ΑΑΔΕ: Προκήρυξη για 822 μόνιμες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η προκήρυξη πλήρωσης συνολικά 822 θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με γραπτό διαγωνισμό στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Η κατανομή των θέσεων ανά ειδικότητα:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), 546 θέσεις: ΠΕ Δημοσιονομικών, ΠΕ Εφοριακών, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Πληροφορικής και ΠΕ Τελωνειακών.

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), 203 θέσεις: ΤΕ Δημοσιονομικών, ΤΕ Εφοριακών, ΤΕ Πληροφορικής και ΤΕ Τελωνειακών.

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.),73 θέσεις: ΔΕ Τελωνειακών.

Υποβολή αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 16 Μαρτίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 4 Απριλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Γραπτή εξέταση

Η εξέταση των μαθημάτων θα γίνει γραπτώς με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και οι απαντήσεις θα δοθούν σε ειδικά Απαντητικά Φύλλα.

Η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού καθορίζει τις ορθές απαντήσεις και η βα θμολόγηση των γραπτών γίνεται και με χρήση των μέσων της ηλεκτρονικής τεχνολογίας.

Τα εξεταστέα μαθήματα, με εξαίρεση το μάθημα Λεκτικές Δεξιότητες-Κατανόηση Κειμένων που είναι κοινό για όλες τις Ομάδες Μαθημάτων, η ύλη τους και οι συντελεστές βαρύτητας τους είναι διαφορετικά για κάθε ομάδα μαθημάτων, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις του αντικείμενου που έχει η κάθε θέση.

Η εξέταση στις Λεκτικές Δεξιότητες – Κατανόηση Κειμένων, περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία όπου θα εξεταστεί η γνώση και η ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας, καθώς επίσης η ικανότητα κατανόησης του γραπτού λόγου μέσα από ερωτήσεις σχετικές με το κείμενο ή κείμενα που θα δοθούν στους υποψηφίους.

Η βαθμολόγηση των μαθημάτων, θα γίνει με ηλεκτρονική ανάγνωση των απαντητικών φύλλων μέσω οπτικοηλεκτρονικού σαρωτή (scanner-ΟΜR) με βάση τις προκαθορισμένες, από την Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού, ορθές απαντήσεις.

Η βαθμολογία της γραπτής διαδικασίας ορίζεται σε κλίμακα από 1-100 και η βάση της βαθμολογίας είναι πενήντα πέντε (55) μονάδες για κάθε μάθημα και εξήντα (60) μονάδες για τη συνολική βαθμολογία της γραπτής εξέτασης, κάτω της οποίας ο υποψήφιος θεωρείται μη επιτυχών.

Συνολικός βαθμός του διαγωνισμού είναι ο βαθμός της γραπτής εξέτασης, προστιθεμένων και των προσαυξήσεων που δικαιούται ο υποψήφιος

fimotro.gr