Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Πύλης

Τακτική συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένουςκαι νοσήσαντες το τελευταίο τρίμηνο, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 9 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.78616/17.12.2021 (ΦΕΚ 5673/18-12-2021 τεύχος Β΄)τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων,

2) Με τηλεδιάσκεψη  μέσω του συστήματος “CiscoWebex”, για όσους δεν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης το τελευταίο τρίμηνο, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 9 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.78616/17.12.2021 (ΦΕΚ 5673/18-12-2021 τεύχος Β΄)ή δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν με φυσική παρουσία,

στις είκοσι εννιά(29) Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021.
  2. Εκκίνηση διαδικασίας για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΣΤΙΣ     ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».
  3. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης προσκύρωσης.
  1. Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2022.
  2. Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2022.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ