Απάντηση για την απογραφή των «Δημοτικών Σφαγείων Τρικάλων»

124927828914 lrg

Απάντηση από τα Δημοτικά Σφαγεία Τρικάλων για την μη απογραφή της εταιρείας

Σε σχετικό δημοσίευμα περί απογραφής των Δημοτικών Επιχειρήσεων η Επιχείρηση Δημοτικά Σφαγεία Τρικάλων Α.Ε περιλαμβάνεται στις επιχειρήσεις οι οποίες δεν απογράφηκαν ως επιχείρηση του Δημοσίου.

Από το περιεχόμενο των εγκυκλίων και των εγγράφων που κοινοποιήθηκαν το ζήτημα της απογραφής των επιχειρήσεων αφορά τα ΝΠΙΔ και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις οι οποίες εποπτεύονται και Διοικούνται από τους ΟΤΑ. Στην εταιρία Δημοτικά Σφαγεία Τρικάλων ΑΕ συμμετέχει ο Δήμος Τρικκαίων με ποσοστό 50% και το άλλο 50% ανήκει στα κρεοπωλεία του Νομού. Επίσης η Διοίκηση της εταιρίας ασκείται από τους ιδιοκτήτες κρεοπωλείων του Νομού μας και όχι από τους ΟΤΑ. Συνεπώς η εταιρία μας δεν εμπίπτει στα άρθρα 252 & 266 του Ν. 3463/2006.

Στην απογραφή υπάγονται όσοι φορείς του Δημοσίου Ευρύτερου τομέα προβλέπονται στην διάταξη του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 1256/82 και του 2190/94 που αφορά στις προσλήψεις του Δημοσίου Τομέα. Η εταιρία μας είναι Ανώνυμη Εταιρία, πολυμετοχική και όχι μονομετοχική του Δημοσίου ακολουθώντας πιστά τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις προσλήψεις προσωπικού αυτές γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων που ακολουθούν οι κοινές Ανώνυμες Εταιρίες και οι λοιπές προσωπικές εταιρίες και επιχειρήσεις και όχι με προκηρύξεις ΑΣΕΠ. Επομένως οι εργαζόμενοι της εταιρίας δεν προβλέπεται να ενταχθούν στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών γιατί δεν είναι εργαζόμενοι του Δημοσίου.

Τέλος η εταιρία δεν επιχορηγείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και ουδέποτε απορρόφησε κονδύλια του Προϋπολογισμού του Κράτους για την κάλυψη λειτουργικών της δαπανών. Οι ανάγκες της εταιρίας καλύπτονται από τα Ίδια Κεφάλαιά της και από τον αποτελεσματικό και κερδοφόρο τρόπο λειτουργίας της.

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω κατά την άποψή μας η Εταιρία «ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» δεν εντάσσεται στις κείμενες διατάξεις περί απογραφής των επιχειρήσεων του Δημοσίου καθώς δεν είναι επιχείρηση του Δημοσίου, είναι πολυμετοχική και όχι μονομετοχική των ΟΤΑ, δεν ελέγχεται από τους ΟΤΑ και το προσωπικό που απασχολεί δεν ανήκει στο Δημόσιο.

                                   Τρίκαλα, 28/07/2014

                                         Για την Εταιρία

   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ                              Ο Οικονομολόγος της Εταιρίας

Ευθυμίου Θεόδωρος                                Παπακωνσταντίνου Αθανάσιος

.