Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου δήμου Τρικκαίων

dim trik

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην 16η/2014 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στις 05/08/2014 ημέρα Τρίτη, ώρα 19:00 και αποφάσεων που λήφθηκαν (περιληπτικά

ΘΕΜΑΤΑ Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας):

1. Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Τρικκαίων οικ. έτους 2013
Α.Δ.Σ 373/2014 : Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Κάνει δεκτή την αριθ. 473/2014 απόφαση της Οικ. Επιτροπής και εγκρίνει τον απολογισμό, ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης του Δήμου Τρικκαίων οικ. έτους 2013.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Έκδοση ψηφίσματος καταδίκης της γενοκτονίας του παλαιστινιακού λαού
Α.Δ.Σ 354/2014 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Εκδίδει ψήφισμα καταδίκης της γενοκτονίας του παλαιστινιακού λαού

2. Παραίτηση Προέδρου των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
Α.Δ.Σ 355/2014 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Αποδέχεται την παραίτηση της Προέδρου των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης κ. Βασιλικής Κάκλα και εκλέγει Πρόεδρο αυτών το κ. Αχιλλέα Μισυρλή και κ. Γεώργιο Στουρνάρα αντίστοιχα.

3. Παράταση άδειας κατάληψης θέσεων για την πώληση φρούτων εποχής
Α.Δ.Σ 356/2014 : Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την παράταση άδειας κατάληψης θέσεων για την πώληση φρούτων εποχής μέχρι 15-9-2014

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών:

1. Ανανέωση συμβάσεων εργαζομένων ορισμένου χρόνου στις Κοινωνικές Δομές της λυθείσας Κοινωφελούς ΔΕΚΑ Τρικάλων στα πλαίσια του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής»
Α.Δ.Σ 357/2014: Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων στις Κοινωνικές Δομές του Δήμου Τρικκαίων (της λυθείσας Κοινωφελούς ΔΕΚΑ Τρικάλων), στα πλαίσια του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής», από 1-9-2014 έως 31-8-2015.

2. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών δίμηνης διάρκειας στους
Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων
Α.Δ.Σ 358/2014: Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, δίμηνης διάρκειας στους Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων από 1-9-2014 έως 31-10-2014.

ΘΕΜΑΤΑ Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας):

3. Έγκριση 8ης αναμόρφωσης πρου/σμού του Δήμου οικ. έτους 2014
Α.Δ.Σ 359/2014: Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Κάνει δεκτή την αρίθ. 494/2014 απόφαση της Οικ. Επιτροπής και εγκρίνει την 8η αναμόρφωση του πρου/σμού του Δήμου Τρικκαίων οικ. έτους 2014

4. Έγκριση της αριθ. 460/2014 απόφασης της Οικ. Επιτροπής με θέμα: «Σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του πρου/σμού Β’ τριμήνου 2014″ »
Α.Δ.Σ 360/2014: Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Κάνει δεκτή την αριθ. 460/2014 απόφαση της Οικ. Επιτροπής και εγκρίνει την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του πρου/σμού Β’ τριμήνου 2014″».

5. Έγκριση τροποποίησης του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δήμου οικ. έτους 2014
Α.Δ.Σ 361/2014: Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Κάνει δεκτή την αριθ. 474/2014 απόφαση της Οικ. Επιτροπής και εγκρίνει την τροποποίηση του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δήμου οικ. έτους 2014.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών:

6. Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσών ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα
Α.Δ.Σ 362/2014: Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη διαγραφή ποσών από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου, ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα

7. Έγκριση διενέργειας προμήθειας έτοιμου φαγητού για τη Σίτιση: α) των μαθητών μουσικού σχολείου
Τρικάλων, σχολικού έτους 2014-2015 και β) των ωφελουμένων του ΚΗΦΗ {Η ΤΡΙΚΚΗ}.
Α.Δ.Σ 363/2014: Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη διενέργεια προμήθειας έτοιμου φαγητού για τη Σίτιση: α) των μαθητών του μουσικού σχολείου Τρικάλων, σχολικού έτους 2014-2015 και β) των ωφελουμένων του ΚΗΦΗ (Η ΤΡΙΚΚΗ).

8. Διενέργεια Διεθνούς Ανοικτού διαγωνισμού προμήθεια πετρελαιοειδών (καυσίμων κίνησης-θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Τρικκαίων και των Νομικών Προσώπων)
Α.Δ.Σ 364/2014: Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη διενέργεια Διεθνούς Ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας πετρελαιοειδών (καυσίμων κίνησης-θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Τρικκαίων και των Νομικών Προσώπων).

9. Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας προμήθειας υλικών φαρμακείου για τις ανάγκες του Δήμου
Τρικκαίων και των νομικών του προσώπων, προϋπ/σμού δαπάνης 42.639,80 €.
Α.Δ.Σ 365/2014: Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη διενέργεια προμήθειας υλικών φαρμακείου για τις ανάγκες του Δήμου Τρικκαίων και των νομικών του προσώπων, προϋπ/σμού δαπάνης 42.639,80€.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Πολεοδομίας:

10. Έγκριση διενέργειας Διεθνούς Διαγωνισμού για τη Πράξη «ΕΡΓΟ: Εξοικονόμηση ενέργειας Τρικκαίων Υποέργο 2: Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας τύπου LED»
Α.Δ.Σ 366/2014: Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη διενέργεια Διεθνούς Διαγωνισμού για τη Πράξη «ΕΡΓΟ: Εξοικονόμηση ενέργειας Τρικκαίων Υποέργο 2: Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας τύπου LED»
11. Έγκριση παράτασης αποπεράτωσης εργασιών του έργου: «Συντηρήσεις-Επισκευές Σχολικών κτηρίων (2010-2011)
Α.Δ.Σ 367/2014: Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση αποπεράτωσης των εργασιών του έργου: «Συντηρήσεις-Επισκευές Σχολικών κτηρίων (2010-2011)έως τη 30-8-2015.

12. Λήψη απόφασης για έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ»(από αναβολή 15ης συνεδρίασης)
Α.Δ.Σ 368/2014: Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει το 1ο Α.Π.Ε. και 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ»

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού:

13. Λήψη απόφασης επί αιτήσεων φορέων για παραχώρηση χρήσης αθλητικών χώρων του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δ/νσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων»
Α.Δ.Σ 369/2014: Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την παραχώρηση χρήσης των αθλητικών χώρων του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δ/νσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων, σε διάφορους φορείς του Δήμου, για έδρα και για προπονήσεις κατά την αγωνιστική περίοδο 2014-2015, καθώς και για την πραγματοποίηση αθλητικής εκδήλωσης.

14. Έγκριση παραχώρησης χρήσης των πολιτιστικών χώρων του τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων
Α.Δ.Σ 370/2014: Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την παραχώρηση χρήσης των πολιτιστικών χώρων του τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων, σε διάφορους φορείς του Δήμου, για πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

15. Έγκριση της αρίθ. 45/2014 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων περί «Εξέτασης αιτημάτων φορέων για παραχώρηση χρήσης αθλητικών χώρων του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δ/νσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων»
Α.Δ.Σ 371/2014: Αποφασίζει Ομόφωνα
Κάνει δεκτή την αρίθ. 45/2014 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων και εγκρίνει την παραχώρηση χρήσης των αθλητικών χώρων του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δ/νσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων, σε διάφορους φορείς του Δήμου, για έδρα και για προπονήσεις κατά την αγωνιστική περίοδο 2014-2015.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών:

16. Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος 1.500,00€ σε δημότη και ψήφιση πίστωσης για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης
Α.Δ.Σ 372/2014: Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη χορήγηση χρηματικού βοηθήματος 1.500,00€ σε δημότη και ψηφίζει πίστωση, σε βάρος του οικείου Κ.Α. του πρου/σμού των εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2014, για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.

.