Ανακοίνοποιηση για τις υπεραριθμίες 2014-2015

sxoleio-taksi

Το ΠΥΣΔΕ ν. Τρικάλων με τις 51η/15-07-2014 και 52η/25-07-2014 Πράξεις του και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.50/96, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Π.Δ. 100/97 και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 269/2000, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.3848/2010, συνέταξε Πίνακα Οργανικών Κενών και διαπίστωσε υπεραριθμίες εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς του για το σχολικό έτος 2014-2015.

Ανακοινώνεται ότι στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Τρικάλων (http://dide.tri.sch.gr) έχει ανακοινοποιηθεί ο Πίνακας Οργανικών Κενών και Πλεονασμάτων (Υπεραριθμιών) ν. Τρικάλων που περιέχει αριθμητικά τα οργανικά κενά και πλεονάσματα (υπεραριθμίες) κατά ομάδα σχολείων, σχολική μονάδα, κλάδο και ειδικότητα για το σχολικό έτος 2014-2015.
(σχετικές η υπ’ αριθμ. πρωτ. 118842/Γ2/17-09-2008 Υ.Α. (ΦΕΚ 1984Β΄) για τις αναθέσεις μαθημάτων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι με αριθμ. πρωτ. 119052/Γ2/17-09-2008 και 127070/Γ2/03-10-2008 διευκρινιστικές επί των αναθέσεων μαθημάτων εγκύκλιοι της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΥΠΑΙΘΠΑ και η υπ’ αριθμ. πρωτ. 97338/Δ2/24-06-2014 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘΠΑ για τον υπολογισμό κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2014-2015. )

• Τα οργανικά κενά έχουν αλγεβρικό πρόσημο ( – ).
Επισήμανση
Για τον κλάδο ΠΕ04
( σχετ. οι με αριθμ. πρωτ. 50946/Δ2/26-05-2010 και 60818/Δ2/27-05-2011 εγκύκλιοι του ΥΠΑΙΘΠΑ)
• Η κρίση και η άρση της υπεραριθμίας θα γίνει ενιαία στον κλάδο και
• οι τοποθετήσεις των υπεραρίθμων όπως και οι βελτιώσεις, οι τοποθετήσεις όσων εκπαιδευτικών βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και ανήκουν στον κλάδο ΠΕ04 θα γίνουν κατά κλάδο και ειδικότητα
Αναφέρουμε ότι τα οργανικά κενά και πλεονάσματα υπολογίστηκαν για κάθε σχολείο λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που αφορούν το μαθητικό δυναμικό (αριθμός μαθητών ανά τάξη), τα λειτουργούντα τμήματα (αριθμός τμημάτων ανά τάξη) και το εκπαιδευτικό προσωπικό κατά το επόμενο σχολικό έτος.
Καλούνται
Όσοι εκπαιδευτικοί ανήκουν οργανικά σε Σχολικές Μονάδες του ν. Τρικάλων (είτε υπηρετούν σε αυτές, είτε όχι), στον κλάδο και την ειδικότητα των οποίων έχει διαπιστωθεί υπεραριθμία και επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι, να υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Δ.Δ.Ε. ν. Τρικάλων (γρ. 313-ΠΥΣΔΕ) από 29-07-2014 έως 1-08-2014, οι ίδιοι ή μέσω τρίτου με εξουσιοδότηση και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μέσω fax (24310-46470).

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε.
Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΚΑΚΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

.