1o Φεστιβάλ μαθηματικών

ΤηνΠέμπτη9ΜαΐουπραγματοποιήθηκεστηνπόλητωνΤρικάλωνκαιστουςχώρουςτου2ουΛυκείουμεμεγάληεπιτυχίατο1οΦεστιβάλΜαθηματικών.

ΤοΦεστιβάλΜαθηματικώνδιοργανώθηκεαπότοΣυντονιστήΕκπαιδευτικούΈργουΜαθηματικώνΘεσσαλίαςκ.Κων/νοΜπουραζάνα, τη ΔευτεροβάθμιαΕκπαίδευσηΤρικάλων,τοΠαράρτημαΤρικάλωντηςΕλληνικήςΜαθηματικήςΕταιρείας,τοΚ.Ε.Σ.Υκαιτο2οΓενικόΛύκειοΤρικάλων.

Οισυμμετέχοντεςμαθητέςμέσααπότοπαιχνίδικαιτηνενεργήεμπλοκή,ψυχαγωγήθηκανανταγωνιζόμενοιμεταξύτουςκαιοδηγήθηκανστηνμάθησημεσυνεργατικέςπρακτικέςκαιδοκιμασίες.

Παράλληλα,οιμαθητέςμπόρεσανναυποστηριχθούνστηδιαχείρισητουάγχους,στηνενίσχυσητηςαυτοπεποίθησης,τηςαυτοεκτίμησηςκαιστηνενδυνάμωσητηςθετικήςσκέψης.Τοφεστιβάλόμωςέγινεηαφορμήοικαθηγητέςμαθηματικώνναεπικαιροποίησουντιςγνώσειςτουςκαιναανταλλάξουναπόψειςκαικαλέςδιδακτικέςπρακτικές.

Τοενδιαφέρονήτανμεγάλο,καθώςαπόνωρίςτοπρωίπροσήλθανστοχώροτου2ουΓΕΛ11Λύκειακαι14Γυμνάσιατουν.Τρικάλωνμε195μαθητέςκαι50συνοδούςκαθηγητές-μαθηματικούς.

Τιςεργασίεςτου1ουμαθηματικόΦεστιβάλάνοιξεοΣυντονιστήςΕκπαιδευτικούΈργουΜαθηματικώνκ.Κ.Μπουραζάνας,οοποίοςμίλησεγιατην«γέννηση»τουφεστιβάλκαιτηνπορείαυλοποίησηςτου,αναδεικνύονταςτηνσυνεργασίατωνδιοργανωτών.

Στηνσυνέχεια,οΠεριφερειακόςΔιευθυντήςΕκπαίδευσηςΘεσσαλίαςκ.Γ.Δοδοντσάκης,απηύθυνεχαιρετισμό,επαινώνταςτουςδιοργανωτέςγιατηνπρωτοβουλίαπουανέλαβανναυλοποιήσουν.

ΑκολουθώνταςηΔιευθύντριαΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσηςΤρικάλωνκ.Β.Κάκλαμέσααπότοχαιρετισμότης τόνισετηναγαστήσυνεργασίαμεταξύτωνσυμβαλλόμενωνμελώναλλάκαιανέδειξετουςλόγουςτηςδημιουργίαςτουΦεστιβάλ.

ΤηνσυνέχειαστουςχαιρετισμούςέκανεοΠροϊστάμενοςτουΚΕΣΥΤρικάλωνκ.Α.Σπαθήςο οποίος μίλησεγιατηνανάγκηδιαρκούςυποστήριξηςτωνμαθητώνπουβρίσκονταισεμιακρίσιμηκαμπήτηςζωήςτους.

ΑκολούθησεοχαιρετισμόςτουΔιευθυντή2ουΓενικούΛυκείουκ.Π.Τζίμαπουαναφέρθηκεστηνάψογησυνεργασίατων διοργανωτώντου Φεστιβάλ.

ΤουςχαιρετισμούςέκλεισεοΠρόεδροςτουπαραρτήματοςΕΜΕΤρικάλωνκ.Δ.Θεοχάρηςοοποίοςπαρουσίασετουςστόχουςτουμαθηματικού φεστιβάλ τονίζονταςτηναναγκαιότηταδημιουργίαςτου.

Ηπρώτηομιλίαπραγματοποιήθηκεαπότονκ.Κ.Γουργουλιάνη,ΚαθηγητήτουΠανεπιστημίουΘεσσαλίαςμεθέμα«ΤαΜαθηματικάστηνΙατρική:Υπολογίζονταςταμυστικάτηςζωής».Οκ.Γουργουλιάνηςμεμεγάληαμεσότηταπαρουσίασεμέσααπόπαραδείγματατηνσύνδεσηανάμεσαστηνιατρικήκαιμαθηματικά.Παράλληλαέδωσεχρήσιμεςιατρικέςοδηγίεςπροςτουςμαθητέςβγαλμένεςαπόιατρικέςέρευνεςγιατοπώςναδιατηρήσουντηνυγείατους.

Στοδιάλλειμαοισυμμετέχοντεςαπόλαυσανμπουφέευγενικήτουςχορηγίατων εταιριών ΚΛΙΑΦΑκαιΤΥΡΑΣ.

Ακολούθησανπαράλληλεςεργασίες για μαθητές και καθηγητές.Αναλυτικότεραδιεξήχθησαν«Μαθηματικοίγρίφοι»στουςοποίουςδιαγωνιστήκαντετραμελείςομάδεςμαθητώντουιδίουσχολείουμεομάδεςάλλωνσχολείων.Δόθηκαν17γρίφοιτουςοποίουςοιμαθητέςπροσπάθησανναεπιλύσουνσεμιαώρακαιένατέταρτο.Ηομάδατου3ουΓυμνασίουΤρικάλωναναδείχτηκενικήτριαγιαταΓυμνάσιαενώσταΛύκειαεπικράτησετο1οΛύκειοΤρικάλων.

ΤαυτόχροναυλοποιήθηκαναπόψυχολόγουςτουΚΕΣΥν.Τρικάλων «βιωματικάεργαστήρια»γιατηνδιαχείρισητουάγχουςτωνεξετάσεων.Παράλληλαοιμαθηματικοί μειδιαίτεροενδιαφέρονπαρακολούθησανταεργαστήριαγιατηναξιοποίησητωννέωντεχνολογιώνπουδιεξήχθησαναπότονεπιμορφωτήβ΄επιπέδουκ. Α.ΛυμπίκηκαιτονσύμβουλοεκπαιδευτικούέργουΚ.Μπουραζάνα.

Μετάαπόένασύντομοδιάλλειματο πρόγραμμα συνεχίστηκε με δυοπαράλληλεςομιλίες.Ηπρώτηπραγματοποιήθηκεαπότονκ.Αθ.Τσιόκανο,ΚαθηγητήΠανεπιστημιουΘεσσαλίαςμεθέμα«ΕφαρμογέςτωνΜαθηματικώνστονΑθλητισμό»Ηομιλίακαθήλωσετοακροατήριοτωνμαθητώνκαικαθηγητών και ανέδειξε στα μάτια των μαθητών την σύνδεση δυο φαινομενικά ασύμβατων κόσμων.

Στην δεύτερη ομιλία,ο μαθηματικός συγγραφέαςκ.ΘανάσηςΞένος ανέπτυξε τηναποσαφήνισηιδιαζουσώνπεριπτώσεωνκαιέδωσε οδηγίεςγιατηναντιμετώπισητωνασκήσεωνστιςΠανελλαδικέςΕξετάσειςκεντρίζονταςτοενδιαφέροντωνμαθητώντηςΓ΄Λυκείου,καθώςκαιτωνσυναδέλφωνμαθηματικώνπουτονπαρακολούθησαν.

ΚατάτηνδιάρκειατουφεστιβάλτοπαράρτημαΤρικάλωντηςΕΜΕαπένειμετιμητικέςπλακέτεςστουςομιλητέςκυρίουςΚ.Γουργουλιάνη,Θ.ΞένοκαιΑ.ΤσιόκανοαλλάκαιστονσύμβουλοεκπαιδευτικούέργουμαθηματικώνΚ.Μπουραζάναγιατηνανιδιοτελήπροσφοράτουςστηνοργάνωσητουφεστιβάλ

ΤοφεστιβάλέκλεισεμετιςβραβεύσειςτωνομάδωνπουέκανεοΔιευθυντήςτου2ουΓενικούΛυκείου,οκ.ΠέτροςΤζίμας.Μαζίμετααριστείαοιμαθητέςτωννικητήριωνομάδωνέλαβανωςδώροέναβιβλίοτουσυγγραφέα-μαθηματικούΘ.Ξένου.

Οι  μαθητές και οι καθηγητές έφυγαν με ευχάριστες αναμνήσεις και με την ελπίδα ο νέος θεσμός να συνεχιστεί.