12 προσλήψεις στην εφορεία Αρχαιοτήτων

mantzana fylakes

12 θέσεις εργασίας στην 19η εφορεία αρχαιοτήτων Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού, επιστημονικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του υποέργου 5 «Αρχαιολογία», του έργου «Ύδρευση Ανατολικής Πλευράς Νομού Καρδίτσας από τη Λίμνη Σμοκόβου», έργο ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη», ως ακολούθως :

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΤΡΕΙΣ (3) Έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης Πεδίο αρχαιολογικού έργου & στην έδρα της 19ης ΕΒ.Α. ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (με ειδίκευση στην αποτύπωση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων) ΕΝΑΣ (1) Έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης Πεδίο αρχαιολογικού έργου & στην έδρα της 19ης ΕΒ.Α. ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ (με ειδίκευση σε αρχαιολογικές εργασίες) ΟΚΤΩ (8) Έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης Πεδίο αρχαιολογικού έργου

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν έντυπο αίτησης και να το υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση Τέρμα Προφήτη Ηλία, Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα, υπόψιν κ. Μαντζάνα Φωτεινή & κ. Θεοφάνους Μαρία (τηλ. επικοινωνίας : 2431076647), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής «Πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ» (http://diavgeia.gov.gr) και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 15-09-2014 έως 19-09-2014). Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΥΕ).

Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ : Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά: 1. Ευκρινή φωτοαντίγραφα: α) των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. β) του τίτλου σπουδών τους, και των βαθμολογούμενων τίτλων τους, συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τα ειδικά προσόντα όπως αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη πρόσληψης. Σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 2. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

 Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ