Υπόμνημα ΕΒΕ Ν. Τρικάλων στον περιφερειάρχη και αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλίας

Το παρακάτω υπόμνημα εστάλη στον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστό Κ. και στον Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων κ. Μιχαλάκη Χ.

«Θέμα: Επείγουσα μέριμνα για τροποποίηση των προϋποθέσεων των προγραμμάτων ενίσχυσηςμικρώνκαιπολύμικρώνεπιχειρήσεωνπουεπλήγησαναπότηνπανδημίαCOVID-19που προκήρυξαν οι Περιφέρειες και βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης

Κύριοι,

Τα προγράμματα ενίσχυσηςτηςρευστότηταςτωνμικρώνκαιπολύμικρώνεπιχειρήσεωνπουπροκηρύχθηκαν το προηγούμενο φθινόπωρο από τις Περιφέρειες, με την μορφή της επιδότησηςπροςτιςεπιχειρήσειςπου επλήγησαναπό τηνπανδημία,αποτελέσανμιαθετικήεξέλιξη.

Ωστόσο, όπως προκύπτει κατά το στάδιο υλοποίησης, τα σχετικά προγράμματα συνοδεύονται απόόρουςπουδενσυνάδουνμετοβασικόσκοπότους,δηλαδήτηδιάσωσητωνεπιχειρήσεων,δημιουργώντας προϋποθέσεις αποτυχίας αυτών και διόγκωσης των ήδη σοβαρών προβλημάτωνπουαντιμετωπίζουνοιεπιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα,προβλέπεταιότιτούψοςτωνενισχύσεωνδενείναιούτεακατάσχετο,ούτεαφορολόγητο.Ειδικότερα,όπωςορίστηκεμετηνπαρ.2τουάρθρου63τουΝ.4712/2020ηεπιχορήγηση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ των Περιφερειών θα φορολογηθεί κανονικά, ενώ και για τοακατάσχετο ισχύουν προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα στην ως άνω παράγραφο αναφέρεται : «… Οιτελικές πληρωμές των δικαιούχων, μετά την ολοκλήρωση του έργου, δύνανται να κατάσχονται, ναυπόκεινται σε παρακράτηση και να συμψηφίζονται, με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς τοΕλληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία και καταβάλλονται με την υποχρεωτική προσκόμισηαποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Το συνολικό ποσό που κατάσχεται,παρακρατείται ή συμψηφίζεται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν μπορεί να υπερβαίνει το30%τουποσούτηςτελικήςπληρωμής…».Τέλος,ηυποχρέωσηχορήγησηςασφαλιστικήςκαιφορολογικής ενημερότητας αποτελεί όροπου δεν λαμβάνει υπόψη τις πρωτοφανείςσυνθήκεςπουβιώνουμεκαιωςεκτούτουθαπρέπει νααπαλειφτεί.

Με βάση αυτά και προκειμένου τα προγράμματα των περιφερειών να επιτελέσουν το σκοπό τουςκαινασυνεισφέρουνστηνπροσπάθειαπουγίνεται γιατηνδιάσωσητωνεπιχειρήσεων,πουαποτελεί προϋπόθεσηγια τηνταχείαανάκαμψητηςελληνικήςοικονομίαςστημετάcovid-19περίοδο, παρακαλούμε να μεριμνήσετε άμεσα για την τροποποίηση των σχετικών προϋποθέσεων,ώστε οι ενισχύσεις που θα λάβουν οι επιχειρήσεις να είναι αφορολόγητες, ακατάσχετες και χωρίςυποχρέωσηχορήγησηςφορολογικήςκαιασφαλιστικήςενημερότητας.

Ωςπρότυπομπορείτενααξιοποιήσετετησχετικήρύθμισηπουέχεινομοθετηθείγιατοπρόγραμμα ΕΣΠΑ της εστίασης, και συγκεκριμένα στο άρθρο 76 – Αφορολόγητο, ανεκχώρητο καιακατάσχετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «Επιδότηση κεφαλαίουκίνησηςσεεπιχειρήσειςεστίασηςγιαπρομήθειαπρώτωνυλών»-τουΝ.4796/2021.

Εν αναμονή των ενεργειών σας.»