Αιτήσεις για ωφελούμενους/ες στο ΚΗΦΗ Δ. Τρικκαίων

Αιτήσεις για ωφελούμενους/ες δέχεται το ΚΗΦΗ του Δήμου Τρικκαίων. Οι  ωφελούμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση (η οποία θα χορηγείται από το Κέντρο) και η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι απαραίτητα δικαιολογητικά. Συγκεκριμένα:

α) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Εάν οι άμεσα ωφελούμενοι είναι αλλοδαποί από τρίτες χώρες απαιτείται και άδεια διαμονής σε ισχύ. Εάν οι άμεσα ωφελούμενοι είναι έλληνες Ομογενείς απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας Ομογενούς.

β) Εκτύπωση Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (πρώην εκκαθαριστικό σημείωμα) έτους 2020  ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2020  ή Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ ότι δεν έχουν υποβάλλει Φορολογική Δήλωση για το οικονομικό έτος 2020.

γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

δ) Γνωμάτευση Θεράποντος Ιατρού, από την οποία να προκύπτει αν ο άμεσα ωφελούμενος είναι πλήρως, μερικώς ή μη αυτοεξυπηρετούμενος (κινητικά – νοητικά – ψυχικά).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 7:00-15:00 στα χώρο της Δομής στο τέρμα της οδού Μυροφύλλου στη συνοικία του Αγίου Οικουμενίου (Σεισμόπληκτα), (συστεγάζεται με το Β’ Παράρτημα ΚΑΠΗ του Δήμου Τρικκαίων) και στο τηλ. 24310-75551.

 Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) «Η ΤΡΙΚΚΗ» είναι Μονάδα δωρεάν ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων ατόμων (άνω των 65 ετών) δυναμικότητας 25 ωφελούμενων που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ) και των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στην φροντίδα που έχει αναλάβει. Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, εδρεύει στο Δήμο Τρικκαίων και στεγάζεται σε ιδιόκτητο οίκημα, σε περιοχή που είναι εύκολα προσβάσιμη με μέσα μεταφοράς.

 Το Κέντρο λειτουργεί οκτώ (8) ώρες ημερησίως 7:00 π.μ-15:00 μ.μ, από Δευτέρα ως Παρασκευή καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους.

Παρέχει υπηρεσίες ημερήσιας φιλοξενίας, στις οποίες περιλαμβάνονται:

  • νοσηλευτική φροντίδα
  • φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης
  • ατομική υγιεινή
  • προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης
  • στο μέτρο του δυνατού, προγράμματα ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων

Ο Δήμος Τρικκαίων, ως τελικός δικαιούχος λειτουργίας της δομής, παρέχει υπηρεσία μετακίνησης των φιλοξενουμένων από και προς τo ΚΗΦΗ.

Στο Κέντρο απασχολούνται :

  • ΤΕ Νοσηλεύτρια με άδεια άσκησης επαγγέλματος
  • Δύο (ΔΕ) Κοινωνικοί Φροντιστές
  • ΥΕ βοηθητικό προσωπικό

Στο Κέντρο θα απασχοληθεί και προσωπικό άλλων ειδικοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες των εξυπηρετούμενων (π.χ Κοινωνικοί Λειτουργοί, Εργοθεραπευτές , Παθολόγος, Φυσιοθεραπευτές, κ.α). Στην περίπτωση αυτή, θα εμπλουτιστούν οι δραστηριότητες του Κέντρου με αντίστοιχα προγράμματα (π.χ. κοινωνική εργασία, φυσιοθεραπεία, κλπ).

Τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) αποσκοπούν στην παραμονή των ατόμων 3ης και 4ης ηλικίας στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, στη διατήρηση της συνοχής της οικογένειας, στην εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των μελών της οικογένειας με ηλικιωμένο μέλος, στην αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και του κοινωνικού αποκλεισμού, στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας αλλά και των άλλων μελών της οικογένειας.

Σκοπός του ΚΗΦΗ είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και η παραμονή τους στο φυσικό και οικογενειακό τους περιβάλλον καθώς και η διατήρηση μιας φυσιολογικής κοινωνικής και εργασιακής ζωής των μελών του οικογενειακού και συγγενικού περιβάλλοντος που ασχολούνται με την φροντίδα των ατόμων αυτών.

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων ανήκει στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020  άξονα προτεραιότητας 2α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση», ο οποίος  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και υλοποιείται από τον Δήμο Τρικκαίων, Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Μέριμνας Τρίτης Ηλικίας.