Τo ψυχολογικό εγώ – στα άδυτα του Ψυχισμού

Συνεχίζονταιοι εγγραφές στα ελεύθερα μαθήματα Αυτογνωσίας και  πρακτικής Ψυχολογίας στα Τρίκαλα και αυτή την  Τρίτη19 Φεβρουαρίου στις 6.00 μμ, στην ισόγεια αίθουσα επί  τηςΖωγράφου 2 (πίσωαπότοΠνευματικόΚέντρο), απότo Γνωστικό Πολιτιστικό αφιλοκερδή ΣύλλογοSamael-Lakhsmi….

ΗΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΧΩΡΑ

Πόσαάτομαμπορείναέχειμίαχώρακαιτιείδουςάτομαμπορείναείναιαυτά; Όσοπερίεργοκιανφαίνονται, ταερωτήματααυτάμοιάζουνπολύμετα: Πόσαεγώέχουμεκαιτιείδουςεγώείναιτοκαθένααπόαυτά;
Οκαθέναςαπόεμάςείναιέναάτομομέσαστηνκοινωνία, όμωςοκαθέναςαπόεμάςέχειατομικότητα; Μηβιαστείτενααπαντήσετε, πρινακούσετεμίαδιαφορετική–καιάγνωστησεπολλούςάποψη, μέσααπότηνπροσεχήμαςδιάλεξηαυτήτην Τρίτη…

Η συγκεκριμένη διάλεξη θαεπικεντρωθεί στοΨυχολογικόΕγώκαιθαδιευκρινιστεί ο λόγος που ησύγχρονηδιαδεδομένηαντίληψηγιατοεγώ, επειδήείναιλανθασμένη, είναιταυτόχροναμίαβασικήαιτίατηςύπνωσήςμαςαλλάκαιτηςδυστυχίαςμας!Γι αυτό το λόγο,ηαναπόφευκτηαναγκαιότητατηςκατανόησηςτουεγώ, είναιτοπρώτοβήμαγιατοπολυπόθητοταξίδιτηςΑυτογνωσίαςκαιτηςπραγματικήςΕυτυχίας!

Αλλά πραγματικά τιείναιτοεγώ;Πόσαεγώέχουμε; Μπορείκανείςνααπαντήσει«ποιοςείναι»γιατονεαυτότου; Μέσαμαςκάθεστιγμήμπορείναδιαδικάζονταιανάκατασυναισθήματακαισκέψειςπουγεννούναντίστοιχεςσυμπεριφορές. Τιαπόόλααυτάείμαστε; Όλαμαζί; Μήπωςτότεαντίγιαπολυσχιδείςπροσωπικότητες πουθαμαςάρεσεναείμαστε, είμαστε«πολύδιχασμένες»;

Ποιοςείναιαυτόςπουκρύβεταιμέσαμας, ότανείμαστεένοχοι; Ποιοςείναιαυτόςπουεπιζητείπάντατηναναγνώριση; Ποιοςείναιαυτόςμέσαμαςπουεκδηλώνεταιμεπάθοςκαιεπιθυμείκάτι, νατοέχειεδώκαιτώρα, αδιαφορώνταςαναυτόμπορείναζημιώσεικάποιονάλλο; Ποιοςείναιαυτόςπουαπότηστιγμήπουτοέχεικαιικανοποιείται, επιζητείκάτιάλλο. Ποιοςείναιαυτόςπουαλλάζεικάθεστιγμήμάσκεςαποκρουστικώνσυμπεριφορών, αλληλοσυγκρουόμενωνσυναισθημάτωνκαιαλλοπρόσαλλωνσκέψεων; Καιποιοςείναιαυτόςμέσαμαςπουαργότεραέχειτύψειςγιαότιέγινεκαιέκανεκαιπουστοτέλοςθαπληρώσειτολογαριασμό;

Απότοεγώπροέρχεταιηλέξη«εγωισμός»καιόλοιαντιλαμβανόμαστετιμπορείαυτόνασημαίνει, καθώςεπίσηςκαιταολέθριααποτελέσματαπουμπορείναφέρει…
Αλλάαπότιστιγμήπουέχουμεεγώ, υπάρχειπερίπτωσηναμηνέχουμεεγωισμό;

ΤαθέματαπουθασυζητηθούνστηδιάλεξηαυτήςτηςΤρίτης, αφορούντοΨυχισμόμαςκαιταΕγώ (Εγωισμούς, Λάθη, ΨυχολογικάΕλαττώματα) πουκρύβουμεμέσαμας. Θααναλυθείοτρόποςσχηματισμούκαιεκδήλωσήςτουςκαθώςκαιητροφήτους. Θατονιστούνεκείναπουεξωτερικεύονταιπιοσυχνάκαιθαεπισημανθείοτρόποςπουενεργούνκαθώςκαιηολέθρια λειτουργίατουςτόσοσεεμάςτουςίδιουςόσοκαιστοάμεσοπεριβάλλονμας.

Τέλος, ηδιάλεξηθαεπικεντρωθείσταμέσαπουπροτείνειηΓνώσηγιατηδιάλυσήτους, ώστεναδημιουργηθείψυχολογικά, σιγά-σιγάμέσαμας, έναδιαρκέςκέντροβαρύτηταςτηςΣυνείδησης. ΈνακέντροδιαρκούςΣυνείδησης, ωςμίαακέραιηΑτομικότητα και,πουείναιικανήναφέρειμίαΝέαΕποχήμετηβέλτιστηΑρμονίατόσομετοβαθύτεροΕαυτόμας, όσοκαιμετοάμεσοπεριβάλλονκαιτουςανθρώπουςγύρωμας, γιαένακόσμοΕιρήνης, ΑξιοπρέπειαςκαιΑλληλοσεβασμού, γιαένακόσμοόπουτοεγώθαείναιμίαδυσάρεστηανάμνησηκαιταυτόχροναηαπουσίατου, θαείναιηαπαρχήτηςουσιαστικής πολυεπίπεδηςΥγείας και της αναγέννησήςμας, ωςΆτομακαιωςΑνθρωπότητα…

Πληροφορίες συμμετοχής: τηλ. 6938677770 και 6973981918 και στη σελίδα fb: www.facebook.com/Γνώσις Samael LakhsmiΤρίκαλα