Σάκης Παπαδόπουλος: Αιολικά πάρκα

Αντίτηςσυγκεκριμένης αρνητικής απάντησηςστοερώτημα αν πρέπει να επιτρέψουμεβιομηχανικάαιολικά πάρκα μετεράστιες ανεμογεννήτριεςστη περιοχήΑσπροποτάμου και σεάλλες πανέμορφες περιοχέςτουΝομούΤρικάλων και τηςχώρας, μερικοί πονηροί πολιτευτέςγενικεύουντοερώτημα :δενχρειαζόμαστεενέργεια ; δενείμαστε υπέρτων ανανεώσιμων πηγών ; δεν πρέπει να γίνουν επενδύσειςμεεγκατάσταση αιολικών πάρκων ;

Άλλοι, στελέχητηςΑυτοδιοίκησης,  συνοδεύουντηνάρνηση να εναντιωθούνσυγκεκριμένα στις καταστροφικέςσυνέπειεςγιγαντιαίων ανεμογεννητριώνπουετοιμάζονται να “ φυτευτούν” στονΝομόΤρικάλων,μεάλλα ερωτήματα ; έχουμε αρμοδιότητες ; πως θα εμποδίσουμε επενδύσεις πουέχουντηνέγκρισητηςΡΑΕ ; τιεναλλακτικό προτείνετε ;

Να ξεκινήσουμεμεμια απλήξεκάθαρη απάντηση. Η Ελλάδα χρειάζεταιένα συγκεκριμένοχωροταξικόσχέδιο βιώσιμης – δίκαιης – ολιστικής ανάπτυξης που να αποδεικνύειτηχρησιμότητα κάθε επένδυσηςεκεί που προσφέρει πολλαπλασιαστικάαποτελέσματα :στη παραγωγή, στοντουρισμό, στην απασχόληση, στην αποτροπή τηςκλιματικής αλλαγής, στη περιβαλλοντικήισορροπία, στηνεξοικονόμησηενέργειας, στιςσυνολικέςενεργειακές ανάγκες…

Με τα κριτήρια αυτάδεν πρέπει να επιτρέψουμεεγκατάσταση ανεμογεννητριώνστη περιοχήτουΑσπροποτάμου, σεχώρους αναψυχής – βιοποικιλλότητας ,σε προστατευόμενα οικοσυστήματα, σε περιοχές ΝΑΤΟΥΡΑ, σεδάση και σεοποιεσδήποτεάλλες περιοχές πουδεν πληρούν προδιαγραφέςσωστούχωροταξικούσχεδιασμούτων αναπτυξιακώνδραστηριοτήτων.

Η ευθύνητης αποτροπήςείναι πολύμεγαλύτερησεεκείνους πουεκπροσωπούν αντιπροσωπευτικάΌργανα που μπορούν να εμποδίσουντη ΡΑΕ να δίνει αναιτιολόγητεςεγκρίσεις πουδενσυνάδουν και μετη βούλησητων αυτοδιοικητικώνΟργάνων και τωντοπικώνκοινωνιών.Αναφέρομαι κυρίωςστους βουλευτές, στους αιρετούςΠεριφερειάρχες, στουςΔημάρχους, στουςσυμβούλους.

Προσωπικά :είμαι υπέρτων ανανεώσιμων πηγώνενέργειας, υπέρτης αιολικήςενέργειας, κατηγορηματικάκατάτηςεγκατάστασης ανεμογεννητριώνστονΑσπροπόταμο και σεάλλες περιοχέςφυσικούκάλλους που προσφέρονται για την ανάπτυξητου περιηγητικού – φυσιολατρικού– ορειβατικού – χιονοδρομικούκαι άλλωνμορφώντουρισμού, όπως και για τηβιολογικήκτηνοτροφία, τη δασοπονία, τη καλλιάργεια βοτάνων και αρωματικώνφυτών… τηνολιστική ανάπτυξη.