ΠΕ Τρικάλων: Αιτήσεις για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή για
μετατροπή υφιστάμενης άδειας σε άλλο τύπο (ΤΑΞΙ – ΕΙΔΜΙΣΘ – ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ) σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Τρικάλων.

Η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων – Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών καλεί κάθε
ενδιαφερόμενο, που επιθυμεί να αποκτήσει νέα άδεια Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητου ή να μετατρέψει
υφιστάμενη άδεια σε άλλο τύπο, να υποβάλει σχετική αίτηση στην Υπηρεσία μέχρι την Παρασκευή
23 Αυγούστου 2024. Με την αίτηση του ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσδιορίζει την έδρα ή
τις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τις οποίες ζητείται
άδεια, το είδος αδείας (ή αδειών) και τον αριθμό τους ανά έδρα.
Οι έδρες – διοικητικές μονάδες Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητων, που υφίστανται σήμερα στην Περιφερειακή
Ενότητα Τρικάλων περιγράφονται στην απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας
273/2012 (ΦΕΚ 3458/Β/28.12.2012).
Πληροφορίες για την πρόσκληση, στοιχεία, αιτήσεις και κάθε σχετικό έγγραφο οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να ζητούν καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Διεύθυνση Μεταφορών
και Επικοινωνιών Τρικάλων (Σωτήρα Τρικάλων).
Η πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Θεσσαλίας ( www.thessaly.gov.gr –
Ανακοινώσεις) και στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ( www.yme.gr ).
Τηλέφωνα Επικοινωνίας : 2431353322 – 2431353331 – 2431353335