Ποιοι μπαίνουν στο καθεστώς μικρών καλλιεργητών

eas trikalon 1

Σύμφωνα με το άρθρο 32 της υπ’ αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ, η ένταξη του γεωργού στο καθεστώς των μικρών καλλιεργητών γίνεται το έτος 2015 και ισχύει για όλη την προγραμματική περίοδο 2015-2019.

Για λόγους απλούστευσης του καθεστώτος, εντάσσονται αυτόματα στο καθεστώς των μικρών καλλιεργητών όλοι οιγεωργοί, οι οποίοι πληρούν τον ορισμό του μικρού καλλιεργητή.
Μικρός καλλιεργητής θεωρείται ο ενεργός γεωργός, ο οποίος το 2015 κατέχει δικαιώματα βασικής ενίσχυσης και οοποίος δικαιούται τη χορήγηση άμεσων ενισχύσεων ποσού ως 1.250 €.

Οι μικροί καλλιεργητές:

(α) εξαιρούνται από τους ελέγχους και τις κυρώσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης καθώς και από τις δεσμεύσεις τηςπράσινης ενίσχυσης, ανεξαρτήτως του αριθμού των εκταρίων που δηλώνουν

(β) δεν περιλαμβάνονται στο δείγμα επιτόπιων ελέγχων σχετικά με τη συμμόρφωση με τους κανόνες της πολλαπλήςσυμμόρφωσης και της πράσινης ενίσχυσης

 Οι μικροί καλλιεργητές δύνανται να λάβουν ετησίως άμεσες ενισχύσεις ως το ποσό των 1.250 €. Έτσι, σε περίπτωση που:

(α) τα επόμενα χρόνια η αξία των δικαιωμάτων τους, λόγω σύγκλισης, αυξηθεί και το ποσό που δικαιούνται ναλάβουν υπερβαίνει τα 1.250 € ή

(β) μεγαλώσουν την εκμετάλλευσή τους και επιθυμούν να λάβουν επιπλέον άμεσες ενισχύσεις είτε ως αποδέκτεςμεταβίβασης δικαιωμάτων είτε ως δικαιούχοι συνδεδεμένων ενισχύσεωνοι γεωργοί αυτοί δεν μπορούν να λάβουν τις επιπλέον των 1.250 € ενισχύσεις, εφόσονσυμμετέχουν στο καθεστώςτων μικροκαλλιεργητών. Για να λάβουν τις επιπλέον ενισχύσειςθα πρέπει να δηλώσουν έγκαιρα την απένταξή τουςαπό το καθεστώς

Στην ΕΝΩΣΗ- ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣΤΡΙΚΑΛΩΝ έχει αναρτηθεί κατάσταση με τα ονόματα των παραγωγών που εντάσσονται στο καθεστώς των μικροκαλλιεργητών μετά από κατά εκτίμηση υπολογισμό των δικαιωμάτων τους για το 2015. Οι γεωργοί, που εντάσσονται αυτόματα στο καθεστώς των μικρών καλλιεργητών το 2015και επιθυμούν να απενταχθούν μπορούν να προσέλθουν άμεσα στα γραφεία της ΕΑΣ στο Μεγαλοχώρι και να ζητήσουν την απένταξη τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 2431056513-14

.