Πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων στο πρόγραμμα «Βιοεπιχειρείν»

bioepixeirin

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Βιοεπιχειρείν», που συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα συμμετοχής για το ακαδημαϊκό έτος 2015‐2016.
Η έναρξη των μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. θα γίνει τον Οκτώβριο 2015 και η φοίτηση διαρκεί 3 εξάμηνα. Τα δίδακτρα του Δ.Π.Μ.Σ. ανέρχονται σε έξι χιλιάδες (6.000) €. Τα δίδακτρα καταβάλλονται στην αρχή κάθε εξαμήνου (δύο χιλιάδες (2.000) € για κάθε εξάμηνο).

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών και Γεωπονικών Επιστημών. Επίσης, γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής, αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικούαντικειμένου. Οι απόφοιτοι Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου σπουδών τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Τέλος, γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. άλλων ειδικοτήτων, υπό προϋποθέσεις συμπληρωματικών
κριτηρίων και συνεκτίμηση αποδεδειγμένης επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας.

Οι ενδιαφερόμενοι‐ες θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά (μέσω e-mail στο [email protected]) ή ταχυδρομικά στην Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1 Αίτηση Εγγραφής (βρίσκεται στη Γραμματεία και στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.
στην ενότητα «έντυπα»).
2 Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (πρότυπη φόρμα βιογραφικού βρίσκεται στη
Γραμματεία και στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. στην ενότητα «έντυπα»).
3 Αναλυτική Βαθμολογία.
4 Δύο συστατικές επιστολές από δύο Πανεπιστημιακούς δασκάλους, Ερευνητές ή
εξέχουσες προσωπικότητες. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν να σταλούν
οι συστατικές επιστολές κατευθείαν από τους συντάκτες τους στην γραμματεία του
Δ.Π.Μ.Σ. μέσω e-mail στη διεύθυνση [email protected]
Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν μεταξύ 22 Ιουνίου – 31 Ιουλίου 2015
(σφραγίδα ταχυδρομείου, σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής).
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ &
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής (στη διεύθυνση «Γραμματεία
Δ.Π.Μ.Σ. Βιοεπιχειρείν, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35
Αθήνα»), τα δικαιολογητικά θα πρέπει (υποχρεωτικά) να αποσταλούν και σε
ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση [email protected]
Στην περίπτωση που η αίτηση τους γίνει δεκτή (τα αποτελέσματα θα γίνουν γνωστά την
28η
Σεπτεμβρίου 2015) για την εγγραφή τους θα πρέπει να προσκομίσουν τα
ακόλουθα:
1 Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωση ότι αναμένεται η αποφοίτηση
τους μέχρι την 31η
Ιουλίου 2015. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων
της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
2 Αναλυτική Βαθμολογία.
3 Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
4 Επικυρωμένη φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
5 Δύο φωτογραφίες ταυτότητας.
6 Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας. H επαρκής
γνώση της Αγγλικής γλώσσας τεκμηριώνεται με ένα από τους παρακάτω
τρόπους:
 Τίτλο σπουδών από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα αγγλόφωνης χώρας ή
αγγλόφωνου προγράμματος σπουδών.
 Πιστοποιητικό First Certificate in English.
 Πιστοποιητικό Toefl με βαθμολογία τουλάχιστον 500 μόρια (ή 300 με το
νέο τρόπο αξιολόγησης).
 Πιστοποιητικό IELTS με βαθμό 6,5 και άνω.
 Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (επίπεδο Β2).
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, οι υποψήφιοι θα
εξετάζονται γραπτώς και προφορικώς από επιτροπή που ορίζεται από την Ε.Δ.Ε.
του Δ.Π.Μ.Σ. ώστε να διαπιστώνεται η ικανότητα κατανόησης και έγγραφης
διατύπωσης στην αγγλική γλώσσα.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://bioepixirin.bio.uth.gr ή στα τηλέφωνα 210‐
7273850, 210-7273754, Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ. Βιοεπιχειρείν, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών,
Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα 11635.

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ
Αν. Καθηγητής
Δημήτριος Λεωνίδας

.