Ηλίας Bλαχογιάννης για τους αδιόριστους του ΑΣΕΠ 2008

blaxogiannis_5

 

 

 

 

Απάντηση πήρε στην ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Τρικάλων Ηλίας Βλαχογιάννης και την συνυπογράφει ομάδα βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με θέμα το διορισμό των εναπομεινάντων διοριστέων εκπαιδευτικών του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008, προς τον Υπουργό Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλο. 

Aναλυτικά αναφέρει:

Τριακόσιοι ογδόντα (380) εκπαιδευτικοί, οι οποίοι συμμετείχαν στο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ το 2009, αρίστευσαν και έλαβαν το προβλεπόμενο ΦΕΚ, προκειμένου να διοριστούν ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί στα σχολεία της χώρας, παραμένουν ακόμα αδιόριστοι.

Παρά το γεγονός ότι στο πλαίσιο του πρώτου μνημονίου που υπέγραψε η χώρα, οι εκπαιδευτικοί εντάχθηκαν πλήρως στο ενιαίο μισθολόγιο (αρ. 35, Ν.4024/2011), καθώς και στο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων (αρ. 22, Ν.4057/2012), έτσι ώστε όλοι οι διορισμοί στον δημόσιο τομέα να γίνονται βάσει του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, δηλαδή  μόνο με ΦΕΚ από τον ΑΣΕΠ (αρ. 10, Ν.3833/2010), οι διοριστέοι εκπαιδευτικοί του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 2009 παραμένουν αδιόριστοι.

Αυτό συμβαίνει διότι, βάσει και του Υπομνήματος που έχουν καταθέσει προς τον Πρωθυπουργό, εξακολουθεί να εφαρμόζεται το άρθρο 9 του Νόμου 3848/2010, σύμφωνα με το οποίο διορίζονται εκπαιδευτικοί που είτε απέτυχαν να πάρουν ΦΕΚ (24μηνα, ενιαίος πίνακας αναπληρωτών), είτε δε συμμετείχαν στο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ το 2009 (ενιαίος πίνακας αναπληρωτών, 30μηνα, ΙΔΑΧ).

Συνεπώς, το πρόβλημα στην καθυστέρηση του διορισμού τους δεν είναι η έλλειψη πιστώσεων, εφόσον μέχρι στιγμής έχουν διοριστεί ήδη 3.604 εκπαιδευτικοί Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης (2825 το 2010, 554 το 2011 και 225 το 2012), αλλά ότι συνεχίζει να εφαρμόζεται το άρθρο 9  του νόμου 3848/2010 της πρώην Υπουργού Παιδείας, κας. Άννας Διαμαντοπούλου.

Με βάση τα παραπάνω,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ:

  1. Για ποιο λόγο παραμένει σε ισχύ το άρθρο 9 του Νόμου 3848/2010, τη στιγμή που οι εκπαιδευτικοί α/βάθμιας και β/θμιας εκπαίδευσης έχουν ενταχθεί, ήδη στο πλαίσιο του πρώτου μνημονίου, πλήρως στο νομικό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων;

  1. Για ποιο λόγο εξακολουθούν να παραμένουν αδιόριστοι οι 380 εκπαιδευτικοί του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2009, οι οποίοι έχουν λάβει ΦΕΚ διορισμού, ενώ εξακολουθούν να διορίζονται εκπαιδευτικοί εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ;

  1. Σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε, προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και να διοριστούν οι 380 εκπαιδευτικοί του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 2009;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Με το Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α’/ 19-5-2010) ρυθμίστηκε, μεταξύ άλλων, ο νέος τρόπος διορισμού των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  Με το άρθρο 2 του εν λόγω νόμου καθορίστηκε ότι όλοι οι διορισμοί και οι προσλήψεις εκπαιδευτικών θα γίνονται μέσω σχετικού γραπτού διαγωνισμού, ο οποίος θα διεξάγεται από το ΑΣΕΠ.

Μέχρι τη διενέργεια του πρώτου, μετά την έκδοση του Ν. 3848/2010 διαγωνισμού εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ καθορίζεται, με την παρ. 1 του άρθρου 9, του ίδιου νόμου μεταβατική περίοδος για τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών καθώς και για τις προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων.  Η περίοδος αυτή ορίζεται ότι περιλαμβάνει τα σχολικά έτη 2010-2011 και 2011-2012, και μπορεί να παρατείνεται με Υπουργική Απόφαση, μέχρι τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου νόμου.

Σημειώνεται ότι με την αριθμ. 21406/Δ2/29-2-2012 (ΑΔΑ: Β4Β49-73Ω) Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 615/5-3-2012 τ. Β’, παρατάθηκε, κατά τα ανωτέρω, και για το σχολ. Έτος 2012-2013 η μεταβατική περίοδος μέχρι και την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3848/2010.

Οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών από τους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ κατά τη μεταβατική περίοδο γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 3848/2010 , στο οποίο καθορίζεται ότι οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών στην Π/θμια & Δ/θμια Εκπ/ση γίνονται σε ποσοστό 60% από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ και σε ποσοστό 40% από τους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία.

Κατόπιν εγκυκλίου που εκδίδεται στο πλαίσιο της διάταξης του άρθρου 11 του Ν.3528/2007 από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αποστέλλεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με Υπουργική Απόφαση, το αίτημα που αφορά σε διορισμούς και προσλήψεις του εκάστοτε έτους στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο Υπουργείο Οικονομικών και στο ΑΣΕΠ, προκειμένου να εκδοθεί εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (παρ. 1, άρθρο 2).

Ειδικότερα με το αριθμ. Φ.908/17643/Η/17-2-2012 έγγραφο με θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων μόνιμου και έκτακτου προσωπικού για το έτος 2012» με Υπουργική Απόφαση προτάθηκε, μεταξύ άλλων, ο διορισμός 1.065 εκπαιδευτικών για την κάλυψη των αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων Α/Βθμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 37 του Ν.3986/2011 σύμφωνα με τις οποίες « Από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015, ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού διακαίου αορίστου χρόνου στους φορείς της παρ. 1 του αρθρου 1 του ν. 3812/2009 δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο 1 προς 5 (1 πρόσληψη ανά 5 αποχωρίσεις), στο σύνολο των φορέων με εξαίρεση το έτος 2011, για το οποίο ο λόγος θα είναι 1 προς 10».  Ο αριθμός των 1.065 διορισμών αντιστοιχούσε στο λόγο μια (1) πρόσληψη για πέντε (5) αποχωρήσεις στην Α/θμια και Β/θμια Εκπ/ση συνολικά, δεδομένου ότι οι αποχωρήσεις από 1-1-2011 έως 31-12-2011 ανέρχονταν σε 3591 εκπαιδευτικούς στην Α/θμια Εκπ/ση και σε 1.737 εκπαιδευτικούς στη Β/θμια Εκπ/ση (σύνολο αποχωρήσεων : 5.328 και 1/5 x 5.328= 1.065).

Με την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 10/51/οικ.18881/14-8-2012 Απόφαση της Επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 2 ΠΥΣ 33/2006 εγκρίθηκε τελικώς η πλήρωση διακοσίων είκοσι πέντε (225) θέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2012-2013 για το σύνολο των περιπτώσεων του άρθρου 9 του Ν. 3848/2010.

Με την αριθμ. 94882/Δ2/20-8-2012 ( ΑΔΑ: B4ΓΦ9-23Δ) Υπουργική Απόφαση κατανεμήθηκαν οι θέσεις για διορισμό το σχολικό έτος 2012-2013 των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης κατά κλάδο και ειδικότητα.  Με την απόφαση αυτή, η 185 εκ των 225 εγκεκριμένων θέσεων διατέθηκαν για διορισμό για την κάλυψη των αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό στη Β/θμια Εκπ/ση.

Με την αριθμ. 125124/Δ2/12-10-2012 ( ΑΔΑ:Β4369-Μ4Τ) Υπουργική Απόφαση ανακατανεμήθηκαν οι θέσεις για διορισμό το σχολικό έτος 2012-2013 των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, κατά κλάδο και ειδικότητα, προκειμένου να καλυφθούν οι θέσεις που διατέθηκαν με την προηγούμενη απόφαση αλλά δεν καλύφθηκαν.

Με τις αριθμ. 98733/Δ1/30-8-2012 και 98290/Δ2/29-8-2012 (ΦΕΚ 925 τ.Γ’ / 6-9-2012) Υπουργικές Αποφάσεις διορίστηκαν από το σύνολο των περιπτώσεων του άρθρου 9 του Ν. 3848/ 2010 σαράντα (40) εκπαιδευτικοί στην Α/θμια Εκπ/ση και εκατόν τριάντα τέσσερις (134) εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπ/σης.

Επίσης, με την 133470/Δ2/26-10-2012 ( ΦΕΚ 1229 τ. Γ’/20-11-2012, ΑΔΑ: Β4Σ19-ΘΨΩ) Υπουργική Απόφαση διορίζονται συμπληρωματικά σαράντα οχτώ (48)εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπ/σης σε θέσεις που διατέθηκαν και δεν καλύφθηκαν, σύμφωνα με την αριθμ. 244/27-9-2012 απόφαση του Τμήματος Γ’ του ΑΣΕΠ και την Υπουργική Απόφαση ανακατανομής των θέσεων διορισμού των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης κατά κλάδο και ειδικότητα.  Επισημαίνεται ότι εκκρεμεί ο συμπληρωματικός διορισμός 3 εκπαιδευτικών από το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2008, σε θέσεις οι οποίες εγκρίθηκαν με την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/51/ οικ. 18881/14-8-2012 απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 ΠΥΣ 33/2006 αλλά δεν κατέστη δυνατή η κάλυψή τους.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι με την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών αναμένεται να καλυφθεί το σύνολο των θέσεων που έχουν εγκριθεί για το σχολικό έτος 2012-2013.

Μέχρι της παρούσης, δεν έχουν διατεθεί για κάλυψη με μόνιμο διορισμό 477 θέσεις από το σύνολο των προκηρυγμένων θέσεων εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του έτους 2008.

Η Διεύθυνση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. προτίθεται να διορίσει, τα επόμενα σχολικά έτη, το σύνολο των εναπομεινάντων διοριστέων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 2008 (πρόκειται για τους ανωτέρω αναφερόμενους 477 εκπαιδευτικούς) σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, εφόσον τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών & Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αποφασίσουν και εγκρίνουν την πλήρωση των θέσεων αυτών.

 

 

.