Ποιμαντορική Εγκύκλιος του Μητροπολίτη Τρίκκης κ. Χρυσοστόμου για την γιορτή των Θεοφανείων

Ποιμαντορική Εγκύκλιος του Μητροπολίτη Τρίκκης κ. Χρυσοστόμου για την γιορτή των Θεοφανείων

Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

Ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης

τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως

Τρίκκης καί Σταγῶν

Π ρ ό ς

Τόν Ιερόν Κλῆρον καί τόν Φιλόχριστον λαόν

τῆς Θεοσώστου Ἐπαρχίας Αὐτοῦ

«Σήμερον λαμπαδοφεγγεῖ πᾶσα ἡ κτίσις ἄνωθεν»

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά!

Στοὺς πρῶτους χριστιανικοὺς αἰῶνες, ἡ ἑορτὴ τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ συνεορτάζετο μὲ τὴν ἑορτὴ τῆς Βαπτίσεώς Του. Καὶ τοῦτο διότι ἡ σάρκωση τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ εἶχε ὡς σκοπὸ τὴν φανέρωση τῆς ἀγίας Τριάδος στοὺς ἀνθρώπους. Ἡ πράξη ἄλλαξε, ἀλλὰ τὸ νόημα τῆς ἑορτῆς παραμένει τὸ ἴδιο.

Ἐκεῖ στὸν Ἰορδάνη ποταμὸ ἀποκαλύφθηκε τὸ μυστήριο τῆς Τριαδικῆς ζωῆς. Ὁ σαρκωθεὶς Υἱὸς βαπτίζεται ὑπὸ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καὶ ὁ οὐράνιος Πατὴρ διαλαλεῖ ἀπὸ τὸν ὀρθάνοικτο οὐρανὸ τὴν ἀγάπη του πρὸς τὸν Υἱό Του. Ἐπισφράγιση τῆς θείας ἀγάπης ἀποτελεῖ ἡ κάθοδος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐν εἴδει περιστερᾶς ἐπὶ τοῦ Υἱοῦ. Αὐτὴ ἡ ἐνδοτριαδικὴ ἀγάπη φανερώνει στὸν κόσμο ὅλο, τὸ παράδειγμα τῆς ζωῆς ποὺ ὁ Θεός προτείνει σὲ κάθε ἄνθρωπο. Καὶ δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὴ ζωὴ τῆς ἀγάπης. Ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι ὡς εἰκόνες τοῦ Θεοῦ ἀπεικονίζουμε τὴν θεία ἀγάπη. Η σημερινὴ ἑορτὴ εἶναι «Θεοφάνεια», φανέρωση τοῦ Θεοῦ, καὶ μᾶς δείχνει, μᾶς φωτίζει τὸν δρόμο γιὰ τὴν ἐκπλήρωση τοῦ προρισμοῦ μας, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλος παρὰ ἡ βίωση τῆς ἀγάπης. Ὁ ἀγαπῶν ἄνθρωπος φανερώνει τὸν Θεό καὶ ταυτοχρόνως ἁγιάζεται ἀπ’Αὐτὸν.

Εὔχομαι διαπύρως, ὁ ἐπιφανεὶς Κύριος νὰ καταυγάσει τὶς καρδιές ὅλων καὶ νὰ ἀγιάσει τὶς ζωές μας, ἁγιασμὸν ἀναφαίρετον.

Μετ’ εὐχῶν καί τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†Ο  ΤΡΙΚΚΗΣ  ΚΑΙ  ΣΤΑΓΩΝ   ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ