Τρεις ειδικούς συνεργάτες προσλαμβάνει ο δήμαρχος Τρικκαίων

Στην πρόσληψη τριών νέων ειδικών συνεργατών προχωρά ο δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου

Η πρόσκληση αναφέρει:

-Μιας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη σε θέματα διαμόρφωσης στρατηγικής, σχεδιασμού και εφαρμογής του θεματικού αντικειμένου ψηφιακού μετασχηματισμού «έξυπνης πόλης»

-Μιας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη σε θέματα διαμόρφωσης στρατηγικής, σχεδιασμού και εφαρμογής του θεματικού αντικειμένου ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών και εγκαταστάσεων της πόλης

-Μιας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη σε θέματα διαμόρφωσης στρατηγικής, σχεδιασμού και εφαρμογής του θεματικού αντικειμένου «Περιβάλλον και μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού αποθέματος και βιώσιμη αστική ανάπτυξη»

Η επιλογή θα γίνει από το Δήμαρχο ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανομένου (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007). Οι ειδικοί Συνεργάτες θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, εντός της οποίας θα προσληφθεί. Τα καθήκοντα του και τα υπόλοιπα ζητήματα ορίζονται στο άρθρο 163 του ν. 3584/2007 καθώς και στις σχετικές διατάξεις.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου (Ασκληπιού 18, τηλ. 2431351297, 2431351182) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail: prokirixeis@trikalacity.gr μέσα σε προθεσμία έξι (6) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα δημοσίευσης της παρούσας σε μια εφημερίδα του νομού ή της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, και συγκεκριμένα από την 12/9/2021 έως και την 17/9/2021.