Ενα σπάνιο φυσικό φαινόμενο στο ποτάμι Ληθαίος των Τρικάλων

Ενα σπάνιο φυσικό φαινόμενο δημιουργήθηκε στον ποταμό Ληθαίο στα Τρίκαλα. Το φαινόμενο ονομάζεται «αχνός» και δημιουργείται όταν κάτι έχει υψηλή θερμοκρασία σε σύγκριση με το περιβάλλον.

Αυτό συνέβη στα Τρίκαλα όταν η εξωτερική θερμοκρασία έφτασε το -9 και το νερό είχε υψηλότερη με αποτέλεσμα ο αχνός να «σκεπάσει» την πεζογέφυρα.

Το ίδιο ακριβώς φαινόμενο ισχύει όταν η ανθρώπινη αναπνοή βρίσκεται σε ψυχρό περιβάλλον.

Á÷íüò âãáßíåé áðü ôá íåñÜ ôïõ Ëçèáßïõ ðïôáìïý óêåðÜæïíôáò ôçí êåíôñéêÞ ðåæïãÝöõñá ôï âñÜäõ ôçò ÔåôÜñôç 12 Éáíïõáñßïõ 2017. Ïé ÷áìçëÝò èåñìïêñáóßåò (-9) êáé ôï ÷éüíé äçìéïýñãçóáí Ýíá óðÜíéï öáéíüìåíï óôçí ðüëç ôùí ÔñéêÜëùí (EUROKINISSI/ÈÁÍÁÓÇÓ ÊÁËËÉÁÑÁÓ)

Φωτογραφίες από το πρακτορείο «Eurokinissi» για την kathimerini.gr