Πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου στον Ιατρικό Σύλλογο Τρικάλων

Ο Ιατρικός Σύλλογος Τρικάλων προτίθεται να προσλάβειΠολιτικόΜηχανικό ΑΕΙως ΤεχνικόΣύμβουλο για τις ανάγκεςχορήγησηςΑδειώνΊδρυσης και Λειτουργίαςφορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ,με αμοιβή κατά πράξη και περίπτωση.

  • ανάθεση θα πραγματοποιηθεί μετά την έκδοση απόφασης του Δ.Σ.

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν, τα κάτωθι :

Α) Υπεύθυνη δήλωσηότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016 όπως αυτός ισχύει και αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Β) Πιστοποιητικόπου εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίονα προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία προσκόμισής του είναι ενήμεροι ως προςτις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Δεκτές προσφορές σε φακέλους στα γραφεία του Συλλόγου

(Βύρωνος 17 Τρίκαλα)  έως07/10/2019 και ώρες 9:00 έως 13:00.

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για την ανάθεση της ανωτέρω σύμβασης, μέσω τηλ. ή email.

Για διευκρινήσεις σχετικά, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2431028805.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΕΤΡΟΥ   ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ