Καταγγελία ΕΛΜΕΤ– Κάλεσμα για παράσταση διαμαρτυρίας στη Δ.Δ.Ε Τρικάλων

 

TοΔ.ΣτηςΕ.Λ.Μ.Ε.Τκαταγγέλλειτηνκατάφωρηπαραβίασητηςκείμενηςνομοθεσίας(νόμος4473/2017,άρθρο3,παράγραφος4)απότηνΔιεύθυνσηΔευτεροβάθμιαςΤρικάλωνπουαφοράτηνκάλυψηλειτουργικώνκενώνεκπαιδευτικούπροσωπικούΕΕΠκαιΕΒΠ.

ΣύμφωναμετηνκείμενηνομοθεσίακενάπουδενκαλύπτονταιμεμετάθεσηήδιορισμόκαιεξακολουθούνναυφίστανταισεδομέςΕΑΕμπορούννακαλύπτονταιμεαπόσπασηαπόμόνιμουςεκπαιδευτικούςτηςίδιαςΔιεύθυνσης,ύστερααπόαίτησήτουςκαιαφούπληρούνμιααπότιςτρειςπροϋποθέσειςπουπροβλέπειονόμος.Ανκαιυπήρξεπρόσκληση(Φ33/8412/5-9-2019)απότηνΔ.Δ.Ε.Τρικάλωνγιατηνκάλυψητωνυφιστάμενωνκενώναπόμόνιμοπροσωπικόπουπληρούσετιςνόμιμεςπροϋποθέσεις, τελικάοιενλόγωθέσειςκαλύφθηκαναπόαναπληρωτές,γεγονόςπουθίγειάμεσατανόμιμαδικαιώματαμονίμωνκαιαναπληρωτών.

Ζητάμετηνάμεσηάρσητηςαδικίαςκαιτηναποκατάστασητωνσυναδέλφωνπουθίγονται.

Ζητάμεεπίσηςνααποτυπώνονταιμεακρίβειαταπλήρηλειτουργικάκενά,ώστεοισυνάδελφοιναμπορούνναυποβάλλουντιςαιτήσειςτοποθέτησήςτους.

ΚαλούμετουςσυναδέλφουςσεπαράστασηδιαμαρτυρίαςσταΓραφείατηςΔ.Δ.Ε.Τρικάλων, την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019καιώρα13.30.

ΓιατοΔ.ΣτηςΕΛΜΕΤ

Οπρόεδρος                                        ΟΓεν.Γραμματέας

 

ΠασχάληςΝικόλαος                               ΘεοχάρηςΔημήτριος