Εκλογές στον Κυνηγετικό σύλλογο Πύλης

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Πύλης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ, 7/10.3. 2019 απόφαση του και λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 6 έως 9 και 26 του Καταστατικού καλεί όλα τα μέλη του, που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα να συμμετάσχουν στην  ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα διεξαχθεί στις 14/4/2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 10..00 π. μ. στην ‘’ΤΑΒΕΡΝΑ-ΟΥΖΕΡΙ    ‘’ Ο ΜΑΚΗΣ’’ για συζήτηση  και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης..

  1. Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης και πρακτικογράφου.
  2. Έγκριση Απολογισμού  Διαχειριστικού  έτους
  3. ‘’’           Προϋπολογισμού  Διαχειριστικού  έτους 2019.
  4. ‘’’            Πεπραγμένων  Δ.Σ.  για την διετία 2017-2018.
  5. ‘’’            Έκτακτης εισφοράς για φιλοθηραματικούς  σκοπούς για την Κυνηγετική περίοδο 2019-2020.
  6. Εισηγήσεις –προτάσεις –ανακοινώσεις επί  ειδικών θεμάτων.
  7. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής.
  8. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεκτικής επιτροπής.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση  θα επαναληφθεί  την Κυριακή 21/4/2019 στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα χωρίς νέα πρόσκληση και η οποία θα βρίσκεται  σε απαρτία με οποιαδήποτε  αριθμό παρόντων μελών.

Κάθε μέλος που επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για το νέο Δ.Σ. ή την Ελεκτική  Επιτροπή και εφ’ όσον πληροί τις προϋποθέσεις  του άρθρου 9 παρ. 2 του Καταστατικού λειτουργίας του Συλλόγου , θα πρέπει να υποβάλλει την προβλεπόμενη από το Καταστατικό ,αίτηση υποψηφιότητας  μέχρι 29/3/2019 στα γραφεία του Συλλόγου Πύλης και μέχρι 14..00 π. μ.

Τα μέλη για να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση και τις Αρχαιρεσίες θα πρέπει να φέρουν μαζί τους θεωρημένη άδεια θήρας για την Κυνηγετική περίοδο 2018-2019.

 

Πύλη  18/3/2019

Για το Διοικητικό  Συμβούλιο

 

Ο                                                                                                                         Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                Γεν. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παπασπύρου  Στυλιανός                                                                    Λαμπρογιώργος   Δημήτριος