100 προσλήψεις στον ΕΦΚΑ για την έκδοση των εκκρεμών συντάξεων

Προσλήψεις 100 ατόμων με 14μηνη σύμβαση που θα απασχοληθούν στην έκδοση των εκκρεμών συντάξεων ανακοίνωσε η διοίκηση του ΕΦΚΑ.

Οι προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις μίσθωσης έργου κατόπιν επιλογής των υποψηφίων βάσει κριτηρίων όπως η εμπειρία, η γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή, η απόκτηση πτυχίου, η ανεργία κ.ά.

Τα καθήκοντα των προσλαμβανομένων συνίστανται κυρίως στη συνδρομή για την απονομή εκκρεμών συνταξιοδοτικών αιτημάτων κύριας σύνταξης, επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ παροχής, καθώς και στη διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για την εκκαθάρισή τους, δεδομένου ότι η ολοκλήρωση ενός συνταξιοδοτικού φακέλου προϋποθέτει πολλές υποστηρικτικές εργασίες, όπως αλληλογραφία, συνεχή επικοινωνία με υπηρεσίες, ανεύρεση αιτήσεων και αρχείων, καταχώριση στοιχείων σε πληροφοριακά συστήματα.

Διαδικασία

Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά από σήμερα 20 Νοεμβρίου και λήγει τη μεθεπόμενη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου. Η προθεσμία για την αποστολή των δικαιολογητικών και της εκτυπωμένης αίτησης πρωτότυπα υπογεγραμμένης είναι από σήμερα 20/11/2021 έως 01/12/2021.

Η προκήρυξη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr, στην ενότητα: «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ».

Επισημαίνεται ότι η αίτηση πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά επιλέγοντας το σύνδεσμο «Υποβολή αίτησης» και στη συνέχεια να εκτυπωθεί, να υπογραφεί με φυσική υπογραφή και να σταλεί ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στη διεύθυνση: Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Ακαδημίας 22 (4ος όροφος), Τ.Κ. 106 71, Αθήνα.

Στο φάκελο θα αναγράφεται ως θέμα: «Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών στο πλαίσιο της ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΜΕ1/2021 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου».

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος