Απάντηση της διοίκησης του Νοσοκομείου Τρικάλων

Σας παραθέτουμε, ως απάντηση σε δημοσιεύματα που αφορούν διαδικασίες διαχείρισης και προβολής θεμάτων Υγείας, την παρακάτω Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. Τρικάλων έχοντας υπ’ όψη:

1. Το από 10-4-2018 ενημερωτικό σημείωμα του Διοικητή, ήτοι: «Σε συνέχεια της αρίθμ.1/4-1-2006 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, Απόφαση 11, Θέμα 11°: Συνεντεύξεις στα Μ.Μ.Ε., σας εφιστούμε την προσοχή και παρακαλείστε πριν προβείτε σε οποιαδήποτε δημόσια τοποθέτηση, που αφορά θέματα του Νοσοκομείου ή οποιαδήποτε θέματα Υγείας, να προηγείται η σχετική ενημέρωση στη Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων».
2. Την αριθμ. 11/1/4-1-2006 απόφαση του Δ.Σ.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 10 του Ν. 3418/28-11-2005 ήτοι:
«Δεν επιτρέπεται η δια των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης έκφραση απόψεων που μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση ή παραπλάνηση του κοινού για θέματα υγείας…»
4. Το γεγονός της διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος.
Το Δ.Σ. του Νοσοκομείου, αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, και μετά από διαλογική συζήτηση:
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα:
Σε ό,τι αφορά επείγοντα ή μη θέματα υγείας πριν την δημοσίευση στον έντυπο ή ηλεκτρονικό Τύπο, να προηγείται η σχετική ενημέρωση στη Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, προκειμένου να αποφευχθεί σύγχυση ή παραπλάνηση του κοινού.

 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων