Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας για την περίοδο 2014 – 2020

perifereia thessalias

Πραγματοποιείται την Τετάρτη 24 Ιουνίου η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Θεσσαλίας για την περίοδο 2014 – 2020.

Πρόκειται για το κορυφαίο όργανο παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αγριά Βόλου, στο ξενοδοχείο “Valis Resort”, με ώρα έναρξης τις 10 το πρωί.

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης έχει ως εξής:

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
1. Έναρξη Συνεδρίασης , ώρα 10.00 π.µ.
2. Έγκριση της Ηµερήσιας ∆ιάταξης
3. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας
4. Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης
ΙΙ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ – ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020
1. Βασικά στοιχεία του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020
2. Εξειδίκευση εφαρµογής του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020
3. Μεθοδολογία και Κριτήρια επιλογής πράξεων
4. Παρουσίαση της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία του ΠΕΠ
III. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ – ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ
1. Παρουσίαση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, πιλοτικές δράσεις
2. Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική ένταξη και την αντιµετώπιση της
φτώχειας ( ΠΕΣΚΕ)
3. Παρουσίαση προόδου κάλυψης Αιρεσιµοτήτων
4. Πρόοδος ανάπτυξης του Ενιαίου συστήµατος παρακολούθησης δεικτών ΕΣΠΑ –
αιρεσιµότητα 7 «στατιστικά συστήµατα και δείκτες αποτελέσµατος»
5. Ενηµέρωση για την Ολοκληρωµένη Χωρική Ανάπτυξη-Παρουσίαση εγκυκλίου
6. Ενηµέρωση για το περιεχόµενο του Πλάνου Αξιολόγησης
7. Βασικά στοιχεία του νέου Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (εφαρµοστικός
νόµος, διάρθρωση δοµών, νέα στοιχεία κλπ)
8. Παρουσίαση βασικών αρχών ΟΠΣ για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020
9. Άλλα θέµατα
ΙΙΙ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΙV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

.