Απάντηση υπουργού στον Ηλία Βλαχογιάννη για το «Εξοικονομώ κατ΄ οίκον»

blaxogiannhs 41

Την απάντηση του Υπουργού ΠΕΚΑ, κ. Ι. ΜΑΝΙΑΤΗ έλαβε ο Ηλίας ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ, σε ερώτηση την οποία είχε καταθέσει από κοινού με ακόμη 5 Βουλευτές της Ν.Δ. με θέμα: ”Καθυστερήσεις πληρωμών στο πρόγραμμα «εξοικονομώ κατ’ οίκον»”.

Στην εν λόγω Ερώτηση, προτείνεται η απλοποίηση των όρων πληρωμής των επαγγελματιών του χώρου της οικοδομής, από το πρόγραμμα «εξοικονομώ κατ΄οίκον», προκειμένου οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες να έχουν τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν σχετικά έργα, ώστε να τονωθεί η οικοδομική δραστηριότητα.

Συγκεκριμένα, προτείνεται το 50% της συνολικής αμοιβής να δίνεται ως προκαταβολή, ενώ το υπόλοιπο 50% το αργότερο εντός ενός μηνός από την ολοκλήρωση του έργου.

.Παραθέτουμε την ΑΠΑΝΤΗΣΗ του Υπουργού.

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης των βουλευτών και σε ότι αφορά αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε ότι:

Το Μάρτιο του 2013 έγινε αναστολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» στις Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Με στόχο την κάλυψη των αιτήσεων που είχαν έως τότε κατατεθεί στις τράπεζες, αλλά και την ικανοποίηση αιτήσεων που βρίσκονταν υπό καταχώρηση, έγιναν συντονισμένες προσπάθειες ώστε να αυξηθεί ο Π/Υ.
Για το λόγο αυτό, αλλά και για τη συνέχιση του Προγράμματος σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής με θέμα «Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Σύστασης Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την. επωνυμία “ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ” και άμεση ενίσχυση παρεμβάσεων για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης οικιών» (ΦΕΚ 2786/Β/01.1-1.2013), βάσει της οποίάς το πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης διαμορφώθηκε από εκατόν πενήντα πέντε εκατομμύρια (155.000.000) ευρώ σε τριακόσια επτά εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (307,200.000) ευρώ.
Η διαδικασία πιστώσεων με τον επιπλέον Π/Υ ήταν ιδιαίτερα χρονοβόρα με αποτέλεσμα να υπάρξουν μεγάλες καθυστερήσεις στις τελικές εκταμιεύσεις των ωφελουμένων. Μετά από συνδυασμένες προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων φορέων, στο τέλος Δεκεμβρίου 2013 ολοκληρώθηκαν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες και έγινε η πίστωση χρημάτων από την ΕΤΕΑΝ Α.Ε. στους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, οι οποίοι ξεκίνησαν άμεσα την αποπληρωμή των ωφελουμένων. Σε περίπτωση εξάντλησης του ποσού που έχει καταβληθεί στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, παρέχεται η δυνατότητα για καταβολή επιπλέον ποσού.
Σχετικό με την πρόταση για τροποποίηση του ποσοστού προκαταβολής των προμηθευτών, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οποιαδήποτε τροποποίηση των κριτηρίων και των διαδικασιών υλοποίησης του Προγράμματος στην παρούσα φάση, θα οδηγούσε σε καθυστερήσεις στη διαδικασία υποδοχής, καταχώρησης και ελέγχου αιτήσεων, καθώς απαιτεί προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων του δικαιούχου του προγράμματος (ΕΤΈΑΝ Α.Ε.) χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στα νέα δεδομένα, η οποία είναι χρονοβόρα.
Δεδομένου ότι τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης στον κτιριακό τομέα είναι άμεσα συνδεδεμένα με την ενεργειακή πολιτική της χώρας για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας και την επίτευξη των εθνικών στόχων όπως αποτυπώνονται στα Σχέδια Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης, το πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον” θα συνεχιστεί και στη νέα Προγραμματική Περίοδο. Έχοντας ως γνώμονα την αξιοποίηση της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί κατά την υλοποίηση του υφιστάμενου προγράμματος, θα γίνουν οι απαραίτητες διαβουλεύσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με στόχο την απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών, τη βελτίωση της ελκυστικότητας του Προγράμματος και κυρίως τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Η Προϊσταμένη της Μονάδας Α
Ι. ΝΙΚΟΥ