια Γεωργίου του Κων/νου, στη μισθωτική σχέση μεταξύ του αποθανόντος Κοκόγια Κωνσταντίνου του Γεωργίου και του Δήμου Τρικκαίων.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης:

13. Έγκριση της Έκθεσης Επιτροπής Επιλογής επιλαχόντων ωφελούμενων του Κέντρου Ημερήσιας
Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) «ΤΡΙΚΚΗ» στα πλαίσια του προγράμματος «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ».
Α.Δ.Σ 300/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τον πίνακα επιλογής επιλαχόντων ωφελούμενων του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) «ΤΡΙΚΚΗ» στα πλαίσια του προγράμματος «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγ/τος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».
14. Λήψη απόφασης περί ενιαίων Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ του
Δήμου Τρικκαίων (εξ αναβολής 11ης συνεδρίασης).
Α.Δ.Σ 301/2015 : Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τον ενιαίο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ) και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών με Αναπηρίες (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) του
Δήμου Τρικκαίων.
15. Διακοπή παροχής υπηρεσίας και διαγραφή παιδιού από τη δομή που ενεγράφη αρχικώς στο πλαίσιο της δράσης ¨Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής Ζωής» περιόδου 2014-2015 κατόπιν ικανοποίησης αιτήματος ωφελούμενης από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
Α.Δ.Σ 302/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Την διακοπή παροχής υπηρεσίας και διαγραφή παιδιού από τη δύναμη του Γ΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού που ενεγράφη αρχικώς στο πλαίσιο της δράσης ¨Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής Ζωής» περιόδου 2014-2015, κατόπιν ικανοποίησης αιτήματος ωφελούμενης από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος:

16. Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής, για καταπάτηση τμήματος του δημοτικού
ακινήτου με ΚΑΕΚ 451305206138, με αυθαίρετες κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων και εναπόθεσης κάθε είδους παλαιών οικοδομικών υλικών επί αυτού, από τον κ. Βάιο Αλεξίου και λήψη απόφασης για
αποζημίωση λόγω αυθαίρετης χρήσης δημοτικής έκτασης (εξ αναβολής 11ης συνεδρίασης).
Α.Δ.Σ 303/2015 : Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη σύνταξη και έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά του κ. Βάϊου Αλεξίου, για καταπάτηση τμήματος του δημοτικού ακινήτου με ΚΑΕΚ 451305206138, με αυθαίρετες κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων και εναπόθεσης κάθε είδους παλαιών οικοδομικών υλικών επί αυτού, χωρίς αποζημίωση για την αυθαίρετη χρήσης της δημοτικής έκτασης, λόγω του ότι είναι αναξιοπαθής και δεν προσπόρισε οικ. όφελος.

ΘΕΜΑΤΑ Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας):

17. Έγκριση της αριθ. 180/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έκθεση εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου 2015, για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2015».
Α.Δ.Σ 304/2015 : Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Κάνει δεκτή την αριθ. 180/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και εγκρίνει την Έκθεση εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου 2015, για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2015.
18. Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προυπολογισμού οικ. έτους 2015.
Α.Δ.Σ 305/2015 : Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Κάνει δεκτή την αριθ. 242/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και εγκρίνει την 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2015.
19. Έγκριση της αριθ. 53/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Συμβιβαστική αποζημίωση του Δ. Τρικκαίων για προσκυρωτέα δημοτική έκταση σε οικόπεδο ιδιοκτησίας, Τασιαρέλη Ευαγγελής του Δημητρίου, στην περιοχή Στρατώνες-Πατουλιάς»
Α.Δ.Σ 306/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Κάνει δεκτή την αριθ. 53/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων και εγκρίνει τη συμβιβαστική αποζημίωση του Δ. Τρικκαίων για προσκυρωτέα δημοτική έκταση σε οικόπεδο ιδιοκτησίας, Τασιαρέλη Ευαγγελής του Δημητρίου, στην περιοχή Στρατώνες-Πατουλιάς»
20. Έγκριση της αριθμ. 72/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: “Αποκατάσταση ιδιοκτησίας Πέτρου Πολύζου στην Πολ. Ενότητα Σαράγια”.
Α.Δ.Σ 307/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Κάνει δεκτή την αριθ. 72/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων και εγκρίνει την αποκατάσταση ιδιοκτησίας Πέτρου Πολύζου στην Πολ. Ενότητα Σαράγια”.

ΘΕΜΑΤΑ Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες:

21. Έγκριση νέας διαδρομής του πιλοτικού ευρωπαϊκού προγράμματος “CityMobil2” (εξ αναβολής 11ης συνεδρίασης).
Α.Δ.Σ 308/2015 : Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη νέα διαδρομή του πιλοτικού ευρωπαϊκού προγράμματος “CityMobil2”, σύμφωνα με την αρίθ. 19/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας e-Trikala Α.Ε.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού:

22. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος
Α.Δ.Σ 309/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας.
23. ¨Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 5951 / 20-05-2015 Προέγκρισης Δημοπράτησης της Πράξης με τίτλο
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΑ
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΚ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» στον Άξονα Προτεραιότητας 3, Μέτρο 3.2.1. του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013»
Α.Δ.Σ 310/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Αποδέχεται την υπ’ αριθμ. 5951 / 20-05-2015 προέγκριση Δημοπράτησης της Πράξης με τίτλο
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΑ
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΚ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» στον Άξονα Προτεραιότητας 3, Μέτρο 3.2.1. του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013», με τη διαδικασία Ανοιχτής Δημοπρασίας.
24. ¨Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 6433 / 20-05-2015 Προέγκρισης Δημοπράτησης της Πράξης με τίτλο
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Τ.Κ. ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» στον Άξονα Προτεραιότητας 3,
Μέτρο 3.2.1. του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013»
Α.Δ.Σ 311/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Αποδέχεται της υπ’ αριθμ. 6433 / 20-05-2015 Προέγκρισης Δημοπράτησης της Πράξης με τίτλο
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Τ.Κ. ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» στον Άξονα Προτεραιότητας 3,
Μέτρο 3.2.1. του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013», με τη διαδικασία Ανοιχτής Δημοπρασίας.
25. Περαίωση εργασιών & Οριστική Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτη επιπρόσθετων ενισχύσεων ξύλινου φορέα Μύλου Ματσόπουλου»
Α.Δ.Σ 312/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη περαίωση εργασιών & την Οριστική Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτη επιπρόσθετων ενισχύσεων ξύλινου φορέα Μύλου Ματσόπουλου».
26. Περαίωση εργασιών & Παραλαβή της Η/Μ μελέτης για το έργο: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ»
Α.Δ.Σ 313/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη περαίωση εργασιών & την παραλαβή της Η/Μ μελέτης για το έργο: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ».
27. Έγκριση χρήσης του λογότυπου του Δήμου Τρικκαίων στο EN.O GREECE
Α.Δ.Σ 314/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη χρήση του λογότυπου του Δήμου Τρικκαίων από την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία EN.O GREECE.
28. Υποκατάσταση της μελετήτριας κ. Μ. Κούτσια λόγω συνταξιοδότησης, για την μελέτη: «Πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής μελέτης επέκτασης του οικισμού Κρηνίτσας» του Δήμου Τρικκαίων.
Α.Δ.Σ 315/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την υποκατάσταση της μελετήτριας κ. Μ. Κούτσια λόγω συνταξιοδότησης, αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «Πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής μελέτης επέκτασης του οικισμού Κρηνίτσας» του Δήμου Τρικκαίων, από την κ. Ρόζα Μπαρτολόττα.
29. Εισήγηση επί των Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ. του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ»
Α.Δ.Σ 316/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει το Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ. του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ»
30. Έγκριση του Σ.Α.Υ.- Φ.Α.Υ. του έργου: “Περιαστική ποδηλατική διαδρομή στις δημοτικές ενότητες
Φαλώρειας και Καλλιδένδρου του Δήμου Τρικκαίων»
Α.Δ.Σ 317/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει το Σ.Α.Υ.- Φ.Α.Υ. του έργου: “Περιαστική ποδηλατική διαδρομή στις δημοτικές ενότητες
Φαλώρειας και Καλλιδένδρου του Δήμου Τρικκαίων»
31. Έγκριση του Σ.Α.Υ.- Φ.Α.Υ. του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΜΕΓ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ»
Α.Δ.Σ 318/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει το Σ.Α.Υ.- Φ.Α.Υ. του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΜΕΓ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ»
ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Επιχειρησιακού Έργου:
32. Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Τρικκαίων.
Α.Δ.Σ 319/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Τρικκαίων, με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού και σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.
33. Χορήγηση νέας παροχής,1 Χ/Δ και 1 φωτιστικού στο Δ.Δ. Λόγγου έμπροσθεν σιδηρουργείου κ.
Γεωργίου Παύλου (εξ αναβολής 11ης συνεδρίαση).
Α.Δ.Σ 320/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη χορήγηση νέας παροχής, 1Χ/Δ και 1φωτιστικού στο Δ.Δ. Λόγγου έμπροσθεν σιδηρουργείου κ. Γεωργίου Παύλου.
ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού:
34. Έγκριση εκμίσθωσης κυλικείου Δημοτικού Σταδίου Τρικάλων (εξ αναβολής 11ης συνεδρίασης).
Α.Δ.Σ 321/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Σταδίου Τρικάλων με δημοπρασία.
35. Διοργάνωση του 28ου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας (ΟΚΛΕ) στο «Μύλο Ματσόπουλου» στα Τρίκαλα.
Α.Δ.Σ 322/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη dιοργάνωση του 28ου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας (ΟΚΛΕ) στο «Μύλο Ματσόπουλου» στα Τρίκαλα στις 12 και 13 Ιουνίου 2015.
ΘΕΜΑΤΑ Γενικά:
36. Παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου στον εκπολιτιστικό σύλλογο Κεφαλοβρύσου για τη στέγαση των γραφείων του
Α.Δ.Σ 323/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την παραχώρηση χρήσης της αίθουσας δίπλα στο Λαογραφικό Μουσείο Κεφαλοβρύσου, στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Κεφαλοβρύσου για τη στέγαση των γραφείων του.
37. Έγκριση λειτουργίας αναψυκτηρίου στον εξωτερικό χώρο του ΦΡΟΥΡΙΟΥ από την “e-Trikala A.E.” για τη θερινή περίοδο.
Α.Δ.Σ 324/2015 : Αναβολή
Εγκρίνει την αναβολή του θέματος
38. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου στην Αθήνα.
Α.Δ.Σ 325/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη μετακίνηση του Δημάρχου Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου στην Αθήνα, στις 22-5-2015.
39. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου στην Αθήνα
Α.Δ.Σ 326/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη μετακίνηση του Δημάρχου Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου στην Αθήνα στις 13-5-2015.
40. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου στη Λάρισα.
Α.Δ.Σ 327/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη μετακίνηση του Δημάρχου Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου στη Λάρισα στις 19-5-2015.
41. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου στη Λάρισα.
Α.Δ.Σ 328/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη μετακίνηση του Δημάρχου Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου στη Λάρισα στις 14-5-2015.
42. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Κωτούλα Ιωάννη στη Θεσσαλονίκη.
Α.Δ.Σ 329/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη μετακίνηση του Αντιδημάρχου κ. Κωτούλα Ιωάννη στη Θεσσαλονίκη στις 22-5-2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜ. ΜΠΑΡΔΑΣ

.