Οι αποφάσεις που έλαβε την περασμένη Δευτέρα ο «Άγιος Βησσαριώνας» του Δήμου Πύλης

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Άγιος Βησσαριώνας» το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις:

-Κατά πλειοψηφία το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να υποβάλει Αίτηση συμμετοχής-Δήλωση -Προσφορά στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στα πλαίσια της Αρ.Πρωτ.757/24-5-2011 πρόσκλησης ενδιαφέροντος, για τη χρηματοδότηση των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Πύλης

-Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο συγκρότησε επιτροπή παραλαβής εργασιών, υπηρεσιών και μεταφορών για το έτος 2011

– Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο συγκρότησε επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τη σύναψη συμβάσεων που αφορούν εκτέλεση έργων, εργασιών και παροχή υπηρεσιών

-Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε Δικηγόρο για συζήτηση- κατάθεση υπομνήματος στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρικάλων

– Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε αρμόδιο υπάλληλο για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

-Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε αρμόδιο υπάλληλο για το κλείσιμο των τραπεζικών λογαριασμών των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πύλης τα οποία συγχωνεύτηκαν και μεταφορά των χρηματικών τους υπολοίπων στον Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy