Η παρουσία του Αγ. Οικουμενίου στο Καμερούν

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί χαίρετε έν Κυρίῳ πάντοτε,

Μέ τήν εὐλογία τοῦ Κυρίου μας, τίς πρεσβεῖες τῆς Παναγίας αὐτοῦ Μητρός , Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας πρίν μερικά χρόνια θέσαμε τόν θεμέλιον λῖθον γιά μιά ἐκκλησία τοῦ Ευαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στήν πόλιν Ebebda τοῦ Καμερούν 160 χιλιόμετρα ἀπό τήν πρωτεύουσα Γιαουντέ, δίπλα στόν ποταμό Σαναγκά πού διατρέχει σχεδόν ὁλόκληρο τό Καμερούν. Τό οἰκόπεδο ἦταν δωρεά μιᾶς εὐλαβοῦς οἰκογενείας τῆς περιοχῆς οἱ ὁποῖοι ἀπετέλεσαν καί τά πρῶτα μέλη τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῆς Ebebda.

       Τό ἔργο τῆς ἀνεγέρσεως ἀνέλαβε ἐξ ὁλοκλήρου ὁ Ἱεραποστολικός Σύλλογος «Ο ΑΓΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΣ» ὁ ὁποῖος ἐδῶ καί πολλά χρόνια συνδράμει παντοιοτρόπως τήν Ἱεραποστολή σέ ὅλα τά μῆκη καί πλάτη τῆς Γῆς. 

Ἔτσι μετά ἀπό δύο χρόνια ἐπερατώθη ἡ Ἐκκλησία ἡ ὁποῖα ἔχει μιά μοναδική ἀρχιτεκτονική ἡ ὁποῖα προσιδιάζει στίς ἀρχιτεκτονικές φόρμες τῆς παραδοσιακῆς Ἀφρικανικῆς ἀρχιτεκτονικῆς, εἶναι ὀκτακιώνιος ροτόντα μέ ἐγγεγραμένον τροῦλο, ἀμφιθεατρική κατανομή τῶν θέσεων τῶν πιστῶν καί τό θυσιαστήριον είς τό μέσον τοῦ ναοῦ κάτωθεν τοῦ τροῦλου. 

 Στήν συνέχεια ὁ ἵδιος Σύλλογος «Ο ΑΓΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΣ» χρηματοδότησε τήν κατασκευή κατοικίας τοῦ Ἱερέως, διάνοιξη πηγαδιοῦ καί τήν οἰκοδόμηση μάνδρας γῦρω ἀπό τά κτίσματα.

Εὐχαριστοῦμε στό πρόσωπον τῆς Προέδρου κ. Φωτεινῆς Παπαχρῆστου καί τῶν Μελῶν τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἱεραποστολικοῦ Συλλόγου «Ο ΑΓΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΣ» ὅσους συνέδραμαν μέ τό ὑστέρημα ἤ τό περίσσευμα τῆς ἀγάπης των στήν τόσο σημαντική ὀργάνωση τοῦ λειτουργικοῦ κέντρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στήν πόλιν Ebebda τοῦ Καμερούν. Εἴθε ὁ Κύριος νά τούς ἀνταποδίδει ἀντί τῶν ἐπιγείων τά οὐράνια ἀντί τῶν προσκαίρων τά αἰώνια. 

Μετ’ εὐχῶν καί εὐγνωμοσύνης καί τῆς τοῦ Κυρίου ἀγάπης

Ο Καμερούν Γρηγόριος