Από γραπτές εξετάσεις θα περνούν οι προϊστάμενοι στο Δημόσιο

ergasiaki_efedria

Οι εξετάσεις θα διενεργούνται από το ΑΣΕΠ, το οποίο θα προκηρύσσει και διενεργεί κάθε τρία χρόνια τουλάχιστον μία γραπτή εξέταση για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων.

Η εξέταση θα προκηρύσσεται κατόπιν αιτήματος του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η προκήρυξή της θα μπορεί να γίνεται είτε ενιαία για όλες τις θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 84 του Υπαλληλικού Κώδικα, είτε ανά ομαδοποιημένες κατηγορίες θέσεων προϊσταμένων ή ανά κατηγορία θέσεων προϊσταμένων.

Η σχετική προκήρυξη θα περιλαμβάνει:

 

  • α. Τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη διενέργεια της γραπτής εξέτασης.
  • β. Την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, τον τρόπο υποβολής αυτών και την υπηρεσία στην οποία υποβάλλονται.
  • γ. Τα τυχόν απαιτούμενα για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων δικαιολογητικά.
  • δ. Το αντικείμενο της εξέτασης, για τη διακρίβωση των γνώσεων των υποψηφίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 46 του ν. 3979/2011.
  • ε. Τον τρόπο εξέτασης.
  • στ. Τον τρόπο βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων.
  • ζ. Τη διαδικασία κατάρτισης και δημοσίευσης του πίνακα βαθμολογίας.
  • η. Κάθε άλλο στοιχείο ή πληροφορία που διευκολύνει όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στη γραπτή εξέταση.

Το ΑΣΕΠ μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης και την βαθμολόγηση των γραπτών, το ΑΣΕΠ θα δημοσιοποιεί όλες τις ερωτήσεις της γραπτής εξέτασης με τις αντίστοιχες ορθές απαντήσεις καθώς και στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη συμμετοχή και την επίδοση των υποψηφίων.

 

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση δεν θα προβλέπεται επανεξέταση ή νέα βαθμολόγηση των γραπτών και σε περίπτωση που το ΑΣΕΠ διαπιστώσει παράβαση νόμου ή κανονισμού ή διατάξεων της απόφασης, θα μπορεί να αποφασίζει την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας ολικώς ή εν μέρει μεταξύ των ίδιων υποψηφίων.

enet.gr