Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου δήμου Τρικκαίων

dimotiko symvoulio trik

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην 24η/2014 συνεδρίαση στις 21/10/2014 Ημέρα Τρίτη, ώρα 19:30 και αποφάσεων που λήφθηκαν

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για επιστροφή ποσού στον Συντονιστή εταίρο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INDEPENDENT – ICT Enabled Service Integration for Independent Living ως αχρεωστήτως εισπραχθέν
Α.Δ.Σ 449/2014: Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη και την ψήφιση πίστωσης για επιστροφή ποσού στον Συντονιστή εταίρο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INDEPENDENT – ICT Enabled Service Integration for Independent Living, ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.

2. «Σχέδιο Ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων για την εκδήλωση Συμπαράστασης στους Δημάρχους που καλούνται να απολογηθούν ενώπιον των Εισαγγελικών Αρχών»
Α.Δ.Σ 450/2014: Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Απορρίπτει το Σχέδιο Ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων, που κατατέθηκε από τη Δημοτική Παράταξη του «ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ», περί εκδήλωσης Συμπαράστασης στους Δημάρχους που καλούνται να απολογηθούν ενώπιον των Εισαγγελικών Αρχών.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος:

40. Επικαιροποίηση της υπ’ αρίθ. 182/2007 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση της Γ’ φάσης της Πολεοδομικής Μελέτης ΒΙΠΕ-ΒΙΖΩ-ΒΙΠΑ, όπως ανασυντάχθηκε και τροποποιήθηκε
Α.Δ.Σ 451/2014 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την αναβολή του θέματος, λόγω νέων στοιχείων που προέκυψαν από την κατάθεση εξώδικης όχλησης –δήλωσης-αναφοράς –καταγγελίας-πρόσκλησης των ενδιαφερομένων ιδιοκτητών

ΘΕΜΑΤΑ Γενικά:

1. Ορισμός μελών Δημοτικού Συμβουλίου για την συμμετοχή στην Διαχειριστική Επιτροπή του Κέντρου
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Περτουλίου-Τρικκαίων
Α.Δ.Σ 452/2014 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Ορίζει τους Δημοτικούς συμβούλους κ. Βάϊο Αναστασίου και κ. Δημήτριο Χατζηγάκη, για την συμμετοχή τους στην Διαχειριστική Επιτροπή του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Περτουλίου-Τρικκαίων

2. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων
Α.Δ.Σ 453/2014 : Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τις μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων, εκτός έδρας.

3. Ορισμός εκπροσώπου για την εκπροσώπηση του Δήμου στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΚΕΝΑΚΑΠ
Α.Δ.Σ 454/2014 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Ορίζει τον Δήμαρχο Τρικκαίων κ. Δημήτριο Παπαστεργίου, ως εκπρόσωπο στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας ΚΕΝΑΚΑΠ

4. Ορισμός εκπροσώπου για τη συμμετοχή στην επιτροπή προστασίας ανηλίκων
Α.Δ.Σ 455/2014 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Ορίζει εκπρόσωπο του Δήμου Τρικκαίων για τη συμμετοχή στην επιτροπή προστασίας ανηλίκων, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μιχαήλ Λάππα.

5. Έγκριση συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 του Ν. 3852/2010)
Α.Δ.Σ 456/2014 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 του Ν. 3852/2010)

6. Λήψη απόφασης επί σχεδίου ψηφίσματος “Ενάντια στο νέο χαράτσι του ΕΝ.Φ.Ι.Α”
Α.Δ.Σ 457/2014 : Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την αναβολή του θέματος, προκειμένου να συζητηθεί με το υπόμνημα του ΠΑΜΕ και των άλλων Γραμματειών, ΠΑΣΕΒΕ κλπ., μετά από πρόταση του εισηγητή κ. Δημητρίου Παπαθανασίου

ΘΕΜΑΤΑ Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας):

9. Έγκριση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί αναπροσαρμογής δικαιώματος βοσκής
Α.Δ.Σ 458/2014 : Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Κάνει δεκτή την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και εγκρίνει την αναπροσαρμογή του δικαιώματος βοσκής.

10. Λήψη απόφασης επί της αριθ. 110/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Τρικκαίων με θέμα “Έγκριση γνωμοδότησης της Επιτροπής για την εγκατάσταση Σταθμού βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας «COSMOTE – Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.» στην οδό Σολωμού 8 στα Τρίκαλα
Α.Δ.Σ 459/2014 : Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Γνωμοδοτεί θετικά για την εγκατάσταση Σταθμού βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας «COSMOTE – Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.» στην οδό Σολωμού 8 στα Τρίκαλα

11. Λήψη απόφασης επί της αριθ. 113/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Τρικκαίων με θέμα «Ορισμός νέας θέσης άδειας εγκατάστασης και χρήσης οικήματος (εκδιδομένου επ’
αμοιβή προσώπου)
Α.Δ.Σ 460/2014: Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την αναβολή του θέματος, ως μη επαρκώς αιτιολογημένη η εισήγηση από την αρμόδια Υπηρεσία.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νση Τ.Υ. και Προγραμματισμού:

35. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της υποβολής πρότασης για τη χρηματοδότηση του έργου
«Εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ για την εξοικονόμηση ενέργειας σε αθλητικές εγκαταστάσεις του ΔήμουΤρικκαίων: Αθλητισμός και πράσινες επιδόσεις» στο πλαίσιο της ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων-πράξεων, στο πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014
(Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) στη θεματική περιοχή: GR03- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από τις χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία) και κατά 15% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων».
Α.Δ.Σ 461/2014 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την υποβολή πρότασης για τη χρηματοδότηση του έργου «Εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ για την εξοικονόμηση ενέργειας σε αθλητικές εγκαταστάσεις του ΔήμουΤρικκαίων: Αθλητισμός και πράσινες επιδόσεις» στο πλαίσιο της ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων-πράξεων, στο πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) στη θεματική περιοχή: GR03- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από τις χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία) και κατά 15% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων».

39. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρικκαίων και Ιεράς Μητρόπολης Τρίκκης και Σταγών για την υποβολή πρότασης με τίτλο «Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την Ιερά Μητρόπολη Τρίκκης και Σταγών» στα πλαίσια της Πρόσκλησης 53 του ΕΣΠΑ.
Α.Δ.Σ 462/2014 : Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρικκαίων και της Ιεράς Μητρόπολης Τρίκκης και Σταγών, για την υποβολή πρότασης με τίτλο «Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την Ιερά Μητρόπολη Τρίκκης και Σταγών» στα πλαίσια της Πρόσκλησης 53 του ΕΣΠΑ.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης:

49. Έγκριση δαπανών και δέσμευση πίστωσης για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων που αφορούν την
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των Δημοτών σχετικά με τη Λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής
Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο.
Α.Δ.Σ 463/2014 : Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τις δαπάνες και τη δέσμευση πίστωσης ποσού 1.418,30€, για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων που
φορούν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των Δημοτών σχετικά με τη Λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο.

50. Έγκριση εγγραφής παιδιών στους Παιδικούς -Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων :α) στο πλαίσιο της δράσης « Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» προς αναπλήρωση κενών θέσεων που δημιουργήθηκαν από την μη αποδοχή ωφελούμενων μητέρων καθώς και της συμπληρωματικής χρηματοδότησης από Εθνικούς πόρους για την περίοδο 2014-2015 και β) που υπέβαλλαν αίτηση στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ζ΄, Μεγαλοχωρίου, Φαλώρειας, Μεγ. Καλυβίων, «ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ», «ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ», «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ» του Δήμου Τρικκαίων για την περίοδο 2014-2015
Α.Δ.Σ 464/2014 : Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την εγγραφή παιδιών στους Παιδικούς -Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων: α) στο πλαίσιο της δράσης « Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» προς αναπλήρωση κενών θέσεων που δημιουργήθηκαν από την μη αποδοχή ωφελούμενων μητέρων καθώς και της συμπληρωματικής χρηματοδότησης από Εθνικούς πόρους για την περίοδο 2014-2015 και β) που υπέβαλλαν αίτηση στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ζ΄, Μεγαλοχωρίου, Φαλώρειας, Μεγ. Καλυβίων, «ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ», «ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ», «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ» του Δήμου Τρικκαίων για την περίοδο 2014-2015
51. Έγκριση διαγραφής παιδιών στους Παιδικούς -Βρεφονηπιακούς σταθμούς και ΚΔΑΠ του Δήμου
Τρικκαίων: α) ενταγμένων στη «Δράση Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής» περιόδου 2014-2015. β) μη ενταγμένων στη «Δράση Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής» περιόδου 2014-2015.
Α.Δ.Σ 465/2014 : Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη διαγραφή παιδιών στους Παιδικούς -Βρεφονηπιακούς σταθμούς και ΚΔΑΠ του Δήμου
Τρικκαίων: α) ενταγμένων στη «Δράση Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής» περιόδου 2014-2015 και β) μη ενταγμένων στη «Δράση Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής» περιόδου 2014-2015.
52. Έγκριση για ένταξη και αποχώρηση εξυπηρετούμενων για το Γ΄τρίμηνο του 2014 στο πρόγραμμα
«Βοήθεια στο Σπίτι» Δήμου Τρικκαίων
Α.Δ.Σ 466/2014 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την ένταξη και αποχώρηση εξυπηρετούμενων για το Γ΄τρίμηνο του 2014 στο πρόγραμμα
«Βοήθεια στο Σπίτι» Δήμου Τρικκαίων

53. Τροποποίηση της υπ΄αρίθμ. 408/23-9-2014 Α.Δ.Σ. ως προς την αντικατάσταση (άμμεσα & έμμεσα)
ωφελουμένων του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων(ΚΦΗ) ΤΡΙΚΚΗ που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «Ενέργειες Στήριξης Ηλικιωμένων κ.λ.π. ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολισημότητας των εμμέσως ωφελουμένων ατόμων
Α.Δ.Σ 467/2014 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ΄αρίθμ.408/23-9-2014 Α.Δ.Σ. ως προς την αντικατάσταση (άμμεσα & έμμεσα) ωφελουμένων του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων(ΚΦΗ) ΤΡΙΚΚΗ που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «Ενέργειες Στήριξης Ηλικιωμένων κ.λ.π. ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολισημότητας των εμμέσως ωφελουμένων ατόμων

54. Λήψη απόφασης επί της γνωμοδότησης της επιτροπής για την καταστροφή υλικού του ΚΔΑΠ_ΜΕΑ
«ΗΦΑΙΣΤΟΣ»
Α.Δ.Σ 468/2014 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την γνωμοδότηση της επιτροπής του άρθ.199 παρ. 6 του Ν. 3463/2006, για την καταστροφή υλικού του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ«ΗΦΑΙΣΤΟΣ», διότι δεν επιδέχεται επισκευή και δεν πρόκειται να πωληθεί.

55. Εξέταση αιτήματος για οριστική διαγραφή οφειλής όπως αυτό αναφέρεται στο αίτημα με αριθμ.
πρωτ. 39527/30-6-2014 ενδιαφερόμενου γονέα του Βρεφικού Σταθμού «Ηλιαχτίδα»
Α.Δ.Σ 469/2014 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την οριστική διαγραφή οφειλής όπως αυτή αναφέρεται στο αίτημα με αριθ. πρωτ. 39527/30-6-2014 ενδιαφερόμενου γονέα του Βρεφικού Σταθμού «Ηλιαχτίδα»

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Επιχειρησιακού Έργου:

48. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων για το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο) της Πολιτικής
Προστασίας
Α.Δ.Σ 470/2014 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Ορίζει τους Δημοτικούς Συμβούλους κ. Χρήστο Μπούρα και κ. Θεόδωρο Σπανό για το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο) της Πολιτικής Προστασίας

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών:

33. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών – εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών
δίμηνης διάρκειας»
Α.Δ.Σ 471/2014 : Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών – εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών δίμηνης διάρκειας»

37. Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
Α.Δ.Σ 472/2014 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας:
43. Έγκριση χορήγησης Νέων Παραγωγικών Αδειών πωλητή Λαϊκών Αγορών
Α.Δ.Σ 473/2014 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη χορήγηση Νέων Παραγωγικών Αδειών πωλητή Λαϊκών Αγορών

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος:
41. Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Ονοματοθεσίας οδών, πλατειών και συνοικιών
Α.Δ.Σ 474/2014 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη συγκρότηση Επιτροπής Ονοματοθεσίας οδών, πλατειών και συνοικιών του Δήμου Τρικκαίων

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ

Διακοπή της συνεδρίασης και συνέχιση αυτής την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 20.00.
Α.Δ.Σ 475/2014 / 2014: Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη διακοπή της συνεδρίασης και τη συνέχιση αυτής την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 20.00 .

.