Υπόμνημα των πανελλαδικώς εργαζομένων του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ

«Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους και υπηρεσίες Α’ υποδοχής ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών για 1.639 θέσεις πλήρους απασχόλησης (Β’ κύκλος –πρόσκληση 9/2017)».

ΠΡΟΣ 1. Τον Πρωθυπουργό

  1. Τον Υπουργό Εργασίας
  2. Τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου
  3. Τον Υπουργό Οικονομικών
  4. Τις κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμάτων
  5. Τον Διοικητή του ΟΑΕΔ

Είμαστε η ομάδα εργαζομένων από όλη την Ελλάδα που προσληφθήκαμε στο πλαίσιο του κοινωφελούς προγράμματος του ΟΑΕΔ, της Δημόσιας Πρόσκλησης 9/2017προκειμένου, όπως προβλεπόταν από τους όρους της, να απασχοληθούμε στις εγκαταστάσεις των Δομών Προσφύγων σε όλη την Ελλάδα με αντικειμενικό σκοπό την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας αυτών μέσω της παροχής των ειδικών υπηρεσιών μας βάσει της εκάστης ειδικότητας τοποθέτησης. Η απασχόλησή μας αφορά σε ειδικότητες (όπως διοικητικό προσωπικό, φυλακτικό προσωπικό, καθαριότητα, χειρωνακτικών εργασιών, καθηγήτριες φυσικής αγωγής κτλ.) άκρως απαραιτήτων–όπως έχει έμπρακτα αποδειχθεί πλέον -για την εύρυθμη λειτουργία των Δομών Προσφύγων καθώς πλέον πρόκειται για λειτούργημα και όχι απλή εργασία. Επίσης, στο πλαίσιο του καθηκοντολογίου, αλλά και πέραν αυτού κληθήκαμε να εκτελέσουμε τις συνεχόμενες ανακύπτουσες εργασίες των Δομών και των ωφελούμενων/κατοίκων αυτών καλύπτοντας τους τελευταίους 24 μήνες πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Το ανωτέρω διαμόρφωσε/καλλιέργησε και την ικανότητα της προσαρμογής σε συνεχόμενες αυξανόμενες ανάγκες ζήτησης και κατ’ επέκταση προσφοράς εργασίας. Σύμφωνα με την πρόσκληση 9/2017 η αρχικά προβλεπόμενη διάρκεια των συμβάσεων μας ήταν οχτώ (8) μήνες. Ωστόσο, λόγω της επιτακτικής και αυξανόμενης ανάγκης για παροχή υπηρεσιών στις Δομές Φιλοξενίας ανά τη Ελλάδα μεσολάβησαν πέντε (5) διαδοχικές παρατάσεις των αρχικών μας συμβάσεων (βάσει κοινών υπουργικών αποφάσεων) με αποτέλεσμα να ολοκληρώσουμε έναν κύκλο εργασίας εικοσιτεσσάρων (24) μηνώνκαλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες των υπηρεσιών.Να αναφερθεί ότι στις 10/01/2020 αναρτήθηκε στη Διαύγεια (ΑΔΑ : 9ΨΗΣ4691Ω2-9ΕΗ)Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση ποσού 4,000,000.00για πληρωμή ισόποσης δαπάνης του προϋπολογισμού εξόδων του ΟΑΕΔ οικονομικού έτους 2020 για την παράταση του Προγράμματος HOTSPOTSΒ ΚΥΚΛΟΣ.Ωστόσο, αν και οι συμβάσεις όλων μας έχουν λήξει από τέλη Φεβρουαρίου δεν παρατηρήθηκε ουδεμία μέριμνα υπέρ των εργαζομένων (1000 στον αριθμόσε όλες τις Δομές ανά την Ελλάδα) έως τώρα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντακαι επειδή,

1.ηαπομάκρυνσή μας από τηνεργασία λόγω της λήξης των συμβάσεων μας, οι οποίες ανανεώνονταν συνεχώς τα τελευταία δυο χρόνιαέχει ως απόρροια τηδημιουργία σοβαρών επιπτώσεων σε όλους τουςτομείςτης καθημερινής ζωής στις Δομές Προσφύγωνκαθώς είναι ορατή πλέον η έλλειψη έμπειρων, ικανών και δοκιμασμένων, στις πιο αντίξοες συνθήκες, στελεχών.

2.τον τελευταίο καιρό, αρχής γενομένης από τουςπρώτους μήνες του 2020το προσφυγικό έλαβετεράστιες διαστάσεις καθώς σημειώθηκαν-τότεειδικά -αυξημένες ροές προσφύγων και μεταναστών στηχώρα μας. Ωστόσο, παρότι έχει μειωθεί η ένταση αυτή δεν παύει να αποτελείκρίσιμο ζήτημα που χρήζει επίλυσης και αντιμετώπισηςβάσει κοινών ευρωπαϊκώνπροδιαγραφών πλέον.Ως εκ τούτου,το ανωτέρω θέμα δεν δύναται να δεχτεί καμία πειραματική παρέμβαση διότι θα επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα. Επιβάλλεται λοιπόν τούτη τη χρονική περίοδο των αυξανόμενων προσφυγικών αναγκών η ζήτηση να ταυτιστεί με την προσφορά. Επιβάλλεται -σε τούτη τη δύσκολη χρονική περίοδο -η εμπειρία και η εξειδίκευσή μας στο φλέγον ζήτημα του προσφυγικού να αξιοποιηθεί καταλλήλως προς το συμφέρον και των δυο πλευρών.

ΖΗΤΑΜΕ

1.Την άμεση ανανέωση/παράταση των συμβάσεων μας, ως απόρροια της εργασιακής διαδρομής που περιγράφηκε ανωτέρω, της έγκρισης και ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ του χρηματικού ποσού για την παράτασή μας, αλλά καιτου φυσικού μας δικαιώματος για εργασιακή σταθερότητα και μονιμότητα.

2.Να δοθεί άμεσα από τους αρμόδιους Υπουργούς ή Υφυπουργούς μια σαφής και ειλικρινής απάντηση όσον αφορά στην ανωτέρω χρηματική έγκριση της παράτασής μας καθώς και τι μέλλει γενέσθαι μεαυτή και τις τύχες όλων μας.

Με εκτίμηση,

Τα μέλη της ομάδας των Πανελλαδικώς Εργαζομένων Κοινωφελούς Προγράμματος στις Δομές Προσφύγων