Δημιουργία Μητρώου Αποκλειστικών Νοσοκόμων για το έτος 2022 ανακοίνωσε η 5η ΥΠΕ

Η 5η Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την αρ.πρωτ.Υ4α/οικ.37804/25-04-2013 (ΦΕΚ 1023/Β/2013)απόφαση του Υπουργού Υγείας με θέμα: «Παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς νοσοκομείων ΕΣΥ και ιδιωτικών κλινικών της Χώρας από αποκλειστικές νοσοκόμες και νοσοκόμους», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αρ.πρωτ.Υ4α/Γ.Π.οικ.75206/08-08-2013 (ΦΕΚ 1944/Β/2013)απόφαση του Υπουργού Υγείας, με την αρ.πρωτ.Γ6α/Γ.Π.οικ.61620/27-11-2018 εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας και την αρ.πρωτ.Γ6α/Γ.Π.90657/18/19-03-2019 (ΦΕΚ Β’ 1310/17-04-2019) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας δημιουργείται Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων,στο οποίο εγγράφονται οι ενδιαφερόμενες και οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές που εμπίπτουν στα γεωγραφικά όρια της ΥγειονομικήςΠεριφέρειας.

Λαμβάνοντας υπόψη τη λήψη των έκτακτων μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας από τη διασπορά της πανδημίας του κορωνοϊούCOVID-19 οι αιτήσεις θα αποστέλλονται μόνο ταχυδρομικά με συστημένη αλληλογραφία και εμπρόθεσμη σφραγίδα (ταχυδρομείου ή Courier) στη Δ/νση:

 

5η Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας,

Περιοχή Μεζούρλο, 41110, Λάρισα

Υπόψη κα. Μαρίνας Μπαντούκα,

τηλ. επικοινωνίας: 2413500858, 2413500832

 

 • Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται για το χρονικό διάστημα από 15-11-2021 έως και 03-12-2021.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές με σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 03-12-2021.

 • Επισημαίνεται ότι κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να εγγραφεί μόνο σε ένα νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική μεταξύ των τριών (3) επιλογών που θα δηλώσει αρχικά στην αίτηση.
 • Για την κατάταξη των υποψηφίων στις θέσεις των ονομαστικών καταλόγων λαμβάνονται υπόψη κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια και η εμπειρία τους, βαθμολογούμενα σύμφωνα με απολύτως αντικειμενικά κριτήρια.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα κοινωνικά κριτήρια των ανωτέρω αποφάσεων του Υπουργείου Υγείας θα πρέπει να προσκομίζουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 • Μετά την οριστικοποίηση του ονομαστικού πίνακα από την Υ.ΠΕ., ο/η αποκλειστικός/ή νοσοκόμος/η λαμβάνει μοναδικό αριθμό εγγραφής (αριθμός μητρώου αποκλειστικής νοσοκόμας/αποκλειστικού νοσοκόμου) και κάρτα ταυτοποίησης (ταυτότητα), που θα φέρει τη φωτογραφία του και θα αναγράφει τα στοιχεία του και ο πίνακας θα αποσταλεί σε κάθε νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική.
 • Η διάθεση των αποκλειστικών θα γίνεται μόνο από τον κατάλογο του νοσοκομείου ή της ιδιωτικής κλινικής και με τη σειρά αναγραφής σε αυτόν (rotation), ώστε να εξασφαλίζεται ίση πρόσβαση στην εργασία για όλους τους συμμετέχοντες, και αρμόδια θα είναι η τριμελής Επιτροπή που θα συγκροτηθεί σε κάθε νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική.

ΟΔΗΓΙΕΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

 Για την εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων απαιτείται να προσκομίζονται:

 1. Αντίγραφο οποιουδήποτε πτυχίου ή διπλώματος ή τίτλου σπουδών, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ΔΕ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο Ιδρυμάτων και Σχολών της αλλοδαπής, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση της υπό (4) άδειας εργασίας,
 2. Ισοτιμία και αντιστοιχία τίτλου σπουδών (όπου χρειάζεται),
 3. Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης (πρώην άδειας) άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή/τριας ή βοηθού νοσηλευτή/τριας,
 4. Φωτοαντίγραφο άδειας εργασίας από το Ι.Κ.Α.,
 5. Βεβαίωση από το Ι.Κ.Α., από την οποία προκύπτουν τα ένσημά του/της απασχολούμενου/ης ως αποκλειστικός/ή νοσοκόμος/α (όσοι διαθέτουν),
 6. Φωτοτυπία της σχετικής σελίδας του βιβλιαρίου Ι.Κ.Α. με την ανανέωση για το τρέχον έτος,
 7. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας (όπου χρειάζεται) τουλάχιστον για τη κατηγορία της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) επιπέδου Α2 για ειδικούς επαγγελματικού σκοπούς, προκειμένου να πιστοποιείται η επάρκειά τους στην κατανόηση και τη χρήση της ελληνικής γλώσσας. Από τη ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι ομογενείς, κάτοχοι ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς,
 8. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου και αντίγραφο της άδειας παραμονής,
 9. ο Α.Μ.Κ.Α.
 10. Πρόσφατη φωτογραφία,
 11. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
 12. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του προηγούμενου οικονομικού έτους,
 13. Υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων που έχουν δηλωθεί,

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:

α) Για τα πτυχία που προέρχονται από Ιδρύματα του εξωτερικού απαιτείται για την εγγραφή στο Μητρώο, να συνυποβάλλεται ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή το πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το πρώην ΙΤΕ. Όσα πτυχία προέρχονται από κράτη –μέλη της Ε.Ε. απαιτείται αναγνώρισή τους από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) ή το πρώην Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) ή ισοτιμία από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

β) Οι βεβαιώσεις ( πρώην άδειες εργασίας) των αποκλειστικών νοσοκόμων που έχουν

εκδοθεί έως 09-04-2012 εξακολουθούν να ισχύουν και για τις περιπτώσεις που αφορούν δεν

απαιτείται κατάθεση τίτλου σπουδών και άδειας άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή/τριας ή

βοηθού νοσηλευτή/τριας.

γ) Αίτηση εγγραφής θα πρέπει να υποβάλλουν ακόμα και αυτοί που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο μητρώο, υποβάλλοντας εκ νέου τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

 • Πρόσφατη φωτογραφία,
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου οικονομικού έτους,
 • Βεβαίωση ενσήμων από το ΕΦΚΑ, εφόσον έχουν εργαστεί κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα,
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
 • Φωτοτυπία της σχετικής σελίδας του βιβλιαρίου ΕΦΚΑ με την ανανέωση για το τρέχον έτος.

Όλοι όσοι υποβάλλουν αίτηση και εγγραφούν στο μητρώο θα πρέπει μέχρι 31-03-2022  να μας υποβάλλουν θεωρημένο αντίγραφο της σχετικής σελίδας του βιβλιάριου του ΕΦΚΑ θεωρημένο για το έτος 2022.

Επίσης, σχέδιο της αίτησης υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή στο site της 5ης Υ.ΠΕ:www.dypethessaly.gr.

 

                                                                                                 Ο   ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 5ΗΣ ΥΠΕ

 

                                                                                                          ΦΩΤΗΣ   ΣΕΡΕΤΗΣ