Μέχρι 1/2 οι αιτήσεις για το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Voucher για ανέργους ηλικίας 30-49 ετών που υλοποιεί το ΑΚΕΘ

Προκηρύχθηκε νέο πρόγραμμα voucher για ανέργους ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, 200 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 380 ώρες πρακτική άσκηση. Το επίδομα ανέρχεται στα 2.520€.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν όσοι είναι άνεργοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ηλικίας 30-49 ετών.

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελούμενων αρχίζει από 23/12/2020 και ώρα 14:00 και λήγει την 01/02/2021 και ώρα 14:00

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων που θα συγκροτήσει η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  1. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης και Κατάρτισης.
  2. Να έχουν γεννηθεί από 1.10.1971 μέχρι και 31.12.1990*.

III. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ενδεικτικά τα προγράμματα κατάρτισης περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ειδικότητες:

  • μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών,
  • υγείας – πρόνοιας,
  • τουρισμού και επισιτισμού

Στο τέλος της κατάρτισης θα δοθούν εξετάσεις πιστοποίησης από Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/ και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ να χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες.

Όσοι επιθυμείτε να λάβετε μέρος είτε συμπληρώστε την φόρμα εγγραφής είτε επικοινωνήστε με το ΑΚΕΘ στο τηλέφωνο: 2431024697.