Αιτήσεις θεραπείας για τους εκπαιδευτικούς

sxoleio mathitis

Τοποθετήσεις υπεραρίθμων σε οργανικά κενά μετά από ρύθμιση υπεραριθμίας για το σχολικό έτος 2014-2015 

Σας γνωρίζουμε ότι το ΠΥΣΔΕ ν. Τρικάλων με την 54η/13-08-2014 Πράξη του και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.50/96, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 100/97 και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 269/2000, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.3848/2010, τοποθέτησε καθηγητές σε οργανικά κενά σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς του μετά από ρύθμιση υπεραριθμίας για το σχολικό έτος 2014-2015, όπως φαίνεται στον σχετικό πίνακα που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (http://dide.tri.sch.gr)
ΠΡΟΣΟΧΗ
Καθίσταται σαφές ότι οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί δεν τοποθετούνται σε σχολείο όμορης ομάδας αν υπάρχει κενό σε σχολεία της ίδιας ομάδας με το σχολείο όπου υπηρετούσαν σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 του Π.Δ. 100/97 και με την υπ΄αριθμ πρωτ. 84852/Δ2/20-06-2013 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΠΑ

Αιτήσεις θεραπείας θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 19 -08-2014.
Οι καθηγητές που τοποθετήθηκαν μετά από ρύθμιση υπεραριθμίας σε οργανικά κενά οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στις νέες οργανικές τους θέσεις στις 01-09-2014.

Παρακαλούμε να τηρηθεί αυστηρά η ανωτέρω προθεσμία για την ομαλή λειτουργία των εργασιών του Συμβουλίου.

.