Αμοιβή έως 546 ευρώ για 36.500 ανέργους σε πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας

Eντός του επόμενου μήνα προσδιορίζεται η έναρξη του νέου προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ που θα προσφέρει οκτάμηνη εργασία σε περίπου 36.500 ανέργους, ηλικίας έως 67 ετών.

Το πρόγραμμα θα δίνει τη δυνατότητα εργασίας σε ανέργους, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον ολοκληρώσει την υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η ημερήσια αμοιβή θα διαμορφωθεί στα 21,84 ευρώ, ενώ η μηνιαία έως 546 ευρώ.
Οι άνεργοι που θα υποβάλουν αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ και θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από έναν έως τρεις δήμους για μία και μόνο ειδικότητα.

Θα υπάρξει ειδική μοριοδότηση βάσει του χρόνου ανεργίας, του εισοδήματος, της ηλικίας, της οικογενειακής κατάστασης κ.ά.

Τι να προσέξουν

Κρίσιµος χρόνος συνδροµής των κριτηρίων που λαµβάνονται υπόψη για την κατάταξη των υποψήφιων ανέργων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσµίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συµµετοχής στο Πρόγραµµα.
Οι πληροφορίες για τα κριτήρια µοριοδότησης της συνεχόµενης ανεργίας και της ηλικίας λαµβάνονται µε αυτόµατο ηλεκτρονικό τρόπο από το µητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆. Σε κάθε περίπτωση, ο υποψήφιος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα των δηλουµένων µηνών ανεργίας. Η ανακρίβεια των δηλουµένων επιφέρει τον αποκλεισµό του ανέργου και σε περίπτωση τοποθέτησης, αυτή ανακαλείται. Σε περίπτωση που µόνο ο ένας εκ των δύο άνεργων συζύγων αιτηθεί συµµετοχή στο πρόγραµµα, τότε προστίθεται στον αριθµό των µορίων του ο αριθµός των µορίων της ανεργίας του/της συζύγου.
Το εισόδηµα (ατοµικό / οικογενειακό) ως µοριοδοτούµενο κριτήριο προκύπτει από τα δηλωθέντα εισοδήµατα του φορολογικού έτους 2018, που εµφανίζονται στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος, οι οποίες υποβλήθηκαν το έτος 2019. Αναλυτικότερα:

  • Ως ατοµικό εισόδηµα λαµβάνεται το αναγραφόµενο στη στήλη του υπόχρεου δηλωθέν εισόδηµα.
  • Ως οικογενειακό εισόδηµα λαµβάνεται το δηλωθέν εισόδηµα του υπόχρεου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του.

Για τον υπολογισµό του κριτηρίου του εισοδήµατος των υποψηφίων, που είναι εξαρτώµενα τέκνα κατά το φορολογικό έτος 2018 (εισοδήµατα έτους 2018), λαµβάνεται υπόψη το οικογενειακό εισόδηµα που δηλώνει ο υπόχρεος γονέας.
Οι πληροφορίες για το κριτήριο του εισοδήµατος λαµβάνονται µε ηλεκτρονικό τρόπο από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ) και καταχωρούνται αυτόµατα στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ) του ΟΑΕ∆.
Ανήλικο θεωρείται το παιδί το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του µέχρι και την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Στα τέκνα του ανέργου συμπεριλαµβάνονται και όσα γεννήθηκαν από άλλο ή άλλους γάµους, καθώς και τα εκτός γάµου γεννηθέντα τέκνα για τον πατέρα άνεργο, τα οποία είναι νοµιµοποιηθέντα ή νοµίµως αναγνωρισθέντα από αυτόν.

Επισηµαίνεται ότι οι εγγεγραµµένοι άνεργοι, που είναι γονείς ανήλικων τέκνων, μπορούν να δηλώσουν και οι δύο τον αριθµό των ανήλικων τέκνων τους κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησής τους, ώστε να λάβει ο κάθε ένας γονέας τη µοριοδότηση που αναλογεί στον αριθµό των ανήλικων τέκνων.
Η µοριοδότηση ως προς τα ανήλικα τέκνα βασίζεται στα δηλωθέντα ΑΜΚΑ των ανήλικων τέκνων. Οι πληροφορίες για το κριτήριο αυτό λαµβάνονται µε ηλεκτρονικό τρόπο από την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (Η∆ΙΚΑ ΑΕ) και καταχωρούνται αυτόµατα στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ) του ΟΑΕ∆.
Για τις περιπτώσεις των κριτηρίων που αφορούν αναπηρία απαιτείται σχετική γνωµάτευση του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) σε ισχύ, µε την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας.

tanea.gr