Ενημέρωση για προγράμματα και δράσεις από τον δήμο Φαρκαδόνας

 

dimarxio__farkadonas

 

 

 

Ο Δήμος Φαρκαδόνας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γεωργούς και κτηνοτρόφους για δύο παρατάσεις σε ισάριθμα προγράμματα/δράσεις του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα:

 

Μέτρο 133

Τροποποιείται και παρατείνεται η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης – φακέλων υποψηφιότητας για ένταξη στο Μέτρο 133 «Ενημέρωση-προώθηση των προϊόντων στο πλαίσιο συστημάτων για την ποιότητα των τροφίμων», του ΠΑΑ 2007-2013, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31/05/2012.

Η τροποποίηση αφορά στην παράγραφο 7.1 «Υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης και Φακέλων Υποψηφιότητας – Έλεγχος πληρότητας». Η παράταση αφορά ατην κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι 31-5-2012.

Σκοπός του Μέτρου είναι η παροχή στήριξης σε ομάδες παραγωγών που παράγουν προϊόντα ποιότητας, προοριζόμενα για ανθρώπινη κατανάλωση, με στόχους (α) την ενημέρωση των καταναλωτών σε ό,τι αφορά τη διαθεσιμότητα και τις προδιαγραφές των προϊόντων, και (β) την προώθηση των προϊόντων αυτών

Το σύνολο της Δημόσιας Δαπάνης για την παρούσα Πρόσκληση, ανέρχεται σε 4.000.000 ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Μέτρο έχουν ομάδες παραγωγών γεωργικών

προϊόντων, οποιασδήποτε νομικής μορφής, που απαρτίζονται αποκλειστικά από δικαιούχους του Μέτρου 132 του ΠΑΑ «Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων». Επαγγελματικές ή/και διεπαγγελματικές οργανώσεις, που αντιπροσωπεύουν έναν ή περισσότερους τομείς, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως ομάδες παραγωγών. Στα πλαίσια του Μέτρου ενισχύονται επιχειρησιακά σχέδια δράσης μέγιστης διάρκειας τριών (3) ετών, που περιλαμβάνουν επιλέξιμες δράσεις ενημέρωσης, προώθησης και διαφήμισης ενός συγκεκριμένου προϊόντος ποιότητας στην εσωτερική αγορά. Η Δημόσια Δαπάνη, που χορηγείται ως ενίσχυση στους δικαιούχους, ανέρχεται στο 70% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών και η ιδιωτική συμμετοχή των δικαιούχων στο 30%. Το μέγιστο ποσό επιλέξιμου προϋπολογισμού, ανά δικαιούχο ομάδα παραγωγών, ανέρχεται σε 100.000 ευρώ και η αντίστοιχη Δημόσια Δαπάνη σε 70.000 ευρώ. Ο Φ.Π.Α. δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στη Μονάδα Β2 της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (τηλέφωνα επικοινωνίας 210 5275249, -251, -084) και στους διαδικτυακούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων: www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr.

Μέτρο 2.1.4

Επίσης, ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους ότι με το υπ’ αριθμ. 1835/52594/04-5-2012 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων τροποποιήθηκε η αριθμ. 1005/25729/05-3-2012 (ΑΑ:Β44ΓΒ-2ΩΧ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της δράσης 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του μέτρου 2.1.4 του ΠΑΑ 2007-2013, για τα εξής σημεία:

α) η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης της παραπάνω πρόσκλησης από 04-5-2012 λήγει στις 30-6-2012 και

β) έγινε τροποποίηση της παραγράφου 6.Β.Ι.α, έτσι ώστε η υποβολή της αίτησης ενίσχυσης να γίνει σύμφωνα με τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης (ΑΕΕ) του έτους 2012 αντί του 2011.