Πρωτοχρονιάτικo μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου

mitropolitis trikkis xrus

Πρωτοχρονιάτικη Εγκύκλιος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου

ΕΠΙ Τῼ ΝΕῼ ΕΤΕΙ

Ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Τρίκκης καί Σταγῶν

Π ρ ό ς
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν Φιλόχριστον λαόν τῆς Θεοσώστου Ἐπαρχίας Αὐτοῦ

Ἀγαπητοί μου πατέρες καί ἀδελφοί,

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί,

Ἡ εἴσοδος στόν νέο χρόνο μᾶς παρέχει τήν δυνατότητα νά δοξάσου-με τόν Θεό, ὄχι μόνο διότι μᾶς δίδει τό θεῖο δῶρο τῆς ζωῆς, ἀλλά καί διότι μᾶς ἐπιτρέπει συνεχῶς νά Τόν ἀναζητοῦμε στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας προσπαθῶντας νά ἀνακαινίσουμε τόν ἑαυτό μας. Ἔτσι θά καταστήσουμε πράξη τήν δωρεά πού πλουσίως μᾶς προσέφερε: «τοῦ γενέσθαι τέκνα Θεοῦ» (Ἰωάν. 1,12), νά γίνουμε δηλαδή παιδιά Του ἀντλῶντας ἀπό τήν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος «τό χάρισμα τῆς υἱοθεσίας» (Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου).

Μᾶς δίδει ἀκόμη τήν δυνατότητα νά κατανοήσουμε ὅτι εἴμαστε δια-χειριστές τοῦ χρόνου στόν ὁποῖο κληθήκαμε νά ζήσουμε. Ἐμεῖς εἴμαστε ὑπεύθυνοι γιά τό πῶς διαθέτουμε τόν χρόνο μας, ἄν θέτουμε τή σχέση μέ τόν Θεό ὡς τό σημεῖο τῆς ἀναφορᾶς μας ἤ ἀναλωνόμαστε στίς βιοτικές μέριμνες, στό σαρκικό φρόνημα, στόν ἐγκλωβισμό μας στόν ἑαυτό μας. Σχέση μέ τόν Θεό σημαίνει σχέση μέ τόν συνάνθρωπό μας. Θά ἦταν λοι-πόν μεγάλη ἀπόφαση ἄν κάναμε τό βῆμα νά μήν ζητοῦμε «τά ἑαυτοῦ, ἀλλά τά τοῦ ἑτέρου» (Α’ Κορ. 10, 24), ἄν δηλαδή θέταμε ὡς προτεραιότητα τήν ἀγάπη. Καί ὁ χρόνος μᾶς δίδεται ἀκριβῶς γι’ αὐτό. Γιά νά προτάξουμε τήν ἀγάπη ὡς ἐμπιστοσύνη στόν Θεό καί ὡς συνάντηση μέ τόν πλησίον μας.

Μᾶς δίδει, τέλος, τήν εὐκαιρία νά ἀναλογιστοῦμε τήν ἕως τώρα πο-ρεία μας. Νά κάνουμε τήν αὐτοκριτική μας. Νά δοῦμε τά λάθη καί τίς ἁμαρτίες μας. Καί νά προχωρήσουμε στήν μοναδική ἐκείνη κίνηση πού δίνει ζωή: στήν μετάνοια, δηλαδή στήν ἀλλαγή τοῦ τρόπου σκέψεώς μας καί τήν υἱοθέτηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, τοῦ Εὐαγγελίου, ὡς βάσεως γιά τήν περαιτέρω πορεία μας.

Αὐτές τίς προοπτικές ἐν σχέσει μέ τόν χρόνο ἡ Ἐκκλησία μας τίς βιώνει στό πρόσωπο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Αὐτός μᾶς λυτρώνει ἀπό τό ἄγχος τῆς ἐπιβιώσεως καί ἀπό τά βάρη τῶν ἁμαρτιῶν μας. Καί τήν ἴδια στιγμή γίνεται τό Πρόσωπο ἐκεῖνο διά τοῦ Ὁποίου δοξάζουμε τόν Θεό, διότι οὔτε μᾶς λησμόνησε οὔτε θά μᾶς λησμονήσει.

Ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου λοιπόν, ὡς ὁ νέος ἐπίσκοπος τοῦ τόπου μας, σᾶς εὔχομαι πατρικῶς, ὁμοῦ μετά τοῦ Γέροντος Μητροπολίτου κ. Ἀλεξίου ἔτσι νά ζήσουμε τό νόημα τοῦ χρόνου καί νά ἀγωνιστοῦμε γιά τήν πνευματική μας ἀνακαίνιση! Κάθε καλό σέ σᾶς καί στούς οἰκείους σας! Καλή κι εὐλογημένη χρονιά!

MegasVasileios

Μετ’ εὐχῶν καί τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ
† Ο ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

 

.