Εκστρατεία αγάπης της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών

mitropolitrikkis copy

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Τρίκκης καί Σταγῶν προβληματιζομένη μπροστά στίς ἀνάγκες αἵματος ἀπό ἀσθενεῖς ἀδελφούς μας, πού εἶναι μεγάλες, ἀλλά πιο ἔντονα προ-βληματισμένη μπροστά στούς ἀδικαιολόγητους φόβους τῶν συνανθρώπων μας νά προ-σφέρουν αἷμα διοργανώνει καί πάλι ἐκστρατεία ἀγάπης μέ προσφορά αἵματος.

– Ἡ αἱμοδοσία εἶναι ἕνα πνευματικό γεγονός καί ὑπόθεση καρδιᾶς.

– Εἶναι ἡ τελειότερη μορφή Χριστιανικῆς ἀγάπης καί ἰσότητος καί προβάλλει τόν ἄνθρωπο.

– Ἄν αἰσθάνεσαι τήν ἀνάγκη νά βοηθήσεις τόν συνάνθρωπό σου καί δέν ἔχεις τήν οἰκονομική δυνατότητα Δ Ω Σ Ε Λ Ι Γ Ο Α Ι Μ Α. Από σένα δέν στερεῖ τίποτε, ἐνώ στόν διπλανό σου προσφέρει πολλά. Εἶναι ἰατρικῶς ἀποδεδειγμένο ὅτι ποσοτικῶς του-λάχιστον τό αἷμα πού δίνεις ἀναπληρώνεται στόν ὀργανισμό μέσα σέ λίγες ὧρες. Σέ πολλές δέ περιπτώσεις ἡ αἱμοδοσία εἶναι καί ἰδιαίτερα εὐεργετική γιά τήν ὑγεία.

– Μέχρι σήμερα ἰσχύει τό ἑξῆς μέτρο: «προσφορά μικρή, ζήτηση πολύ μεγάλη». Γιατί νά μή συμβάλλουμε στήν ἀντίστροφή του; Νά προσφέρουμε ἄφοβα, ὥστε νά φαί-νεται δυσανάλογα μικρή ἡ ζήτηση σέ αἷμα.
– Γιά ὅλα αὐτά συνεννοήσου μέ τόν ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας σου γιά νά σέ ἐγγράψει στήν κατάσταση ἐθελοντῶν αἱμοδοτῶν, τήν ὁποία ὑποχρεοῦται νά ὑποβάλλει στήν Μη-τρόπολη. Μήν καθυστερεῖς καί εἰδοποίησε καί τούς συγγενεῖς, φίλους, γνωστούς σου νά κάνουν τό ἴδιο.

– Ἡ ἡμερομηνία αἱμοδοσίας εἶναι τήν Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014, 9-12 τό πρωί στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὁδός Ἀπόλλωνος 19.

Ὑπογραμμίζεται ὅτι, ὅσοι δέν μποροῦν στίς 12 Νοεμβρίου, μποροῦν νά προσέλ-θουν στό Νοσοκομεῖο (Τμῆμα αἱμοδοσίας) καί νά δώσουν αἷμα, ὅποτε θέλουν τονίζοντας ὅτι εἶναι γιά τήν Τράπεζα αἵματος τῆς Μητροπόλεως Τρίκκης καί Σταγῶν, ὥστε νά γίνει ἡ χρέωση σωστά.

.