Πρόσληψη Ειδικών και Επιστημονικών Συνεργατών στο δήμο Καλαμπάκας

∆ΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΝΟΣ (1)
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1)
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ο ∆ήμαρχος Μετεώρων έχοντας υπόψη:
– τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07, όπως ισχύει
– την με αριθμ.55/74802/29.12.2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης με θέμα ‘’Οδηγίες σχετικά με το
προσωπικό ειδικών θέσεων των Περιφερειών και των ∆ήμων της Χώρας’’
– τον Ο.Ε.Υ. του ∆ήμου Μετεώρων στον οποίο προβλέπονται θέσεις ειδικού
προσωπικού (ΦΕΚ 2276/Β’/12.10.2011)
– τη δυνατότητα πλήρωσης θέσεων ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών ή
ειδικών επιστημόνων σε αριθμό ίσο με τις θέσεις των αντιδημάρχων
– το γεγονός ότι στο ∆ήμο Μετεώρων έχει πληρωθεί η θέση ενός ειδικού συνεργάτη
– την ανάγκη για πρόσληψη ενός (1) ειδικού συνεργάτη σε θέματα πληροφορικής και
προγραμματισμού, ενός (1) επιστημονικού συνεργάτη σε νομικά θέματα και ενός (1)
επιστημονικού συνεργάτη σε θέματα οικονομικά και τουρισμού
-την υπ’ αριθ. 11282/16.09.2019 βεβαίωση του ∆ιευθυντή ∆ιοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών του ∆ήμου Μετεώρων περί εξασφαλισμένης πίστωσης στον

προϋπολογισμό έτους 2019 του ∆ήμου για την πρόσληψη ενός (1) ειδικού συνεργάτη
και δύο (2) επιστημονικών συνεργατών

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους/τις ενδιαφερομένους/νες να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, σχετικά με την
πλήρωση:
1. Μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη σε θέματα Πληροφορικής και
Προγραμματισμού
Οι ενδιαφερόμενοι/νες για την εν λόγω θέση πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Ι) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του
πρώτου μέρους του ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17), όπως ισχύει. Για τα γενικά
προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του
υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι
πληρούνται.
ΙΙ.) Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής της κατεύθυνσης
πληροφορικής. Ειδικά οι τίτλοι της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται από
βεβαίωση ισοτιμίας από τον αρμόδιο προς τούτο φορέα (∆ΙΚΑΤΣΑ ή ∆ΟΑΤΑΠ).
ΙΙΙ.) Ειδίκευση στο αντικείμενο πληροφορικής και προγραμματισμού, που
αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε
συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς
γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η
ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των
προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας. Η εμπειρία αυτή
αποδεικνύεται ως εξής: Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη
δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να
δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης
εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της
υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου
τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της
εξειδικευμένης εμπειρίας. Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την
αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την
χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
IV.) Επιπλέον προσόντα θα συνεκτιμηθούν.

2. Μίας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη σε νομικά θέματα
Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες για την εν λόγω θέση πρέπει να έχουν τα εξής
προσόντα:
I.) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του
πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως 17), όπως ισχύει. Για τα γενικά
προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του

υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι
πληρούνται.
II.) Να έχουν Πτυχίο Νομικής της ημεδαπής ή ισοδύναμο πτυχίο ή δίπλωμα της
αλλοδαπής. Ειδικά οι τίτλοι της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση
ισοτιμίας από τον αρμόδιο προς τούτο φορέα (∆ΙΚΑΤΣΑ ή ∆ΟΑΤΑΠ).
III.) Να είναι ∆ικηγόροι, μέλη του ∆ικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων, με δικαίωμα
παράστασης στο Εφετείο.
IV.) Ειδίκευση σε νομικά θέματα, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική
ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή
αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία,
ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να
αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών
ειδικής εμπειρίας. Ειδικότερα, να έχουν εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία σε
χειρισμό υποθέσεων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού ή νομικών
προσώπων και επιχειρήσεων αυτών είτε εκπροσωπώντας τους ενώπιον δικαστηρίων
(όπως ανάθεση εκπροσώπησης κλπ.), είτε συνδέονταν με σχέση έμμισθης εντολής
είτε συνδέονταν με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την ιδιότητα του ∆ικηγόρου για
την παροχή νομικών υπηρεσιών συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού χαρακτήρα
(όπως ειδικοί σύμβουλοι, ειδικοί συνεργάτες ή επιστημονικοί συνεργάτες).
V.) Να κατέχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών σχετιζόμενο με το αντικείμενο της
απασχόλησής τους. Ειδικά οι τίτλοι της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται από
βεβαίωση ισοτιμίας από τον αρμόδιο προς τούτο φορέα (∆ΙΚΑΤΣΑ ή ∆ΟΑΤΑΠ).
VI.) Επιπλέον προσόντα θα συνεκτιμηθούν.

3. Μίας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη σε θέματα Οικονομικά και
Τουρισμού
Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες για την εν λόγω θέση πρέπει να έχουν τα εξής
προσόντα:
I) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του
πρώτου μέρους του Ν.3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα
διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου,
κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.
ΙΙ.) Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής κατεύθυνσης
οικονομικών σπουδών. Ειδικά οι τίτλοι της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται
από βεβαίωση ισοτιμίας από τον αρμόδιο προς τούτο φορέα (∆ΙΚΑΤΣΑ ή
∆ΟΑΤΑΠ).
ΙΙΙ.) Ειδίκευση σε οικονομικά θέματα και θέματα τουρισμού, που αποδεικνύεται με
αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες
εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και
σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση
αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως
επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας. Η εμπειρία αυτή αποδεικνύεται ως εξής: Για μεν

τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το
άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η
χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα,
μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του
οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η
χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Για δε τους ελεύθερους
επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν.
1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
IV.) Να κατέχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών σχετιζόμενο με το αντικείμενο της
απασχόλησής τους. Ειδικά οι τίτλοι της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται από
βεβαίωση ισοτιμίας από τον αρμόδιο προς τούτο φορέα (∆ΙΚΑΤΣΑ ή ∆ΟΑΤΑΠ).
V.) Επιπλέον προσόντα θα συνεκτιμηθούν.
Η πλήρωση της κάθε θέσης θα γίνει από το πρόσωπο που είναι, κατά την κρίση του
∆ημάρχου, κατάλληλο. Μπορεί να γίνει και με απόσπαση από ∆ήμο ή άλλη ∆ημόσια
υπηρεσία. Ο/Η Ειδικός/ή Συνεργάτης και οι Επιστημονικοί Συνεργάτες που θα
καταλάβουν τις παραπάνω θέσεις θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τη θητεία
της δημοτικής περιόδου, εντός της οποίας θα προσληφθούν. Τα καθήκοντά τους και
τα υπόλοιπα ζητήματα της θητείας τους ορίζονται στο άρθρο 163 Ν. 3584/2007.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων για την εκάστοτε
κατηγορία Ειδικού Συνεργάτη και Επιστημονικού Συνεργάτη κατά τα ανωτέρω
καλούνται να υποβάλλουν αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς με απόδειξη
(συστημένη επιστολή), εντός πέντε (5) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης
της παρούσας στον τύπο, στο πρωτόκολλο του ∆ήμου Μετεώρων (Ευθ. Βλαχάβα 1,
Καλαμπάκα), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση.
2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
3. Φωτοτυπία δύο όψεων του ∆ελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
4. Επικυρωμένο αντίγραφο του απαιτούμενου, για κάθε προκηρυχθείσα θέση Ειδικού
Συνεργάτη και Επιστημονικού Συνεργάτη, τίτλου σπουδών. Ειδικά οι τίτλοι της
αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση ισοτιμίας από τον αρμόδιο προς
τούτο φορέα (∆ΙΚΑΤΣΑ ή ∆ΟΑΤΑΠ).
5. Επικυρωμένο αντίγραφο του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών όπου απαιτείται για
την προκηρυχθείσα θέση του Επιστημονικού Συνεργάτη. Ειδικά οι τίτλοι της
αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση ισοτιμίας από τον αρμόδιο προς
τούτο φορέα (∆ΙΚΑΤΣΑ ή ∆ΟΑΤΑΠ).
6. Αποδεικτικά εμπειρίας.
7. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται
υπεύθυνα ότι δεν έχουν τα κωλύματα των άρθρων 11 – 17 του Ν. 3584/2007, όπως
ισχύει.

8. Οποιαδήποτε άλλα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τα ανωτέρω αναφερόμενα
προσόντα τους.
9. Για όποια θέση Ειδικού Συνεργάτη ή Επιστημονικού Συνεργάτη απαιτείται
υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να
δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης
εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της
υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου
τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της
εξειδικευμένης εμπειρίας. Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την
αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την
χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των
αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο
οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση του κάθε υποψηφίου.
Πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα
Ανθρώπινου ∆υναμικού του ∆ήμου Μετεώρων (2432350253 – κα Μαρία Μουστάκα)
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η παρούσα γνωστοποίηση να δημοσιευτεί στην εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ
ΛΟΓΟΣ» της περιφερειακής ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, να
τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήμου Μετεώρων, να αναρτηθεί στη
∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ∆ήμου Μετεώρων.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΑΛΕΚΟΣ