Έλεγχος στην Αναπτυξιακή Τρικάλων Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.-ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. και στην – Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων

Υστερα από καταγγελία έλεγχος πραγματοποιήθηκε στην Αναπτυξιακή Τρικάλων Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.-ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. και στην – Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων από   Επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης.

Έλεγχος στην Αναπτυξιακή Τρικάλων Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.-ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. και στην – Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων κατόπιν καταγγελίας, διενεργήθηκε, με αντικείμενο τις ενέργειες της «Αναπτυξιακής Τρικάλων-Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.» (ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.), ως προς την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου από το 2010 μέχρι σήμερα.

Στο πλαίσιο του ελέγχου διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: Κατά το έτος 2008 η πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) Τρικάλων κατέθεσε το ποσό των 64.680,03 ευρώ προκειμένου να συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «Αναπτυξιακής Τρικάλων-Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.».

Από το ανωτέρω ποσό έγινε αποδεκτό ποσό ύψους 34.855,92 ευρώ για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Το υπόλοιπο ποσό (29.824,11 ευρώ), ήτοι η διαφορά καταβεβλημένου και πιστοποιημένου ποσού για την αύξηση του κεφαλαίου, αποφασίστηκε να επιστραφεί στην πρώην Ν.Α. Τρικάλων ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

Ωστόσο, το ποσό δεν επεστράφη αλλά παρέμεινε στην εταιρεία για μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και τελικά θεωρήθηκε ως νόμιμη καταβολή και έγινε αποδεκτό στη διαδικασία πιστοποίησης της τελευταίας μερικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, σύμφωνα με το αριθ. 273/2016 πρακτικό – απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με την αρ. 2580/30-8-2016 ανακοίνωση και το αρ. 30/2016 πρακτικό –απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Συνεπεία των διαπιστώσεων του ελέγχου, αναζητήθηκαν πειθαρχικές ευθύνες