Εγκρίθηκε το Περιφερειακό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της φτώχειας

agorastos 589

Σημαντική βοήθεια στη μάχη που δίνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας για την καταπολέμηση της φτώχειας και την εμβάθυνση της κοινωνικής συνοχής για την επόμενη πενταετία, αποτελεί το Περιφερειακό Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης για την Προγραμματική Περίοδο 2014- 2020 ύψους 175 εκ. ευρώ, το οποίο και εγκρίθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην τελική του μορφή, από το Περιφερειακό Συμβούλιο.
Είχε προηγηθεί μακρά δημόσια διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της Θεσσαλίας αλλά και έρευνα σε βάθος όλων των παραμέτρων που οφείλουν να ληφθούν υπόψη για την κατάρτιση ενός αποτελεσματικού σχεδίου που έχει ανάγκη και η Περιφέρεια Θεσσαλίας για να συνδράμει στην αντιμετώπιση της δύσκολης συγκυρίας των τελευταίων ετών.
Η εκπόνηση του «Περιφερειακού Στρατηγικού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης» σε επίπεδο Περιφερειών προβλέπεται στο ΕΣΠΑ 2014-2020, ενώ όπως εξήγησε μιλώντας στο σώμα ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός «πρόκειται για ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένο και προπαντός ρεαλιστικό το οποίο δημιουργήθηκε από την κοινωνία για την κοινωνία».
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Στο πλαίσιο του εν λόγω στρατηγικού σχεδιασμού πραγματοποιήθηκε αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και διαπίστωση των αναγκών παρέμβασης στον τομέα της φτώχειας και του κοινωνικού διαχωρισμού και, συνακόλουθα, της προώθησης της κοινωνικής ένταξης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Πραγματοποιήθηκε επίσης «χαρτογράφηση» των ευπαθών ομάδων (ένταση του κοινωνικού διαχωρισμού) και της φτώχειας σε επίπεδο Δήμου, η αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των Κοινωνικών Δομών, η ανάδειξη «θυλάκων» αρνητικών κοινωνικών φαινομένων με χωρική ή/και κοινωνική διάσταση κ.λπ.
Η χαρτογράφηση αυτή προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες, άρα και το περιεχόμενο της περιφερειακής στρατηγικής, το είδος των δράσεων, την χωροθέτησή τους («εστίαση» της παρέμβασης), καθώς και την ιεραρχημένη ενσωμάτωσή τους σε «ομάδες δράσεων (ειδικούς στόχους).
ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Σε περιφερειακό επίπεδο, η αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας Θεσσαλίας εστιάζει
πρωτίστως στην ανάσχεση της αρνητικής εξέλιξης των κοινωνικοοικονομικών μεγεθών της, τα οποία προκύπτουν ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης και ύφεσης που πλήττει γενικότερα τη χώρα, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει τον αναπροσανατολισμό του περιφερειακού αναπτυξιακού μοντέλου στην έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, με χρονικό ορίζοντα πέραν της περιόδου 2014-2020.
Η αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού αξιοποιεί πόρους ΕΤΠΑ και ΕΚΤ που κατανέμονται σε δύο Άξονες Προτεραιότητας και αξιοποιούν το σύνολο των
προβλεπόμενων επενδυτικών προτεραιοτήτων.
Οι σχετικοί Άξονες – Προτεραιότητες του ΠΕΠ Θεσσαλίας έχουν ως εξής:
•Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική
ενσωμάτωση.
•Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική
ενσωμάτωση.
Οι επενδυτικές προτεραιότητες που στοχεύουν στην ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας και ιδίως στην προώθηση της αυτοαπασχόλησης, κατά προτεραιότητα στους τομείς της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης ή/και σε χωρικά επενδυτικά σχέδια.
Προβλέπεται επίσης η διατήρηση της απασχόλησης και του ανθρώπινου δυναμικού στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας και η προσαρμογής του στα νέα δεδομένα του οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη» στοχεύει στην επίτευξη της ολοκληρωμένης
ανάπτυξης και της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας του αγροτικού χώρου μέσω της μετάβασης σε ένα ισχυρό, αειφόρο αγρο-διατροφικό σύστημα και της αύξησης της προστιθέμενης αξίας των αγροτικών περιοχών. Η στρατηγική για την αγροτική ανάπτυξη χαρακτηρίζεται από την χωρική διάσταση της εφαρμογής της και στοχεύει στην κάλυψη των αναπτυξιακών αναγκών διακριτών ενοτήτων των αγροτικών περιοχών, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης συνολικής στρατηγικής, της οποίας οι ειδικοί στόχοι θα εξειδικεύονται σε χωρικές κατηγορίες.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Στην τοποθέτησή του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός σημείωσε μεταξύ άλλων τα εξής: «Μετά από μία μεγάλη και πολύμηνη διαβούλευση με τη συμμετοχή της κοινωνίας, της αυτοδιοίκησης, των φορέων και όλων όσων επιθυμούσαν να καταθέσουν προτάσεις, φθάσαμε στο τελικό σχέδιο της στρατηγικής για την καταπολέμηση της φτώχειας. Είναι ένα τελικό σχέδιο ύψους περίπου 175 εκ. ευρώ το οποίο χρηματοδοτείται από διάφορα ευρωπαϊκά ταμεία αλλά και από εθνικούς πόρους. Εάν με ρωτήσετε βέβαια εάν τα χρήματα αυτά είναι αρκετά, θα σας πω όχι, γιατί για να γίνουν αρκετά θα πρέπει να περάσουμε ως χώρα σε φάση ανάπτυξης και μέσω αυτής να περιοριστεί ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν ανάγκη. Δηλαδή ορισμένοι να βρουν δουλειά, να αυξήσουν το οικογενειακό τους εισόδημα και να αποκτήσουν ευχέρεια σε όλες τις ανάγκες που έχει η σημερινή ελληνική οικογένεια.
Εμείς κάναμε ότι μπορούσαμε, το αδύνατο δυνατό, ώστε να έχουμε ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένο και προπαντός ρεαλιστικό και γι’ αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν στη διαμόρφωσή του. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως αυτό το πρόγραμμα καταρτίστηκε από την ίδια την κοινωνία, από κάτω προς τα πάνω δηλαδή. Δεν ήρθαμε εμείς να το επιβάλουμε στην κοινωνία γιατί είναι για την ίδια την κοινωνία. Εκείνο που καλείται να το υλοποιήσει, εκλήθη να αποφασίσει.
Το σχέδιο καταρτίστηκε με στόχο η συστηματική καταπολέμηση της φτώχειας, η βιώσιμη κοινωνική ενσωμάτωση και η πολύπλευρη ενδυνάμωση και στήριξη της πρόσβασης των ευπαθών ομάδων στην αγορά εργασίας και στην επιχειρηματικότητα, καθώς και η διασφάλιση ισότιμων ευκαιριών πρόσβασης των ευπαθών ομάδων σε κοινωνικές και προνοιακές υπηρεσίες και παροχές, να γίνουν σε ένα κατάλληλα δομημένο και ιεραρχημένο δίκτυο δομών και υποδομών υγείας, κοινωνικής φροντίδας, εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, το ποίο να καλύπτει ισόρροπα σε σχέση με τις ανάγκες, τις αστικές και αγροτικές περιοχές της περιφέρειας.
Στόχος μας είναι να βγάλουμε σύντομα όλες τις προκηρύξεις με πρώτη αυτή των βρεφονηπιακών σταθμών γιατί τα χρήματα για τη στήριξη των οικογενειών που έχουν ανάγκη αυτή τη δυνατότητα, έρχονται κατά κύριο λόγο από την Ευρώπη και από το περιφερειακό πρόγραμμα Θεσσαλίας.»

.