Απαντήσεις στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, των Φιλολόγων Κατερίνας και Βίκυς Κεχαγιά

ΘΕΜΑ Α1.

Ο συγγραφέας πραγματεύεται τις σημασιολογικές πτυχές των εννοιών Παιδεία και Εκπαίδευση. Αρχικά, επισημαίνει ότι η απαρχή και η ρίζα της Παιδείας εντοπίζεται στους αρχαίους τραγικούς με την έννοια της « τροφής και ανατροφής». Στην πορεία υπογραμμίζει ότι εξελίσσεται στον Πλάτωνα στην έννοια της γνώσης και της αρετής ενώ παράλληλα παρουσιάζει ότι στον αρχαιοελληνικό φιλοσοφικό στοχασμό συνδέεται  με την « παιδαριώδη διάθεση και συμπεριφορά» και το « παίγνιο». Εν συνεχεία, εκφράζει την άποψη ότι είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός των διαφορών και ομοιοτήτων μεταξύ των δύο όρων και τονίζει ως κοινό τους στοιχείο την παροχή γνώσης μέσω εκπαιδευτικών δομών. Αβίαστα λοιπόν καταλήγει στο συμπέρασμα ότι απ’ τη μια η Παιδεία είναι μια προαιρετική και ελεύθερη μέθοδος εν αντιθέσει με την εκπαίδευση που είναι υποχρεωτική και οριοθετημένη.

 

ΘΕΜΑ Β1.

  1. ΛΑΘΟΣ  2. ΛΑΘΟΣ  3. ΣΩΣΤΟ  4. ΛΑΘΟΣ  5. ΣΩΣΤΟ

 

ΘΕΜΑ Β2.

α) Ο τρόπος ανάπτυξης της παραγράφου είναι η Σύγκριση- Αντίθεση: Συγκεκριμένα, στη θεματική πρόταση συγκρίνονται οι έννοιες παιδεία- εκπαίδευση ( η παιδεία είναι μέθοδος, η εκπαίδευση πράξη) και εν συνεχεία στα σχόλια/λεπτομέρειες παρουσιάζονται οι διαφορές τους που  εντοπίζονται στο χωρίο: «Η παιδεία … υποχρεωτική». Χρησιμοποιείται  και η διαρθρωτική λέξη «αντίθετα».

β) ωστόσο :αντίθεση, εναντίωση

επομένως: συμπέρασμα

προκειμένου: σκοπός

    που πάει να πει ότι: επεξήγηση

κυρίως: έμφαση

ΘΕΜΑ Β3.   

α)

ανιχνεύονται: εντοπίζονται, βρίσκονται

συνάπτεται: συνδέεται , συνδυάζεται

εμφανίζεται : παρουσιάζεται, εντοπίζεται, επισημαίνεται

συντελεστών : παραγόντων , παραμέτρων

προφανείς: φανερές, ξεκάθαρες, έκδηλες

β)

 αναβαθμίζεται: υποβαθμίζεται

 μεταγενέστερη: προγενέστερη

ιδιωτική : δημόσια

επιτρέπουν : απαγορεύουν

διαφορές : ομοιότητες 

ΘΕΜΑ Β4.

α. εναλλάσσονται, ανιχνεύονται, αναβαθμίζεται, αναδεικνύεται, θεωρείται, συνάπτεται.

β. με την Παθητική Φωνή προσδίδεται έμφαση στο αποτέλεσμα της ενέργειας του ρήματος που δέχεται το υποκείμενο. Ταυτόχρονα το ύφος χαρακτηρίζεται  ως αντικειμενικό, λόγιο, επίσημο και σοβαρό. Σ’ αυτό συμβάλλει και η χρήση του γ’ ενικού και γ΄πληθυντικού προσώπου.

ΘΕΜΑ Γ1.

Επικοινωνιακό πλαίσιο: Άρθρο σε μαθητική εφημερίδα (παράθεση τίτλου)

Γλώσσα: Επίκληση στη λογική, κυριολεκτική χρήση του λόγου.

 Ύφος: αντικειμενικό, σοβαρό, ώστε να επιτευχθεί η πληροφόρηση του αναγνώστη και η διαμόρφωση άποψης.

 Ρηματικό πρόσωπο: γ΄ ενικό.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ :  Προβληματισμός που έχει εκδηλωθεί στο πλαίσιο της μαθητικής κοινότητας αλλά και στο ευρύτερο σύνολο, σχετικά με τον ρόλο που  καλείται να επιτελέσει το σχολείο στη σύγχρονη εποχή και στον επαναπροσδιορισμό του παιδευτικού του ρόλου προκειμένου να επιτύχει την διάπλαση του χαρακτήρα του μαθητή και την διαμόρφωση της προσωπικότητάς του.

Α΄ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ

Η ανάγκη του σχολείου στην απόκτηση όχι μόνο επαγγελματικών – τεχνικών δεξιοτήτων αλλά και στην ευρύτερη ψυχοπνευματική καλλιέργεια.  Ειδικότερα  :

  1. Ρόλος του σύγχρονου σχολείου : μετάδοση γνώσεων. Οι γνώσεις αυτές να σχετίζονται πολυεπίπεδα και η μετάδοσή τους να γίνονται με τρόπο που θα αναπτύσσεται η κριτική ικανότητα και οξυδέρκεια του μαθητή. Η κριτική σκέψη θα τους ενισχύσει με αυτοπεποίθηση και θα τους βοηθήσει στην επίλυση προβλημάτων στον μετέπειτα βίο.
  2. Η εκπαίδευση καλείται να καλλιεργεί τις ανθρωπιστικές αξίες και να έχει ηθικοπλαστικό ρόλο. Η αγάπη προς τον συνάνθρωπο, ο σεβασμός προς το διαφορετικό , η ομαδικότητα, η ανθρωπιά διαμορφώνουν έναν σταθερό κώδικα αξιών και συμπεριφοράς στις σχέσεις του ανθρώπου με άλλους από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Έτσι, καταπολεμάται  και οποιαδήποτε μορφή ρατσισμού.

 

Γ) Καθήκον της σύγχρονης εκπαίδευσης είναι να μεταδίδει στους     

μαθητές τις αξίες της δημοκρατίας. Η ισότητα, η αξιοκρατία, η ισηγορία αποτελούν αναπόσπαστα  κομμάτια του δημοκρατικού πολιτεύματος και με βάση τα παραπάνω πρέπει να επιλέγονται οι πολιτικές απόψεις για την ευημερία μιας χώρας. Ακόμα, όταν επικρατεί το δημοκρατικό πολίτευμα οι διαφορές μεταξύ πολιτών και κράτους επιλύονται με διάλογο και ειρηνικό τρόπο.

Δ) Η σύγχρονη εποχή ταλανίζεται από την μόλυνση του περιβάλλοντος . Επιπρόσθετο καθήκον της εκπαίδευσης είναι να ενημερώνει τους μαθητές ότι η σωτηρία για τον πλανήτη αποτελεί ο σεβασμός στην φύση. Επομένως, το σχολείο οφείλει να πραγματοποιεί σχολικές δραστηριότητες όπως ανακύκλωση, αναδάσωση, καθαριότητα. Έτσι, οι μαθητές θα αποκτήσουν οικολογική συνείδηση.

ΜΕΤΑΒΑΣΗ :  Υπάρχουν  συγκεκριμένοι τρόποι με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί και η μαθητική κοινότητα μπορούν να αναβαθμίσουν τον παιδευτικό ρόλο του σχολείου.

Β΄ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ :  α)  Αρχικά, ο διδάσκων θα πρέπει να μην       θεωρεί τον εαυτό του αυθεντία , ούτε έναν απλό μεταδότη  γνώσεων αλλά συντονιστή μιας μαθησιακής διαδικασίας  και συνοδοιπόρο του μαθητή για την κατάκτηση της γνώσης.

β) Απαραίτητη είναι η διοργάνωση εκδηλώσεων που αφορούν ρητορικούς αγώνες ή παρουσιάσεις.

γ) Οι μαθητές μπορούν να συμμετάσχουν σε εθελοντικές δράσεις ή σε εξωσχολικές δραστηριότητες. Έτσι, επιτυγχάνεται η κοινωνικοποίηση των μαθητών καθώς και η οικουμενική τους συνείδηση.

δ) Η υλοποίηση τεχνικών αυτοδιόρθωσης του μαθητή υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού ενισχύει την αυτοκριτική, την αυτογνωσία του μαθητή και την διαμόρφωση της προσωπικότητάς του.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ : Συνοψίζοντας ο παιδευτικός ρόλος του σχολείου    αρμόζει να είναι πολυδιάστατος . Οι διδάσκοντες και οι μαθητές οφείλουν να δραστηριοποιούνται για την αναβάθμιση του σχολείου , διότι κατ ΄ αυτόν τον τρόπο η κοινωνία ευημερεί  και ο πολιτισμός της χώρας προάγεται

 

                                                   Κατερίνα Κεχαγιά- Βίκυ Κεχαγιά

                                                                      Φιλόλογοι

Φροντιστήρια Μ.Ε και Κέντρα Μελέτης « ΠΥΡΣΟΣ»

1ο Κολοκοτρώνη 29- Τρίκαλα

2ο  Βαλτινό Τρικάλων