Ολοκληρώθηκε ο νέος δρόμος Φωτάδα – Διαλεχτού

Με την παρούσα εργολαβία πραγματοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν  εργασίες βελτίωσης και ασφαλτόστρωσης του τμήματος της οδού Φωτάδα-Διαλεκτό μήκους 5000μ. Συγκεκριμένα έγιναν οι παρακάτω εργασίες:

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: Έγιναν εκσκαφές για την εξυγίανση του εδάφους όπου κρίθηκε απαραίτητο και κατασκευάστηκε επίχωμα από αμμοχάλικο ποταμού σε μήκος 5000μ, μέσου πάχους 35cm.

ΤΕΧΝΙΚΑ: Έγινε επέκταση των υπαρχόντων οχετών και των πτερυγωτοίχων τους. Κατασκευάστηκαν επίσης σωληνωτά παράλληλα στο δρόμο όπου ήταν αναγκαία για την ασφαλή πρόσβαση στις παρόδιες ιδιοκτησίες.

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ: Στο μήκος των 5000μ κατασκευάστηκε μία στρώση υπόβασης πάχους 10cm από θραυστό υλικό λατομείου και μια στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 10cm. Επίσης κατασκευάστηκαν  ερείσματα σε όλο το μήκος της οδού.

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ: Κατασκευάστηκε μία στρώση συμπυκνωμένου πάχους 5cm από ασφαλτικό σκυρόδεμα, σε όλο το μήκος της οδού, αφού προηγήθηκε ασφαλτική προεπάλειψη

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων κ. Χρήστο Μιχαλάκη ανταποκρίθηκαν σε ένα  πάγιο και διαχρονικό αίτημα  των κατοίκων οι οποίοι δεν μπορούσαν να μετακινηθούν με ασφάλεια. Πλέον με την κατασκευή του έχει δημιουργηθεί ένας σύγχρονος επαρχιακός δρόμος που εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων.