Δημήτρης Κουρέτας: Mετεξεταστέα η διοίκηση αγοραστού στο μάθημα περιβάλλον

Τα αποτελέσματα της διαχείρισης Αγοραστού στον τομέα των εγκεκριμένων κονδυλίων του ΕΣΠΑ για την προστασία του περιβάλλοντος καταδεικνύουν την παντελή έλλειψη πολίτικης βούλησης.

Σύμφωνα με την καταγραφή της επιτροπής παρακολούθησης στις 31/10/2018, από το ήδη εγκεκριμένο πόσο των 103 εκ €  έχουν απορροφηθεί  6,3εκ€, δηλαδή μόλις και μετά βίας το  6% των διαθέσιμων  κονδυλίων.

πιο συγκεκριμένα:

  • δράση Θ.Σ.4: Στήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους  τομείς

απορροφητικότητα 0%   (απο17,5εκ€)

  • δράση Θ.Σ.5 : Προαγωγή της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων

απορροφητικότητα 40%    (4,9εκ απο12,5εκ€)

  • δράση Θ.Σ.6: Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων

απορροφητικότητα 2,2%    (1,6εκ απο 73,1εκ€)

Από τα παραπάνω στοιχεία της επιτροπής παρακολούθησης προκύπτει η τεράστια πολιτική ευθύνη της περιφέρειας,  όχι μόνο για την έλλειψη πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος και κατ επέκταση της υγείας των συμπολιτών μας, καθώς όχι μόνον δεν διεκδίκησε κονδύλια από εθνικά προγράμματα , αλλά δεν έχει αξιοποιήσει και τα ήδη εγκεκριμένα.

Αυτή η τακτική της διοίκησης Αγοραστού μας έχει οδηγήσει από την σωστή διαχείριση ,

πρόβλεψη και πρόληψη των διαφόρων περιβαλλοντικών θεμάτων, στην τακτική της απλής

γραφειοκρατικής διαπίστωσης των ζητημάτων ρύπανσης, με όλες τις συνέπειες που αυτό

συνεπάγεται για την υγεία μας αλλά και την έγκαιρη αποτροπή.

Η διοίκηση Αγοραστού είχε στα χέρια της από τον Φεβρουάριο του 2015 εγκεκριμένο σχέδιο παρέμβασης από την ΕΕ για το περιβάλλον, το οποίο πρακτικά το έχει παγώσει και το οποίο η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ θα ενεργοποιήσει με δέσμη μέτρων την επόμενη μέρα των εκλογών.

Σε σχέση με την καύση RDF από την όποια βιομηχανία σήμερα η  στο μέλλον,  η οποιουδήποτε εναλλακτικού καύσιμου μη ελέγξιμης σύνθεσης θεωρούμε ότι:

Ως έχει σήμερα η κατάσταση, σε ότι αφορά το είδος των ελέγχων και την πυκνότητα των μετρήσεων είτε εκ μέρους της όποιας βιομηχανίας  είτε εκ μέρους της Περιφέρειας, δεν παρέχεται ασφάλεια κι ως εκ τούτου είμαστε αντίθετοι στη συνέχιση του εγχειρήματος.

Προτείνουμε για την πληρέστερη εκτίμηση της κατάστασης σε ότι αφορά την ατμοσφαιρική ρύπανση στην περιοχή του Βόλου θα απαιτηθούν, αφενός η καταγραφή όλων των δυνητικών πηγών ρύπανσης και η  χωρική πύκνωση της τοποθέτησης νέων μόνιμων σταθμών μέτρησης, με αντικείμενο τη μέτρηση αιωρουμένων σωματιδίων( ΡΜ10, ΡΜ2,5) καθώς και βαρέων μετάλλων στα σωματίδια, δράση που εντάσσεται στη χρηματοδότηση  από το ΠΕΠ 2014/2020, την όποια η περιφέρεια ηχεί πλήρως αγνοήσει