Επιστολή “φωτιά” μοναχού: Μητροπολίτης απειλεί να κόψει ρεύμα και νερό σε μοναστήρι

“Φωτιά” στους κόλπους της Εκκλησίας βάζει με ανοιχτή επιστολή του ο π. Ειρηναίος Γιακουμάκης, ο οποίος ταυτόχρονα είναι δικηγόρος Κύπρου. Αφορμή στάθηκε η πρόσφατη προσφυγή του στο Δικαστήριο της Ευρώπης, ζητώντας να μπορεί να ασκεί δικηγορία και στην Ελλάδα.

Ο π. Ειρηναίος, μέσω της επιστολής του, απευθύνει δριμύ κατηγορώ κατά του μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων, κ. Τιμοθέου. Ισχυρίζεται, μάλιστα, ότι ο μητροπολίτης προειδοποίησε τις μοναχές της Μονής Αγίων Δώδεκα Αποστόλων «Κόκκινη Εκκλησιά» να εγκαταλείψουν το μοναστήρι, διότι διαφορετικά θα κόψει στο μοναστηριακό συγκρότημα το νερό και το ρεύμα!

Διαβάστε την επιστολή:

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Στίς 18 Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., συζητήθηκε ἐνώπιον της Ὁλομελείας τοῦ Δικαστηρίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης (ΔΕΕ), ἡ ὑπ’ ἀριθμ. C – 431/17 ὑπόθεσίς μου κατά τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Ἀθηνῶν, μετά ἀπό ἀποστολή προδικαστικοῦ ἐρωτήματος τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, περί τοῦ ἄν εἶναι σύμφωνη μέ τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, ἡ ἀπαγόρευση στούς Μοναχούς δικηγόρους, πού κατέχουν ἐπαγγελματικό τίτλο ἀπό ἄλλο κράτος μέλος, νά ἀσκοῦν δικηγορία στήν Ἑλλάδα.

Κατά τήν ἔναρξη τῆς ἀκροαματικῆς διαδικασίας, ὁ ἐκπρόσωπος καί Νομικός Σύμβουλος τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Ἀθηνῶν, Λέκτορας κ. Νικολόπουλος, αἴφνης, καί ἐνῶ εἶχε κλείσει ὁ φάκελλος καταθέσεως ἐγγράφων, ἀνέφερε, ὅτι τήν προηγουμένη τῆς δικασίμου, δηλαδή στίς 17 Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., ἀπέστειλε ἔγγραφο ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος Ἄνθης στον ΔΣΑ, λέγοντας, ὅτι «ὁ Μοναχός Εἰρηναῖος δέν ἀνήκει σέ καμμία Ἱερά Μονή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος».

Ἰσχυρίσθηκε δέ, ὅτι δῆθεν ἀνήκω εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, προκειμένου νά θέσῃ ἄνευ ἀντικειμένου τήν δίκην, ἤ νά ἀναδείξῃ ἐμέ τόν προσφεύγοντα, «ψεύτην», ἐνώπιον τοῦ Δικαστηρίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης.

Ἐνῶ, ὁ ἴδιος Μητροπολίτης, ἔχει εἰς χεῖράς Του, καί βεβαίωσιν ἀποκοπῆς μου ἐκ τοῦ κλίματος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, καί γνωρίζει τήν ἐγγραφήν μου εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Γεωργίου Κρημνῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ζακύνθου, μέσῳ σχετικῆς ἀλληλογραφίας τῶν δύο Μητροπόλεων.

Καί ἐρωτῶ, τέτοια μέσα ἀναληθείας, ἐλλείψεως Δημοκρατίας καί χρηστοηθείας, σέ συνέργεια μέ τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Θεσσαλιώτιδος, μέ σκοπόν τόν ἀποπροσανατολισμόν τοῦ Δικαστηρίου ἀπό τοῦ ἐξεταζομένου ζητήματος, χρησιμοποιεῖ ὁ Νομικός Σύμβουλος τοῦ ΔΣΑ κ. Νικολόπουλος, στήν Εὐρώπη, διά νά ἀντικρούσῃ τό αἴτημά μου περί ἐγγραφῆς μου στον ΔΣΑ, ὡς Κοινοτικοῦ ἤδη Δικηγόρου;

Ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος ἔχει ἐπιβεβαίωση ἀπό τούς 80 Σεβασμιωτάτους Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἤ τήν Ἱεράν Σύνοδον, περί τοῦ ὅτι δέν εἶμαι ἐγγεγραμμένος σέ καμμία Ἱεράν Μονήν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καί ἀποφθέγγεται οὕτως ἐξ ὀνόματός Των;

Καί «σέ τί κατατείνει τό ἔγγραφο αὐτό, ποιό σκοπό ἔχει ἡ ἀναφορά σας αὐτή», ὅπως ἐμβρόντητον ἄφησε τόν εἰρημένον Νομικόν Σύμβουλον, ἡ αὐθωρεί καί παραχρῆμα ἐρώτησις αὐτή, τῆς Ἀγγλίδος Γενικῆς Εἰσαγγελέως κας Sharpston. Τήν ἴδια ὥρα τῆς ἀνωτέρω διαδικασίας εἰς τό Λουξεμβοῦργον, ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, ὁ Ὁποῖος διέλυσε μίαν ἐκ τῶν Ἱερῶν Μονῶν τῆς Μητροπολιτικῆς Του Περιφερείας, τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων «Κόκκινη Ἐκκλησιά», ἐπεσκέπτετο τήν Ἱεράν Μονήν.

Ἡ Ἱερά Μονή αὐτή ἱδρύθηκε πρό χιλίων ἐτῶν, καταστᾶσα Κοκκίνη διά τό πρό αἰώνων αἷμα τῶν ἐσφαγμένων Πατέρων ὑπό Τούρκων, χωρίς ποτέ νά διαλυθῇ. Τοῦτο δέ ἔπραξε μέσῳ διασπορᾶς ἀναληθῶν εἰδήσεων περί μή προσελεύσεως ἑλληνίδων δοκίμων εἰς τήν εἰρημένην ὡς ἄνω Ἱεράν Μονήν, πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τό Συμβούλιον τῆς Ἐπικρατείας καί τό Ὑπουργεῖον Παιδείας καί Θρησκευμάτων, καί πρός Αὐτόν τόν Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας. Ἐν συνεχείᾳ δέ ἀπεφάσισε τήν ἀποπομπήν τους εἰς τήν Ἱεράν Μονήν «Καραϊσκάκη», ἡ ὁποία δέν πληροῖ τίς στοιχειώδεις προϋποθέσεις γιά μετεγκατάσταση τῶν μοναχῶν.

Στίς 18 Σεπτεμβρίου λοιπόν ἐ.ἔ. ἐπισκέφθηκε, μετά τοῦ Πρωτοσυγκέλλου Του, τάς Μοναχάς, πού ἐγκαταβιοῦν ἐν Αὐτῇ, καί, παρουσίᾳ τῆς πρῲην Ἡγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ἀνεκοίνωσε πρός αὐτάς τά κάτωθι: «Βγῆκε τό Προεδρικό Διάταγμα, πρέπει νά συμμορφωθεῖτε, δέν ὑπάρχει πιά τό Μοναστῆρι, νά μαζευτεῖτε καί νά πᾶτε ὅλες κατά τήν ὑπόδειξίν μου, στόν Ἅγιο Γεώργιο «Καραϊσκάκη». Τα κτίρια τά θέλω, θέλω νά τά φτιάξω. Καί ἐάν δέν τό κάνετε, θά ἀναγκαστῶ νά πάρω ἄλλα μέτρα. Ἀπό τήν ἄλλη ἑβδομάδα, θά σᾶς κόψω τό νερό καί τό ρεῦμα».

Στήν ἐρώτηση μιᾶς ἐκ τῶν Ἑλληνίδων Δοκίμων, «αὐτά λέγει τό Εὐαγγέλιο, Σεβασμιώτατε;», ὁ Μητροπολίτης ἀπήντησε: «Τό Εὐαγγέλιο, λέγει γιά τό Φραγγέλιο. Ἐγώ τά κτίρια ἐδῶ τά θέλω καί τά θέλω τώρα. Καί πᾶτε νά φύγετε τώρα, εὐχή πήρατε, νά φύγετε, νά φύγετε» φωνασκῶντας, καθώς ἀποχωροῦσαν οἱ Μοναχές τῆς αἰθούσης, διά τά κελλία των.

Ἔτσι ἀπέδειξε περίτρανα ὁ Σεβασμιώτατος, τόν πραγματικόν λόγον, πού διέλυσε την Ἱεράν Μονήν, δυστυχῶς μέ συνέργειαν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου: «Ἐγώ τά κτίρια τά θέλω καί τά θέλω τώρα, πᾶτε νά φύγετε».

Σημειωτέον, ὅτι μετά τήν ἐνθρόνησίν Του, ἔλεγε μέ λυγμούς στήν Προηγουμένη Γερόντισσα Μαριάμ, Ἑλληνίδα Φιλόλογο, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κόκκινης Ἐκκλησιᾶς : «Ἥμαρτον, συγγνώμην, πού δέν ἦλθα ἀκόμη νά μιλήσωμε», καί πρώτη φορά πῆγε ΠΡΟΧΘΕΣ!, μετά ἀπό τρία χρόνια καί τρεῖς μῆνες, καί τοῦτο ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΑΠΟΠΕΜΨΕΙ τήν Μοναστικήν Ἀδελφότητα. Τό φραγγέλιο χρησιμοποίησε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὅπως ὅλοι γνωρίζομεν, διά τούς ἀργυραμοιβούς, πού εἶχον μετατρέψει τόν Οἶκον τοῦ Θεοῦ εἰς Οἶκον Ἐμπορίου, πόσω μᾶλλον δι’ ὅσους ἐκδιώκουν τάς προσευχομένας ἐντός τοῦ Ναοῦ ψυχάς, προκειμένου νά καρπωθοῦν τά κτίρια τοῦ Ναοῦ! καί τόν Ναόν!, τοῦ Ὁποίου τάς κλεῖς παρακρατεῖ ἡ πρῲην Ἡγουμένη, μή ἐπιτρέπουσα εἰς τήν Μοναστικήν Ἀδελφότητα τόν ἐκκλησιασμόν των ἐν Αὐτῷ, τῇ ἐντολῇ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου, ἐπί τριετίαν.

Εὐλόγως θέτω τά ἐρωτήματα: Γι’ αὐτό ἐξελέγη Ἀρχιερεύς; Γι’ αὐτό ποιμαίνει τόν περιούσιον λαόν τῆς Θεσσαλιώτιδος, καί δίδει τό παράδειγμα εἰς τούς πιστούς; Διά νά καταργῇ τάς Ἱεράς Μονάς καί νά καρποῦται τά κτίριά των;

Περαιτέρω, θά πρέπει νά ἀναφερθῇ, ὅτι πρό ἑβδομάδος, μετά τήν ἔκδοσιν ὑπό τῆς Ναοδομίας τῆς ἀδείας ἀναστηλώσεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πέτρας, (τήν ὁποίαν ἄδειαν ἀρνεῖται, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης, νά ἀποστείλῃ εἰς τήν Περιφέρειαν Θεσσαλίας πρός δημοπράτησιν τοῦ ἔργου, ὅπως διά τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 15159/578/09.02.2017 Ἐγγράφου της ἔχει ζητήσει ἡ Διεύθυνση Τεχνικῶν Ἔργων Π.Ε. Καρδίτσης, κόστους περί τῶν 4 ἐκ. εὐρώ,) δήλωσε ὁ Ἴδιος Μητροπολίτης, εἰς Ἱερομόναχον Ἀδελφόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πέτρας, ὅτι ἐντός μηνός θά ἔλθῃ νά ἀφαιρέσῃ τά ἀγορασμένα μας ἀπό τόν Ἴδιον Ἀντιμήνσια καί θά κλειδώσῃ τόν Ἱερόν Ναόν, διά νά μή δύνανται οἱ Πατέρες νά ἐκκλησιάζωνται. Ἐν συνεχεία δέ συμπλήρωσε, ὅτι πρέπει νά ἀναχωρήσουν εἰς ἄλλην Ἱεράν Μητρόπολιν, οὕτως ὥστε μετά τήν ἐκδίωξιν των, νά προχωρήσῃ ὁ Ἴδιος τήν διαδικασίαν, ὡς «ἀναστηλωτής» τῆς Μονῆς. Μέ αὐτόν τόν τρόπον θέλει νά ἐκμεταλλευθῇ και καρπωθῇ τό αἷμα, τόν κόπον, καί ἱδρῶτα, τοῦ ἐπί δεκαπενταετίαν ἀγῶνος τοῦ Ἡγουμένου Αὐτῆς καί Πνευματικοῦ Πατρός ἡμῶν καί Γέροντος Ἀρχιμανδρίτου κ. Διονυσίου, διά τήν ἀναστήλωσιν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ἀφοῦ δέν ἠδυνήθη εἰς τέλος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης νά Τόν «καθαιρέσῃ», μέσῳ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Πειθαρχικῶν Συμβουλίων, πρό τῆς μετεγκαταστάσεώς Του εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Ζακύνθου.

Εἶναι Ἀνθρωπιστική, Χριστιανική, Πνευματική, Ἠθική, μία τέτοια συμπεριφορά ἑνός Μητροπολίτου; Νά ἐκδιώκει Μοναστικές Ἀδελφότητες, νά διαλύῃ Ἱερά Μονή, διά νά καρπωθῇ τά ἀκίνητά της, καθ’ ὅν χρόνον μάλιστα ἐκκρεμοῦν ἐνώπιον τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας ἡ συζήτησις τῆς αἰτήσεως ἀναστολῆς, προσωρινῆς διαταγῆς, καί τῆς αἰτήσεως ἀκυρώσεως, κατά τῶν πράξεων διαλύσεως τῆς ἱστορικῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων «Κόκκινης Ἐκκλησιᾶς», μέ Ἀδελφότητα 13 ἐγγεγραμμένων Μελῶν; πράξεις αἱ ὁποῖαι ἑδράζονται εἰς ἀποφάσεις διορισμένου, ὑπό τοῦ Ἰδίου Μητροπολίτου, Ἡγουμενουσυμβουλίου, τοῦ ὁποίου μάλιστα ἡ συγκρότησις καί ἡ σύνθεσις πάσχει νομικά;

Ὅθεν, διά τῆς παρούσης, ἀναφέρω πάντα ταῦτα, ἀπευθυνόμενος εἰς τήν συνείδησιν τῶν Πιστῶν καί εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Διά τήν εἰς βάρος μου, ἐκ μέρους τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων κ. Τιμοθέου, συκοφαντικήν δυσφήμησιν εἰς τήν Ἑλλάδα καί ἐνώπιον τῆς Μείζονος Συνθέσεως τοῦ Δικαστηρίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Ἑνώσεως, Καί, ἐξ ὀνόματος τῶν ἐξουσιοδοτούντων με αὐτοπτῶν καί αὐτηκόων Μοναζουσῶν, πού κατοικοῦν εἰς τήν ἄρτι διαλυθεῖσαν «νομικῶς» Ἱεράν Μονήν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων «Κόκκινη Ἐκκλησιά», Διά τήν ἀπειλήν καί θέσιν εἰς κίνδυνον τῆς ζωῆς των, διά τῆς δηλώσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου, περί διακοπῆς ρεύματος καί ὕδατος, σέ 7 ἡμέρες, εἰς τόν τόπον ὅπου διαμένουν καί ἀσθενεῖς ὑπερήλικες Μοναχαί, ἀναγκαιούμεναι ὀξυγόνου, ἀναμένουσαι τήν ὁριστικήν ἐπί τοῦ θέματος ἀπόφασιν τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας.

Ἐπειδή δέ ὁ καθείς καταγράφει τήν ἱστορίαν του, φανεροῦσαν τό ἦθός του, θέτοντας ταῦτα πάντα εἰς γνῶσιν τῆς Ἐκκλησίας, κατά τό «Εἰπέ τῇ Ἐκκλησίᾳ», Ἐναποθέτω εἰς τήν κρίσιν τῆς Ἱεραρχίας τήν ἄσκησιν Ἐκκλησιαστικοῦ Πειθαρχικοῦ Ἐλέγχου κατά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Τιμοθέου Ἄνθη, ἐπιφυλασσόμενος νά προσκομίσω εἰς τό Σῶμα τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, σχετικά ἔγγραφα, δημόσια καί ἰδιωτικά, καθώς καί μαρτυρικάς καταθέσεις.

Ὁ Δηλῶν

π. Εἰρηναῖος

(κατά κόσμον Ἀντώνιος Ἐμμ. Γιακουμάκης)

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Κρημνῶν Ζακύνθου.

Πηγή: thesstoday.gr