10 προσλήψεις στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/μιας & Β/μιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας προκηρύσσει 10 θέσεις εποχικού προσωπικού (5 θέσεις Οδηγών και 5 θέσεις Συνοδών σχολικών λεωφορείων) σύμφωνα με την Ανακοίνωση 9163/31-08-2018 (ΑΔΑ: 69ΔΝ4653ΠΣ-ΥΝ6), για τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) που διαθέτουν ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία του Νομού Μαγνησίας και του Νομού Τρικάλων.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά από την επομένη μέρα της τελευταίας δημοσίευσης της Περίληψης της Ανακοίνωσης στον ημερήσιο τοπικό τύπο και για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες.

Συγκεκριμένα για το νομό Μαγνησίας, οι δημοσιεύσεις θα γίνουν στις εφημερίδες «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ» και «ΜΑΓΝΗΣΙΑ» το Σάββατο 01-09-2018, για το νομό Τρικάλων, οι δημοσιεύσεις θα γίνουν στην εφημερίδα «ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ» το Σάββατο 01-09-2018 και την Κυριακή 02-09-2018 ενώ για το νομό Λάρισας η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» το Σάββατο 01-09-2018 και το δεκαήμερο προθεσμίας υποβολής αιτήσεων αρχίζει την Δευτέρα 03-09-2018 (την επομένη της δημοσίευσης) έως και την Τετάρτη 12-09-2018.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, Μανδηλαρά 23, Τ.Κ 412 22 Λάρισα, υπόψη κ. Σιακαβάρα Δημήτρη (τηλ. επικοινωνίας: 2410.539225) 3ος όροφος και κατά τις ώρες 09:00 – 13:00 καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΔΩ