Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου δήμου Τρικάλων

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην 21η Κατεπείγουσα Συνεδρίαση στις 6/9/2017 ημέρα Τετάρτη, ώρα 14:00 και αποφάσεων που λήφθηκαν (περιληπτικά) σύμφωνα με το άρθρο 97 του N.3463/2006 (ΔKK).

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης
 1. Λήψη απόφασης περί αύξησης της δυναμικότητας του βρεφονηπιακού (βρεφικού σταθμού) «Παραμυθούπολη» του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2017-2018
  Α.Δ.Σ. 484/2017 Αποφασίζει Ομόφωνα
  Εγκρίνει την αύξηση της δυναμικότητας του βρεφονηπιακού (βρεφικού σταθμού) «Παραμυθούπολη» του Δήμου Τρικκαίων, για το σχολικό έτος 2017-2018, από 20 βρέφη σε 30.
 2. Τροποποίηση της 384/2017 απόφασης ΔΣ περί: α) Αποδοχής των όρων του Προγράμματος από το ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ στα πλαίσια της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2017-2018, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, β) καθορισμού κριτηρίου επιλογής και τοποθέτησης των ωφελούμενων, γ) Έγκρισης των προσφερόμενων θέσεων, δ) Έγκρισης παροχής εξουσιοδότησης σε νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Τρικκαίων και ε) Ορισμού αρμόδιου υπαλλήλου και αναπληρωτών αυτού.
  Α.Δ.Σ. 485/2017  Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία
  Τροποποιεί την αρίθ. 384/2017 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου  ως προς την παράγραφο 3 που αφορά στις προσφερόμενες θέσεις ανά κατηγορία δομής για τις/τους ωφελούμενες/ους του ΕΣΠΑ, του πίνακα Α1.1  βρεφονηπιακοί – βρεφικοί  σταθμοί Α/Α 2 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ¨ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ”
 3. Έγκριση διενέργειας φανερής μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Α΄ Παιδικού Σταθμού Μ. Καλυβίων και ορισμός μελών της επιτροπής εκτίμησης του ακινήτου
  Α.Δ.Σ. 486/2017 Αποφασίζει Ομόφωνα
  Εγκρίνει τη διενέργεια φανερής μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Α΄ Παιδικού Σταθμού Μ. Καλυβίων .
 • Γενικά
 1. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου εκτός έδρας
  Α.Δ.Σ. 487/2017 Αποφασίζει Ομόφωνα
  Εγκρίνει τη μετακίνηση του Δημάρχου κ. Δημήτρη Παπαστεργίου εκτός έδρας από 15 έως 17-9-2017
 2. Συγκρότηση Επιτροπής και Έγκριση ψήφισης πίστωσης και δέσμευσης ποσού για την μετακίνηση της Επιτροπής στον αδελφοποιημένο Δήμο Πιάτιγκορσκ της Ρωσίας από 29 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου 2017
  Α.Δ.Σ. 488/2017 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει τη συγκρότηση και μετακίνηση Επιτροπής, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας στον αδελφοποιημένο Δήμο Πιάτιγκορσκ  της Ρωσίας από 29 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου 2017, καθώς και τη δέσμευση και ψήφιση πίστωσης ποσού 2.600,00 ευρώ για την κάλυψη δαπανών

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 1. Απευθείας ανάθεση της παραχώρηση της χρήσης του χώρου της Εμποροπανήγυρης (Τρικαλινού Παζαριού) έτους 2017 που προορίζεται για την εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιδειών (Λούνα Πάρκ) για την τέλεση της ετήσιας Εμποροπανήγυρης.
  Α.Δ.Σ. 489/2017 Αποφασίζει  κατά Πλειοψηφία
  Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της παραχώρηση της χρήσης του χώρου της Εμποροπανήγυρης (Τρικαλινού Παζαριού) έτους 2017  που προορίζεται για την εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιδειών (Λούνα Πάρκ) για την τέλεση της ετήσιας Εμποροπανήγυρης, καθώς και τους όρους παραχώρησης της χρήσης.
 • Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
 1. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την κάλυψη εποχικών αναγκών
  Α.Δ.Σ. 490/2017 Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
  Εγκρίνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, δέκα (10) ατόμων εργατών καθαριότητας εξωτερικών χώρων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την κάλυψη εποχικών αναγκών και πρόσκαιρων αναγκών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΛΑΠΠΑΣ