Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Περτουλίου Τρικκαίων – Erasmus+

Επισκέψεις εκπαιδευτικών του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περτουλίου – Τρικκαίωνσε Τσεχία και Ιρλανδία στο πλαίσιο εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+.

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περτουλίου – Τρικκαίωνκατά το διάστημα 1/9/2018 έως 31/8/2020 εκπονεί ΕυρωπαϊκόΠρόγραμμαErasmus+ με τίτλο:«Περιβαλλοντική εκπαίδευση για ενήλικες μαθητές μέσω της ηλεκτρονικής μάθησης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης». Το σχέδιο αυτό εντάσσεται στον τύπο δράσης ΚΑ104: «Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων».

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος τέσσερις εκπαιδευτικοίτης παιδαγωγικής ομάδας του Κ.Π.Ε Περτουλίου – Τρικκαίων,πραγματοποίησαν επισκέψεις στις χώρες Τσεχία και Ιρλανδία με σκοπό την παρακολούθηση σεμιναρίων σχετικά με την ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Distancelearning).

Το πρώτο σεμινάριο είχε τίτλο: «Using E-LearningPlatforms», πραγματοποιήθηκε από 15 έως 26 Ιουλίου 2019 στην Πράγα της Τσεχίας και φορέας υλοποίησης του ήταν το ITCInternational. Δύο μέλη της παιδαγωγικής ομάδας του Κ.Π.Ε Περτουλίου – Τρικκαίωνεπιμορφώθηκανστη χρήση της πλατφόρμαςηλεκτρονικής μάθησηςMoodleκαι πως μπορεί αυτή να αξιοποιηθείστην εξ’ αποστάσεως διδασκαλία (DistanceLearning). Επίσης, οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την χρησιμότητα και την ενσωμάτωση των Web 2.0 εργαλείων στην διδασκαλία των περιβαλλοντικών προγραμμάτων. Τέλος, με την καθοδήγηση του εκπαιδευτή, τα μέλη του Κ.Π.Ε. δημιούργησαν μία ιστοσελίδα στο Weebly (https://kpe-erasmus.weebly.com/), στην αγγλική γλώσσα, στην οποία ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει πληροφορίες για το Κ.Π.Ε. και ειδικότερα για τα προγράμματα Erasmus+ που υλοποιεί.

Το δεύτερο σεμινάριοπραγματοποιήθηκε από 12 έως 17Αυγούστου 2019 στοΔουβλίνο της Ιρλανδίαςκαιείχετίτλο: «DigitalGame-basedLearning&AugmentedRealityforSchools». ΦορέαςυλοποίησηςήτανοοργανισμόςEUROPASS. Και σε αυτή την επιμόρφωση συμμετείχαν δύο εκπαιδευτικοί οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και κυρίως της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) στηδιδασκαλία, ενσωματώνοντας σ’ αυτή νέες μεθόδους και εκπαιδευτικά μέσα, όπως η ψηφιακή μάθηση με βάση το παιχνίδι (DigitalGame-basedLearning) αλλά και η παιχνιδοποίηση (Gamification). Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη του Κ.Π.Ε. εκπαιδεύτηκαν στη χρήση δημοφιλών ψηφιακών εφαρμογών όπως: kahoot, Quizizz, Quizlet, StudyStack, Lyricstraining, FunEasyLearn,Learningapps και EdpuzzleGamificationinClass. Επίσης, στους εκπαιδευόμενους έγινε επίδειξη εφαρμογών εικονικής  και επαυξημένης πραγματικότητας(Virtual&AugmentedReality).

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην κινητικότητα βελτίωσαν τις δεξιότητές τουςστην αγγλική γλώσσα ενώ παράλληλα εμπλούτισαν και τις γνώσεις τους σε θέματα πολιτισμού των χωρών υποδοχής.

Με τη λήξη της κινητικότητας θα δημιουργηθεί μία πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, η οποία θα εμπλουτισθεί με τα περιβαλλοντικά προγράμματα που υλοποιεί το Κ.Π.Ε. Σε αυτή την πλατφόρμα θα έχουν πρόσβαση όλες οι εκπαιδευτικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και οι εκπαιδευτικές μονάδες που παρέχουν εκπαίδευση σε ενήλικους μαθητές, όπως είναι τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), τα Εσπερινά Γυμνάσια και Λύκεια, τα Εσπερινά ΕΠΑΛ, τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και τα υπόλοιπα Κ.Π.Ε. της χώρας (ομάδες-στόχοι).